3
Huejasicohuaꞌi Paꞌiyere Quëaye
1-2 Nomiohuaꞌi, mësaruje̱ mësaru ë̱jëohuaꞌi cua̱ñeñere deꞌoye sehuojë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je yoꞌojëna, mësaru ë̱jëohuaꞌi sehuomaꞌcohuaꞌipi mësaru i̱ohuaꞌire deꞌoye ëjaohuaꞌire ñajë deꞌoye paꞌiyere ñajë sehuoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, ai yëhuo coca peoye. Mësaru deꞌocohuaꞌi ña cua̱ñoñere ë̱mëjeꞌe ca̱pë ëja deꞌoyere oimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, ai deꞌoye naña yoyere, jai doꞌi yiꞌyo se̱ꞌhuoñere, pa̱nitaꞌa jai doꞌi ca̱ña su̱ñañere. Mësaru deꞌocohuaꞌi paꞌiye cato paꞌija̱quë mësaru joyopi deꞌoye cuasayepi, ja̱ꞌë të̱në maꞌñerepa, a̱ꞌji joyopi joꞌcua deꞌoye paꞌiye aꞌë, doꞌi quëꞌyerepa Maijaꞌquë ña hue̱ꞌña. Ai tsoe hue̱ꞌña nomiohuaꞌi Maijaꞌquëna i̱ohuaꞌi paꞌiye i̱sisicohuaꞌi cato ja̱je paꞌiyepi ëja deꞌosicohuaꞌi paꞌa̱huëꞌë. Maijaꞌquëna quëco pacohuaꞌi paꞌa̱huëꞌë. Ja̱ohuaꞌi cato, ja̱je paꞌiohuaꞌipi i̱ohuaꞌi ë̱jëohuaꞌire deꞌoye sehuocohuaꞌi paꞌa̱huëꞌë. Ja̱je paꞌio paꞌa̱coꞌë, Zara. Ja̱je paꞌiopi i̱o paquë Abrahamre deꞌoye sehuoco pacopi caꞌa̱coꞌë, “Yëꞌë ëjaë”. Ja̱je paꞌina, mësarupi ti caꞌramaꞌpë deꞌoye yoꞌocohuaꞌi pani i̱o mamajë paꞌiyë.
Ja̱je cuiꞌne mësaruje̱ ë̱jëohuaꞌije̱ mësaru nëjohuaꞌi yëjë cayere deꞌoye asacohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë. Pa̱ni nomiohuaꞌipi esa jëꞌye duruhuëje̱ paꞌiohuaꞌi paꞌi doꞌire i̱ohuaꞌire ëjaohuaꞌire ñajë dahuëre paye. Coa ai jerepa Maijaꞌquë oi mësarute paꞌiye i̱siseꞌeje̱ paꞌye ja̱ohuaꞌireje̱ i̱sisi doꞌire mësaru deꞌoye ñajë pajë̱ꞌë. Ja̱je yoꞌojëna, mësarute jo̱sa ta̱ꞌtëpoje̱ paꞌio paꞌiye pa̱sipi, Maijaꞌquëre se̱ maca.
Deꞌoyere Pare Yoꞌo Doꞌire Ai Yoꞌocohuaꞌi Paꞌiye
Ja̱je paꞌito pa̱i ñape sa̱ꞌñe deꞌoye yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë, teꞌe nëiñena tsiosicohuaꞌipi sa̱ꞌñe Maijaꞌquë doꞌijëre oijë. Teaye paꞌiohuaꞌipi deꞌoye yecohuaꞌire oijë co̱caicohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë. Mësarute coꞌaye yoꞌouna, i̱teje̱ coꞌayepi sa̱imaꞌcohuaꞌi paꞌijë̱ꞌë, pë̱i tea ju̱ꞌiquëna. I̱teje̱ pë̱ijë sa̱ñope tea ju̱ꞌiñepi sa̱imaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Coa ai jerepa mësarute sa̱ñope cacohuaꞌini deꞌoyepi cacaijë̱ꞌë, Maijaꞌquëpi deꞌoye paꞌiyena deꞌhuaja̱ꞌcohuaꞌini soisicohuaꞌi sëte. 10 Ja̱je paꞌina:
Pa̱ipi sihuaquë deꞌo muꞌseña pasiꞌi cani
I̱ tse̱meñore nau nëcoye paꞌiji,
Coso coca caye pa̱jaꞌcore yëꞌopopi.
11 Coꞌaye yoꞌoyere je̱oconi deꞌoyere yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë.
Joꞌcua deꞌoye paꞌiyere coꞌeni ti̱ꞌani ja̱re yoꞌoye paꞌiji.
12 Ëjaëpi nuiñe paꞌicohuaꞌire ñacai paji.
Cuiꞌne i̱ohuaꞌi i̱te se̱ñeje asacai paꞌiji.
Ja̱je paꞌiquëtaꞌare coꞌaye yoꞌocohuaꞌire cato sa̱ñope yoꞌoquë paꞌiji.
13 ¿Nepi mësarute sa̱ñope yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni, mësarupi siꞌanë deꞌoyeseꞌe yoꞌocohuaꞌi paꞌito? 14 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru nuñerepa yoꞌojë paꞌi doꞌire ai yoꞌoni sihuacohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Caꞌramaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Cuiꞌne coꞌa ju̱ꞌimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. 15 Coa ai jerepa Cristore mësaru joñoa Ëjaëre pare pajë̱ꞌë. Ja̱je paꞌina, siꞌanë cua̱ñesicohuaꞌipi paꞌijë̱ꞌë, mësaru sehuoni utejë paꞌiyere pa̱ipi se̱ni asañuꞌu cajë se̱cohuaꞌire, dahuëre paꞌiohuaꞌipi, ëjaohuaꞌire ñajë deꞌoyere papi i̱ohuaꞌi se̱seꞌere sehuocaijë̱ꞌë. 16 Ja̱je paꞌina, mësaru cuasayepi joꞌcua paꞌija̱quë cani deꞌoye yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë. Paꞌijëna, mësaru nuñe Cristore sehuocohuaꞌi ëaye paꞌiyere coꞌaye cacohuaꞌipi i̱ohuaꞌi coꞌaye caseꞌere cuasajë coꞌa ju̱ꞌijaꞌcohuaꞌi aꞌë. 17 Ai jerepa deꞌoji, nuñere pare yoꞌojë ai yoꞌoye paꞌito. Ja̱je Maijaꞌquëpi yë nëoru. Coꞌayere yoꞌo doꞌire ai yoꞌoye cato doꞌi peoye aꞌë.
18 Mai coꞌaye yoꞌo doꞌire sa̱icai Cristo ai yoꞌopi, teꞌore pare ju̱ni tëjiquë. Deꞌoquëpi ai yoꞌopi, mai coꞌacohuaꞌi doꞌire, maini Maijaꞌquë quëꞌrona sasiꞌi caquë. I̱ ca̱pë cato huahuoni ju̱ꞌisiquë pajiꞌi. Ja̱je paꞌisiquëtaꞌa i̱ joyopi huëoquëna, cuiꞌnaëpi huajëquë pani co̱pi. 19 Ja̱ joyopi sani pa̱ire necaiseꞌere quëapi, tse̱a cua̱ñosi joñoare. 20 Ja̱ joñoa cato tsoe hue̱ꞌña Noé paꞌinë Maijaꞌquëre sehuocaimaꞌcohuaꞌi paꞌijë paꞌisicohuaꞌi paëꞌë. Jai yohuë deꞌhua maca Maijaꞌquë yoꞌo jujamaꞌë i̱ohuaꞌire utequë paꞌi maca ja̱ joñoare quëapi. Coa ocho pa̱i maña huaso cua̱ñojë paꞌa̱huëꞌë, ocopi. 21 Maire oco doye cato ocho pa̱ire huasoseꞌeje̱ paꞌye aꞌë. Ja̱je paꞌina, Jesucristo ju̱ni huëisi doꞌipi maire huasoji. Oco doye cato coa i̱ñoñe aꞌë, ja̱ huasosicohuaꞌi paꞌiyere. Ja̱je paꞌina, ë̱mëjeꞌe siꞌsire tsoa to̱ñere oco doye i̱ñoñe pa̱ji. Coa ai jerepa deꞌoye cuasayere pañuꞌu cajë Maijaꞌquëre se̱ñere i̱ñoji. 22 Maire huasoquë cato maꞌtëmona mëni Maijaꞌquë ëja te̱ꞌtere paꞌiji, siꞌaohuaꞌire hui̱ñaohuaꞌire cuiꞌne cua̱ñe tutu pacohuaꞌire meñe cua̱ñequëpi.