1 SAN PEDRO
1
Pedro Toyaseꞌe Siꞌa Hue̱ꞌña Hua Saisicohuaꞌina
Yëꞌë Pedropi Jesucristo jëjo daoquëpi iye toya jaꞌhua toyayë, yequë pa̱i yejañare hua saisicohuaꞌina caquë toyayë: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia cuiꞌne Bitinia paꞌicohuaꞌina. Maijaꞌquëpi mësarute sahuapi. Sahuasicohuaꞌini Maijaꞌquë joyopi Maijaꞌquë tse̱cohuaꞌire nepi, mësarupi Jesucristo cua̱ñeñe deꞌoye sehuocohuaꞌipi i̱ tsiepi tsoa to̱sicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi deꞌoye ñacaina, joꞌcua deꞌoye paꞌijë̱ꞌë.
Ti Pani Huesëyere Utejë Paꞌiye
Deꞌoquëre paꞌni cañuꞌu, Maijaꞌquëre mai Ëjaë Jesucristo pëca jaꞌquëre, maire ai oi doꞌire ti̱jupë co̱asicohuaꞌire nesiquëre Jesucristo ju̱ni huëisi doꞌipi. Ja̱je paꞌina, iye yoꞌosi doꞌipi deꞌoyere pare utejë paꞌiyere payë, mai. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë mësarute caquë maꞌtëmo deꞌhuacaisi coꞌamañare ti ne huesë maꞌñere, siꞌsi ne maꞌñere, cuiꞌne ti meꞌme to̱me maꞌñere paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mësaru Maijaꞌquë cuasa doꞌipi. Ja̱je paꞌina, mësarute Maijaꞌquëpi i̱ tutupi ñacai paꞌiji, mësarupi huasosicohuaꞌi paꞌiyere, i̱ ne deꞌhuacaiseꞌere ti̱ꞌajajë caquë. Ja̱re tëji muꞌseñarepa paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.
Ja̱ doꞌire mësaru ai sihuajë paꞌiyë, coa nëhui tëcahuë jaiye neñañe ai yoꞌoye paꞌitoje̱. Ja̱je paꞌina, mësaru Maijaꞌquë paꞌiji cuasayere ai yoꞌoyepi neñaquëna, doꞌi quëꞌye etaseꞌepi, toapi neñasi oro doꞌiye jerepa se̱ña maca doꞌi quëꞌye etasipi. Oro cato coa caraja̱iñe aꞌë. Neñañe paꞌina, i̱tire paseꞌe etaseꞌepi Jesucristore i̱ñosi maca Jesucristore sihuajë deꞌoquëre paꞌni cayere cuiꞌne ëjaëre paꞌni cayere i̱ñoñe pasipi.
Jesucristore ñamaꞌpë paꞌisicohuaꞌitaꞌa i̱te ai oiyë, mësaru. I̱te ñamaꞌpë paꞌisicohuaꞌitaꞌa paꞌire paji cuasajë ai deꞌoyerepa sihuayë, yëꞌopi ca ti̱ꞌañe peoyerepa. Sihuajë joñoa huaso cua̱ñoñere ti̱ꞌasiꞌi cajë ti̱ꞌahuë, mësaru paꞌire paji cuasa doꞌipi.
10 Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌipi ai tsoe hue̱ꞌña mësarute Maijaꞌquë oi coa i̱si ja̱ꞌñere huaso cocare toyacaijëtaꞌa huesëhuë. Ja̱je paꞌina, i̱quere caquëꞌni cuasajë ai coꞌehuë, asa ti̱ꞌañuꞌu cajë. 11 Cristo joyopi Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌire duꞌru quëapi, Cristo ai yoꞌo ja̱ꞌñere cuiꞌne jeteyoꞌje i̱ ayere maꞌtëmo ayere deꞌoyerepa paꞌi ja̱ꞌñere quëapi. Ja̱je quëaquëna, asajë ¿jequë paꞌija̱ꞌquë aꞌni, i̱? cuiꞌne ¿je yëhua ja̱je paꞌija̱ꞌcoaꞌni? cajë ai coꞌehuë, asañuꞌu cajë. 12 Ja̱je coꞌejëna, Maijaꞌquëpi i̱ohuaꞌire quëapi, iye mësaru quëaye mësaru tse̱ peoji caquë. Yecohuaꞌi tse̱ aꞌë caquë quëapi. Ja̱ cato maini capi. Yure ja̱je paꞌina, iyere Maijaꞌquë huaso cocare mësarute quëacohuaꞌi quëahuë, maꞌtëmo jëjo daosi joyo tutupi yoꞌoquëna. Iye huaso coca cato hui̱ñaohuaꞌique ai cuasajë i̱tiseꞌe ña ëa ju̱ꞌiñë.
Maijaꞌquëpi Maire Deꞌocohuaꞌirepa Paꞌiyena Soiye
13 Ja̱je paꞌiye sëte mësaru cuasayere ne deꞌhuajë̱ꞌë, cuepeseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi paꞌimaꞌpë. Ja̱je paꞌijëna, mësaruna Jesús ayere i̱ño maca, Maijaꞌquë oi co̱caiyepi paꞌiji, mësarute. Ja̱re cuasajë paꞌijë̱ꞌë. 14 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë caye deꞌoye sehuocai mamajë sëte, Maijaꞌquëre asamaꞌnë yëjë paꞌiseꞌere paꞌimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. 15 Maijaꞌquë mësarute soisiquë ai deꞌoquë api. Ja̱je paꞌina, mësaruje̱ deꞌocohuaꞌirepa paꞌijë̱ꞌë, i̱je paꞌiohuaꞌi. 16 Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji: “Deꞌocohuaꞌirepa paꞌijë̱ꞌë, yëꞌëje̱ paꞌiohuaꞌirepa.”
17 Mësarupi Maijaꞌquëre “Jaꞌquë” cajë se̱cohuaꞌi pani siꞌanë i̱ni caꞌrajë paꞌijë̱ꞌë, iye yeja mësaru paꞌi muꞌseña pa̱i ñape yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye sa̱iquëni, cuiꞌne siꞌa yëꞌquë maca siꞌaohuaꞌire yoꞌoquëni. 18 Mësarute Maijaꞌquëpi huasopi, mësaru aiohuaꞌi paꞌiseꞌeje̱ paꞌye mësaruje̱ doꞌi peoyere yoꞌojë paꞌisicohuaꞌini. Mësarute huasoni sa̱icaimaꞌë pajiꞌi, oropi pa̱nitaꞌa curipi, ne huesëyere. Iye huaso doꞌi cato sa̱ipi, ti ne huesë maꞌñere papi. Ja̱re mësarupi tsoe asacohuaꞌi aꞌë. 19 Cristo tsie doꞌipi sa̱icajiꞌi, mësarute yëi ñama aꞌsi peoquëpi, siꞌsi te̱ꞌñaje peoquëje̱ paꞌire papi. 20 Cristo cato ja̱ yëꞌtaꞌa yeja deꞌhuamaꞌnë ja̱je ju̱cacaija̱ꞌquëre ca nëosiquë paꞌiji. Ja̱je paꞌipi yure tëji muꞌseña mësaru deꞌoye paꞌiyere caquë dajiꞌi. 21 Ja̱je paꞌina, mësaru Cristo doꞌija̱ꞌa Maijaꞌquëre i̱re papi cuasajë sehuoyë, ju̱ꞌisiquëni huajëquëre huëoni deꞌoquëre pare i̱ñosiquëre. Ja̱je paꞌina, yure mësaru Maijaꞌquë paꞌire paji cuasajë i̱na quëco pajë paꞌiyë, co̱caija̱ꞌquë api cuasajë.
22 Nuñerepa cocare mësaru sehuocai doꞌire mësaru joñoa tsoa to̱huë, Maijaꞌquë doꞌijëre nuñerepa oñuꞌu cajë. Ja̱je paꞌiye sëte siꞌa tuturepa pa̱i ñape yecohuaꞌire oiye paꞌiji, deꞌo joyore papi. 23 Ja̱je paꞌina, mësaru cato yure pa̱i ju̱ꞌicohuaꞌi mamajë peoyë. Mësaru cato yure Maijaꞌquë coca ti pani huesëyere papi jojosicohuaꞌi aꞌë. 24 Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji:
Siꞌa pa̱i iye yeja paꞌicohuaꞌi tayaje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë,
Siꞌaye i̱ohuaꞌi paꞌiyepi taya joroje̱ paꞌye aꞌë.
Taya cato cue̱necoa. Cue̱ne huesëcona, i̱ti joropi to̱mecoa.
25 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquë coca cato ti pani huesëye aꞌë.
Iye huaso cocare mësarute quëahuë.