1 JUWAU
1
Fala ya Upulumuki
Pire pikhalipo kutomera pa kutoma, pire pidabva ife, pire pidaona ife na maso athu, pire pidadingisa ife pontho manja athu mbapiphata, ipi tisapilonga pa thangwi ya Fala ya upulumuki. Upulumuki unowu wabulukira. Ife tauona, pontho ndi unowu unacitira ife umboni, mbatikupangani upulumuki wakukhonda kumala ukhali na Baba, pontho mbubulukira kuna ife. Ife tisakupangani pire pidaona ife na pidabva ife, toera muphatanembo na ife. Kuphatana kwathu ndi na Mulungu Baba, pontho na Mwana wace Yezu Kirixtu. Pontho tisakulemberani pinthu ipi toera kutsandzaya kwathu kudzadziswe.
Mulungu ndi Cieza
Apo mphangwa zidabva ife kuna Kirixtu zinakupangani ife ndi izi: Mulungu ndi cieza. Muna Iye nkhabemo cidima na pang'ono pene. Na tenepo, tingalonga kuti taphatana na Mulungu khundu inango mbatifamba n'cidima, dziwani kuti tiri kulonga uthambi mbatikhonda kucita pya ndimo mwene. Mbwenye tingafamba mu cieza, ninga Iye ali mu cieza, ife tonsene taphatana m'bodzi na m'bodzi, pontho ciropa ca Yezu Mwana wa Mulungu, cinatitsuka kudawa konsene.
Tingalonga kuti ife nkhabe kudawa, tiri kunyengezana tekha ene, pontho muna ife nkhabemo pya ndimo mwene. Mbwenye tingadambula kudawa kwathu kuna Mulungu, Iye ndi wa kukhulupirika na wakulungama, toera kulekerera kudawa kwathu, na kutitsuka kuipa konsene. 10 Tingalonga kuti cipo tidzati kudawa, tisalonga kuti Mulungu ndi nyauthambi, pontho mafala ace nkhabemo muna ife.