1 SAN JUAN
1
Paꞌi Cocarepa
Toyayë, mësarute duꞌru paꞌi huëoseꞌere pare. Ja̱re yëquëpi asajë cuiꞌne yëquë ñaco ca̱re papi ñahuë. Ja̱je paꞌina, ñajë yëquë jë̱ñapi i̱tire papihuë, paꞌi coca ayere. Ja̱ cato cayë. Iye paꞌi cocapi yëquëna eta i̱ñopi, pëca jaꞌquë ja̱ꞌre co̱ni paꞌiseꞌepi. Ja̱re yëquëpi i̱te quëacaicohuaꞌipi ñani mësarute quëahuë, ja̱ ti pani huesëyere. Yëquë ñaseꞌere cuiꞌne yëquë asaseꞌere mësarute quëahuë, mësarupi yëquë ja̱ꞌre tsioni paꞌija̱jë cajë, yëquë Maijaꞌquëna cuiꞌne i̱ mamaquë Jesucristona tsioni paꞌiyeje̱ paꞌye. Ja̱je toyayë, mësarute sihuayepi ti̱mëseꞌerepa paꞌija̱quë cajë.
Ë̲sëje̱ Paꞌi Api, Maijaꞌquë
Iye coca cato Jesucristo yëquëre yeꞌyaseꞌe aꞌë. Ja̱re mësarute quëahuë. Maijaꞌquë cato ë̱së miañeje paꞌye miaquë api, i̱te ti peoji, nea te̱ꞌte macaje̱. Ja̱je paꞌina, maipi i̱ ja̱ꞌre tsioni paꞌiyë cacohuaꞌitaꞌa ja̱ yëꞌtaꞌa nea hue̱ꞌñare paꞌini coa cosoyë, cayepi cuiꞌne yoꞌoyepi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare maipi Diusu paꞌiyeje̱ mia hue̱ꞌñare paꞌicohuaꞌi pani yecohuaꞌire tsiosicohuaꞌipi paꞌiyë. Ja̱je paꞌito Jesucristo Diusu mamaquë tsiepi siꞌaye coꞌayere tsoa to̱caiji, maire.
Tayo yoꞌoye peoyë cacohuaꞌi pani maijaꞌa coꞌye cosoyë, nuñerepa paꞌiyepi maini peo doꞌire ja̱je cacohuaꞌipi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare tayo yoꞌoyere cajë oijë Maijaꞌquëna quëato, Maijaꞌquë deꞌhue necai nuñerepa yoꞌoja̱ꞌquë api. Ja̱je yoꞌoquë i̱pi mai coꞌaye yoꞌoseꞌere sa̱i deꞌhuacai cuiꞌne siꞌaye tayo yoꞌoseꞌere tsoa to̱caija̱ꞌquë api. 10 Maipi tayo yoꞌomaꞌcohuaꞌi aꞌë cacohuaꞌi pani Maijaꞌquëpi coa cosoquëje̱ paꞌiyere neñë. I̱ nuñerepa cocare i̱tire paꞌë cajë camaꞌpë sehuomaꞌcohuaꞌipi.