5
Wali Hena Bona Naei
Allah yae raneujeke oro umau heraweungeboke Yesus Wali Ondofolore yeuboke Kiyaere hila rabo haleyate ro miyae naei kena u Allahlera honokate. Nane merau honoukoke akore kena buhae u buhae haeinye ro miyae, honoukoke fa-fare bele kena buhae u buhae henaimile. Nda u mekai yae isaeyande Allahle kelu omire kena buhae u buhae haemmile: Allahre kena buhae u buhae haennele nane merau Naei a weume huluinye mokande. Allahre kena buhae u buhae haennele na mekai nda niyae: Naei a weume hului mokomale. Nana hesele Allah Naei weume a ehekaei sele ban. Kena ure Allahlera honokate ro miyae nda kani kelana wali beko nibira nauwa wekate. Yesus Naei a elelere hila rabo halaenne walora nda kani kelana wali beko nibi nelaere melennehande. Ro miyae Yesus Allahle Kelu are na hele elenate yo yae mo na hului nda kani kelana wali beko nibi nelaere meleungehake. Nda Kiyae Niyae, Yesus Wali Ondofolo Niyae, nda kani kelana nekewole heene, bu yae koungeboke nane merau Naei hare rileuboke. Neyae bu yae koungeboke mo ban, nebeibe Naei wali bele ha bele kinyeungeboke hereke. Nane merau Allahle Roh yae Wali Ondofolo Naeise a na hele isaeiwoumi, rabuhine ban Neyae na hele mo eyelewole. Nda a name isaeyaeimele ((Yesus na hele Allahle Kelu Wali Ondofolo Kiyae)): Allahle Roh weume a, Yesus bu yae koungeboke heena surgara a, Yesus Na ha rileuboke hereke heena a wanen iwau yoni-yoni. Nebei name Yesuslena a mbaise mo isaeyaeimi. Wali Ondofololena a ro miyae yae huwaimire na hele yae elande, nebeibe Allah yae eleukoke a emekai bele, rabuhine ban Allah yae na Kelule naeise abe eleukokene. 10-11 Allah yae Yesusle naeise nda are ukeume, “Raei Kelule walora mare wali hena bona ikamale.” Nde yae Allahle Kelure hila rabo halennele kiyae, Allah yae elele are na kena einye nekende. Nebeibe Allah yae Naei Kelule a elelere na hele ban mae elate ro miyae Allahre ame-ame bele Kiyae yae elate, rabuhine ban Allah yae Na Kelu naei a eleukokere na hele ban mae elaikokene. 12 Nde yae Allahle Kelu bele mbainye nekete kiyae, wali hena bona hubannende. Nde yae Allahle Kelu bele mbainye enekei kiyae, wali hena bona ehubaikoi.
13 Mayae Allahle Kelu naei Rore hila rabo halaeube holona yore, mayae wali hena bona yaraukokere isaeisembombere reyae nda homo molale. 14 Nda naeise na foi yae isaeyaendeboke: Allah kenare kole huluinye rambun riyemanelena, eyae na hului be rabulemabonde Allahre ebeli bomansinde nane merau Neyae borommebonde. 15 Eyae isaeyaendeboke riyanne huluinye Allah borommebondena, eyae riyewande rambun yoni-yoni na hului yaromakonde. 16 Nebei a faeu na meli mekai nda niyae: mai aka baeke homo mbainye oraube nolone ro miyae hi Allah bele ewaheikoi u mekai ma beko mokombondena, mayae nebei ro miyae naeise Allahre ebeli bonnehimbe Allah wali yennele. U mekai beko ma hi mokonnele nebei mokole Kiyae Allah bele waheneikonde, here no unulu bele waheikoke wanen. Nebei ma u mekai beko mayae Allahre ebeli bonnele naeise reyae mare ewei. Allah nda rore wali eyei. 17 Me hila u hila nanemene u mekai bekore mokaimi bangka mo. Nebeibe u mekai beko ma mbai, nebei mokole kiyae Allahle waheneikonde.
18 Eyae isaeyaendeboke kena u Allahlera honokate ro miyae u mekai bekore na hibi mo omokoyei. Allahle Kelu nare ei haweyeumine, walobo yun, u mekai bekore mokole kiyae, Allahle kelu omire beko omokoi sului. 19 Eyae isaeyaendeboke Allahle kelu omire yaendeboke, nane merau eyae isaeyaendeboke nda kani kelana wali beko nibine orate ro miyae nanemene walobo yun u mekai bekore mokole kiyaele me kelee u keleene nekate.
20 Nane merau eyae isaeyaendeboke Allahle Kelu meke, eyae Allah na hele no Kiyaere romambondere isaei ikeume. Aengkele Allah bele Na Kelu Yesus Wali Ondofolo bele Nangkele mbainye nekemale. Wali Ondofolo Kiyae Allah helebe yeuboke, ro miyaere wali hena bona yemmile.
21 Reyae buhaere haemale kelu omi, hoime bahe yoni-yonire ei omoloijae.