11
Pablo Cuiꞌne Coa Cacohuaꞌi
Quëcojë dahuëre asajë̱ꞌë, yëꞌë caye, aꞌri maña cuepe cocaje̱ paꞌye, catoje̱. Deꞌoji, yëꞌë cato mësarute oi ai ë̱seyë, Maijaꞌquë oi ë̱seye ayepi, mësarute Cristona teꞌire huejosiꞌi ca nëosi doꞌire ë̱seyë. Ja̱je paꞌina, nomi tsi̱o ë̱mëre yoꞌomaꞌcore paje̱ paꞌiohuaꞌini, i̱na i̱sisiꞌi caquë yoꞌoyë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare caꞌrayë, a̱ñapi i̱o ta̱ꞌñe cayepi, Evare cososeꞌeje̱ paꞌye, mësarute cosocona. Cristore nuñerepa cuasajë sihuayere mësarupi je̱omaꞌcohuaꞌini caquë. Ja̱je caꞌraquë ñaquëna, mësaru, yecohuaꞌipi daijë yëquë quëaseꞌeje̱ paꞌye quëamaꞌpë coa ti̱ñe paꞌi Jesuni quëajëna, coemaꞌpë asayë, mësaru. Cuiꞌne ja̱ꞌnë i̱si cua̱ñoseꞌeje̱ paꞌi joyo peoyere coa ti̱ñe paꞌi joyore i̱si cua̱ñojë, cuiꞌne mësaru ja̱ꞌnë asaseꞌeje̱ paꞌye peoyere ti̱ñe paꞌi huaso cocare quëajëna, sehuojë paꞌija̱cohuaꞌi aꞌë, ti̱ñe paꞌiye. Ja̱je paꞌitoje̱ yëꞌë cato ja̱ohuaꞌi Jesús jëjo saocohuaꞌi aꞌë coa cacohuaꞌi huëꞌehuëre paꞌiye pa̱ñë. Ja̱re cuasayë. Yëꞌëpi deꞌoyerepa coca ca ti̱ꞌamaꞌquë paꞌitoje̱, yëꞌë ta̱ꞌñe asaye cato jaiye aꞌë. Ja̱ asayere mësarute i̱ñohuë, siꞌaye yëquë yoꞌojë paꞌiyepi.
¿Coꞌaye yëꞌë yoꞌore mësarute, huaso coca quëa doꞌire curi se̱maꞌë, cuiꞌne mësarute ñese mëoñere caquë yëꞌëpi teaye paꞌi maca deꞌoni yoꞌore? Pa̱ni, coꞌaye yoꞌoye pa̱huë. Ja̱je paꞌina, yequë sehuosicohuaꞌi tsisosi curire jiohuë, mësarute necasiꞌi caquë. Mësaru ja̱ꞌre paꞌi maca yëꞌëre jopo carayere, co̱caijë̱ꞌë caquë mësarute se̱maꞌë paëꞌë. Pa̱quëna, Maijaꞌquë doꞌijë Macedonia daisicohuaꞌipi co̱caëꞌë, coꞌamaña i̱sijë yëꞌëre caraye. Mësarute jo̱sa yoꞌoye pa̱siꞌi cuasahuë, ja̱re ja̱jeseꞌe yoꞌoquë paꞌija̱ꞌquë aꞌë. 10 Yëꞌë cato Cristore pa doꞌire nuñerepa cayë. Ja̱je paꞌina, yëꞌë siꞌa Acaya yeja paꞌicohuaꞌire curiquë se̱maꞌë quëaseꞌere sihuaye sioye ti peoji. 11 ¿Me yoꞌoquë ja̱je cayeꞌni, mësaruni oimaꞌë, ja̱je caye? Pa̱ni Maijaꞌquëpi ñaji, yëꞌë mësarute oiye.
12 I̱ohuaꞌi yoꞌoyere i̱tire paꞌë cajë sihuajë maije paꞌiohuaꞌi aꞌë cañuꞌu cajë yoꞌoyere, i̱ohuaꞌi quëco payere jiosiꞌi caquë yëꞌë curi se̱maꞌë yoꞌoyere yoꞌoquë pasiꞌi. 13 Ja̱ohuaꞌi cato Cristo jëjo daocohuaꞌirepa peoye coa i̱ jëjo daocohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi deꞌoni cosojë yoꞌocohuaꞌi aꞌë. 14 ¿Me yoꞌojë ja̱je yoꞌoyeꞌni, ai cuasamaꞌpë? Ja̱re i̱ huati ëjaëpi hui̱ñaëje paꞌirepa miaquërepa deꞌoni yoꞌoquë api. 15 ¿Ja̱je yoꞌoquëre sëte me pa̱ñeꞌni, i̱te necaicohuaꞌije̱? Ja̱je paꞌina, deꞌo pa̱ije paꞌiohuaꞌi deꞌoni yoꞌojë cosoyë, pa̱ire. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱ohuaꞌi yoꞌoseꞌe paꞌiyeje̱ sa̱i cua̱ñoñe paꞌiji.
Pablo Ai Yoꞌoseꞌe Jesús Jëjo Saoquëpi
16 Deꞌoji, ti̱jupë mësarute ca co̱ñë, teꞌije̱ yëꞌëre cuepequë caji, cuasacohuaꞌi pani coa asajë̱ꞌë, yëꞌë mësarute cuepequë cayeje̱ caquëna, yëꞌëje̱ aꞌri maña casiꞌi jerepa paꞌi aꞌë cuasaquë. 17 Iye yëꞌë jerepa paꞌi aꞌë cuasaquë casiꞌi caye cato camaꞌë paꞌiyë, mai Ëjaërepa cua̱ñeseꞌepi. Ja̱ cato cayë, coa cuepei cayepi. 18 ¡Jai pa̱i i̱ohuaꞌi yoꞌoyere ñajë jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasajë sihuacohuaꞌi paꞌiye sëte, yëꞌëje̱ cuiꞌne yëꞌë yoꞌoyere ñaquë jerepa paꞌi aꞌë cuasaquë sihuasiꞌi! 19 Mësaru ai ta̱ꞌñe paꞌiohuaꞌitaꞌa cuepeohuaꞌi cayere quëcojë ai yëjë asayë. 20 Ja̱je paꞌiohuaꞌipi quëcojë ja̱ohuaꞌipi joꞌya nerena, mësaru sihuajë co̱caiyë, mësarute coa coꞌacohuaꞌire ñajë yoꞌocohuaꞌini, coa cosocohuaꞌini, mësarute coe ëaye ñacohuaꞌini, yequere tsiana tëꞌcajë yoꞌocohuaꞌini co̱caiyë, mësaru. 21 Yëquë paëꞌë, ai tutu peocohuaꞌipi mësarute ja̱je yoꞌoye pa̱sicohuaꞌi. Ja̱je caye huajëyaꞌye nëicotaꞌare cayë:
Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yecohuaꞌipi jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasato yëꞌë cuiꞌne jerepa paꞌi aꞌë cuasasiꞌi, iyere cuepei cayeje̱ caquë. 22 Ja̱ohuaꞌi hebreo pa̱i aꞌë, yëꞌëje̱ i̱ aꞌë. Ja̱ohuaꞌi Israel pa̱i aꞌë, yëꞌëje̱ i̱ aꞌë. Ja̱ohuaꞌi Abraham tsëcapë acohuaꞌi aꞌë, yëꞌëje̱ i̱ aꞌë. 23 Ja̱ohuaꞌi Cristore necaicohuaꞌi aꞌë. Yëꞌëje̱ ja̱ohuaꞌi necaiye jerepa Cristore necaiquë aꞌë. Ja̱je paꞌina, ja̱ohuaꞌi neñe jerepa nehuë. Cuiꞌne ja̱ohuaꞌi siꞌse cua̱ñoseꞌe jerepa siꞌse cua̱ñohuë. Cuiꞌne ja̱ohuaꞌi co cua̱ñoseꞌe jerepa co cua̱ñohuë. Ja̱je yoꞌoquë siꞌanëpi ne ju̱ꞌiñere paëꞌë. 24 Judío pa̱ipi cinco paꞌye yëꞌëre tse̱ajë treinta y nueve paꞌye siꞌsehuë, tse̱añerepa siꞌse mepi. 25 Toaso̱ñe paꞌye tarapi tëꞌcahuë. Cuiꞌne teꞌerepa quë̱na pë̱api je̱ahuë. Toaso̱ñe paꞌye yëꞌë sai yohuë̱api ea dutupi. Ea duꞌina, duni ju̱ni tëjiquë teꞌe ñami cuiꞌne teꞌe muꞌse jai tsiayare coa huahuahuë. 26 Siꞌanë cuꞌiyeseꞌe yoꞌoquë ñasiquë aꞌë, tsiaya duni ju̱tiꞌñe paꞌye, ñaohuaꞌina huahuoꞌñe paꞌye, cajeohuaꞌipi huatiꞌñe paꞌye, ti̱ pa̱ipi huatiꞌñe paꞌye, jai daripë acohuaꞌipi huatiꞌñe paꞌye, tsio huë̱ꞌña acohuaꞌipi huatiꞌñe paꞌye, jai tsiayana duni ju̱tiꞌñe paꞌye, Maijaꞌquë doꞌijë aꞌë, coa cacohuaꞌipi huatiꞌñe paꞌye yoꞌojëna ñaquë tëto saisiquë aꞌë. 27 Cuiꞌne, jaiye jëꞌjoye nëina neñe, cuiꞌne ai yoꞌoye tëto saëꞌë. Ja̱je paꞌina, yequere ti ca̱imaꞌë tëtosaëꞌë. Yequere a̱o peoquëna, cuiꞌne oco ëa ju̱ꞌi tëtosaëꞌë. Yequere ti a̱imaꞌquëpi coa paëꞌë. Yequere ca̱ña peoquëna, sësë ju̱ꞌi ai yoꞌoquë paëꞌë.
28 Iye cuiꞌne yequë coꞌamaña jerepa co̱ cuasaquëna muꞌseña ñape yëꞌëna dëquëyeje̱ paꞌye to̱mequëna, siꞌa hue̱ꞌña sehuosicohuaꞌi me paꞌiyeꞌni cuasaquë coꞌa ju̱ꞌi paꞌiyë. 29 Ja̱je paꞌina, yequë teꞌi tutu peoquë paꞌito yëꞌëje̱ i̱ ja̱re co̱ni teꞌe ai yoꞌoquë tutu peoquë paꞌiyë. Coꞌayena ne ta̱osiquë paꞌito yëꞌë joyo aꞌsiyerepa oiyë. 30 Jerepa paꞌi aꞌë cayepi nëiñe paꞌito yëꞌë teaye paꞌi tutu peoyere i̱ñosiꞌi, yëꞌë cayepi. 31 Ja̱je paꞌina, Diusu mai Ëjaë Jesucristo pëca jaꞌquëpi yëꞌë caye nuñerepa caji caquë asaji, siꞌanëpi deꞌoquëre paꞌni cajë sihuaquëre papi. 32 Yëꞌë Damascore paꞌi maca, romano pa̱i ëjaë Aretasre co̱caiquëpi, pa̱i ëjaëpi, yëꞌëre tse̱ajaꞌcohuaꞌire jai daripë eta saꞌnoana soldado pa̱ire nëꞌquepi. 33 Ja̱je yoꞌouna, yecohuaꞌipi yëꞌëre doꞌrohuëna ayani jai daripë tëhuopa etaye ña saꞌroja̱ꞌa casarena, catihuë, Aretasre.