Mphangwa Zadidi Ninga Mudazilembera
Marku
1
Kumwazwa kwa Mphangwa na Djuwau Batixta
Kutoma kwa Mphangwa Zadidi za Yezu Kirixtu, Mwana wa Mulungu, ninga mudazilembera mporofeta Izaiya kuti: “Ine ndiri kutuma mwanankati wanga patsogolo pako toera akusasanyire njira.” “Iye ali kukhuwa n'thando mbalonga kuti: ‘Sasanyirani njira toera Mbuya apite nayo na kundendemeza miseu yace.’ ” Ndi tenepa kubulukira kudacita Djuwau Batixta n'thando, mbakhatambirisa anthu batixmu na kuapanga kuti achunyuke kudawa kwawo. Anthu onsene a ku cisa ca ku Djudeya na a ku nzinda wa Djerusalema akhaenda kuna Djuwau Batixta, mbakhadambula kudawa kwawo, iye mbakhaatambirisa batixmu n'nyanza ya Djorodani. Djuwau akhabvala nguwo za kucitwa na uweya wa pinyama pinacemerwa kamero, mbakhamanga bhande ya nthembe n'cuno mwace, mbakhadya nthete na uci wa n'tsanga. Mbakhalonga kuna mbumba kuti: “Nduli mwanga anabwera munthu unango na mphambvu zikulu za utongi za kupiringana ine. Pontho ine sine munthu wakukwanisa kunsudzula mithambo ya ntsapato zace. Ine ndisakutambirisani batixmu na madzi. Mbwenye Iye anakutambirisani batixmu na Nzimu wa Mulungu.”
Batixmu ya Yezu
Pa ntsiku zenezo, Yezu akhabuluka ku nzinda wa Nazareti, ku dziko ya Galileya, mbaenda katambiriswa batixmu na Djuwau Batixta mu nyanza ya Djorodani. 10 Pa ndzidzi ukhabuluka Yezu m'madzi iye aona kudzulu kwafunguka, penepo Nzimu wa Mulungu mbukhachita ninga nkhangaiwa, mbumphamira. 11 Na tenepo, kudzulu kwabveka fala mbilonga kuti: “Iwe ndiwe mwana wanga wakufunika, ananditsandzaisa.”
Kuleserwa kwa Yezu n'thando
12 Buluka penepo, na mwansanga Yezu aendeswa n'thando na Nzimu wa Mulungu. 13 Mwenemu Yezu akhala ntsiku makumanai mbakhaleserwa na Sathani. Iye akhakhala na pinyama pya n'tsanga, anju za Mulungu mbizikhamphatira basa.
Kutoma kwa basa ya Yezu ku Galileya na kusankhulwa kwa anyakupfundza ace
14 Pakumala kupitiswa Djuwau Batixta n'kaidi, Yezu abwerera ku Galileya kalonga Mphangwa Zadidi za Mulungu. 15 Iye akhalonga tenepa: “Ndzidzi wakwana. Umambo wa Mulungu uli dhuzi, chunyukani kudawa kwanu, mutawire Mphangwa Zadidi.” 16 Yezu mukhapita iye na mu mbale mwa nyanza ya Galileya, aona anyakokota awiri mu ubale mwawo mbakhagwisira kokota yawo n'nyanza. Iwo madzina awo ndi Simau Pedhru na Andereya. 17 Yezu aapanga tenepa: “Nditowereni, ndikuciteni asakumedza a anthu.” 18 Iwo pa ndzidzi ubodzi ene asiya makokota awo mbantowera. 19 Pakufamba pang'ono patsogolo, Yezu aona amuna anango awiri muubale mwawo. Akhali Tiyago na Djuwau, ana a Zebhedheu, mbakhasona makokota awo m'bote. 20 Penepo pene Yezu aacemera. Iwo asiya baba wawo Zebhedheu na anyabasa ace m' bote, mbaenda mbatowera Yezu.
Kuwangiswa kwa mamuna akhali na nzimu wa kuipa
21 Buluka penepo Yezu na anyakupfundza ace aenda ku nzinda wa kafaranaumi. Nsabudu mwace apita n'nyumba ya kuphembera, mbatoma kupfundzisa. 22 Anthu akhamubva mapfundzisiro ace akhadzumatirwa napyo, thangwi iye akhalonga tayu ninga anyakudziwisa a mwambo, mbwenye ninga ntongi. 23 Pa ndzidzi unowu aoneka penepo mamuna m'bodzi akhali na nzimu wa kuipa, iye mbakhuwa kuti: 24 “Yezu wa ku Nazareti musafunanji kuna ife? Imwe Mbuya mwabwera kudza katifudza? Ine ndisakudziwani Mbuya, kuti imwe ndimwe ani. Imwe ndimwe wakulungama wa Mulungu!” 25 Yezu aupwekera nzimu wa kuipa mbaupanga tenepa: “Matama! Buluka muna munthu uyu!” 26 Penepo nzimu wa kuipa wabhoma mamuna na mphambvu zonsene, mbukhuwa mbubuluka muna iye. 27 Anthu onsene adzumatirwa napyo, mbabvundzana okha-okha kuti: “Ninji penepi? Cipfundzo cipsa? Lang'anani iye ana mphambvu za kutonga na mizimu ene ya kuipa, iyo mbimbvera.” 28 Na thangwi eneyo mbiri yace Yezu yafika na mwansanga mu dziko yonsene ya Galileya.
Yezu ana mphambvu za kuwangisa nthenda na kuthamangisa mizimu ya kuipa
29 Na mwansanga, Yezu abuluka mu nyumba ya kuphembera mbaenda pabodzi na Tiyago na Djuwau, mpaka ku nyumba kwa Simau Pedhru na Andereya. 30 Pidafika Yezu, iwo ampangirwatu kuti mebzala wace Pedhru ali kugona thangwi aferuka. 31 Yezu aenda pakhakhala iye mbamphata nkono wace mbamulamusa. Penepo nthenda yawangiratu, iye mbatoma kuaphatira basa.
32 Na maulo, mukhacita dzuwa sanza, anthu akhabweresa atenda azinji na anango akakhala na mizimu ya kuipa. 33 Mbumba yonsene ya mu nzinda yagumanyikana pa nsuwo wa nyumba. 34 Iye awangisa anthu azinji akhali na nthenda zakusyana-syana, pontho na kuthamangisa mizimu ya kuipa mizinji. Iyo mizimu ya kuipa ikhandziwa mbani Yezu. Ndi thangwi eneyo Iye aikhondesa kuti ilonge.
Yezu abuluka kwenda kaphembera
35 Na macibese, m'bambakuca, Yezu alamuka mbaenda mbuto yace ekha kaphembera. 36 Simau Pedhru aenda na andzace kasaka Yezu. 37 Na tenepo, pidan'gumana iwo alonga tenepa: “Anthu onsene asakusakani.” 38 Yezu aapanga tenepa: “Tendeni m'pisa pinango pya dhuzi-dhuzi, toera ndiapangembo Mphangwa Zadidi. Thangwi ndadzera penepyo.” 39 Yezu akhaenda mbuto zonsene za Galileya, mbakhalonga Mphangwa Zadidi m'manyumba a kuphembera, na kubulusa mizimu ya kuipa.
Kuwangiswa kwa nyamatanya
40 Penepo abwera mamuna m'bodzi nyamatanya kuna Yezu, an'godamira mbamphemba tenepa: “Mbuya mungafuna, munandiwangisa.” 41 Yezu am'bvera ntsisi zikulu mban'gwedza na manja ace mbampanga kuti: “Ndisafuna, nthenda yako yawanga.” 42 Pa ndzidzi ubodzi ene matanya amala, mamuna awanga. 43 Buluka penepo, Yezu amuendesa mbampanga na mphambvu zonsene kuti: 44 “Leka kupanga munthu penepyo. Ndoko kuna nyantsembe toera akudinkhe. Ungamala upereke ntsembe idalonga Mozesi, toera anthu adziwe kuti iwe wawangadi.” 45 Mbwenye mamuna uyu pidabuluka iye penepo, atoma kulonga pa kweca pinthu pizinji, mbakhamwaza mphangwa za pyonsene pikhadacitika. Na thangwi eneyo Yezu akhacimwana kupita m'mizinda na kutsandzaya. Mbwenye akhakhala kunja m'mbuto za kubisala. Anthu akhabuluka m'mbuto zonsene mbakhaenda kuna Iye.