13
Iye doꞌi saiseꞌe paꞌija̱ꞌcoa, yëꞌë mësarute toaso̱ñe acore doꞌi saico. Teꞌire sa̱ñope coca caye paꞌito ne deꞌhuaye paꞌiji, cayaohuaꞌi pa̱nitaꞌa toaso̱cohuaꞌi, i̱ti ñasicohuaꞌipi cajëna. Ja̱je paꞌina, ti̱jupë yure ca co̱ñë, soꞌore paꞌi. Yëꞌë ja̱ꞌnë cayaye acore doꞌi saisi maca mësarure pana ñaquë caseꞌeje̱ ca co̱ñë. Ja̱ꞌnë coꞌaye yoꞌojë paꞌisicohuaꞌire, cuiꞌne siꞌaohuaꞌire cayë. Yëꞌëpi coꞌi co̱siquë pani, mësaru tayoye coa ñañe paꞌija̱ꞌquë aꞌë. Ja̱ maca ja̱je yëꞌëpi cani i̱ñoquëna, mësaru asaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë caye cato Cristo caseꞌe aꞌë. Ja̱ caseꞌepi mësaruna tutu caraja̱iñe peoji, Cristo tuturepa quëꞌi cocaꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Cristore tutu peoquëre que̱ni huani je̱oñeje huani je̱ohuë. Huani je̱osicohuaꞌitaꞌare Maijaꞌquë tutupi huajëquëre papi paꞌiji. Ja̱je paꞌina, cuiꞌne yëquëje̱ i̱ tutu peoquë paꞌiseꞌe ayere co̱ni paꞌicohuaꞌije̱ i̱ ja̱ꞌre tsioni paꞌi doꞌire Maijaꞌquë tutupi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mësarute necaiyere cajë.
Mësaruja̱ꞌa ñare pajë coꞌye neñajëꞌë, nuñerepa yëquë Maijaꞌquë paꞌire paji cuasayere paꞌiye cajë. Neñajëna, Cristopi mësaru ja̱ꞌre co̱ni paꞌimaꞌquë paꞌito coa cacohuaꞌi paꞌiyë. Ja̱je paꞌina, cuasayë, mësarupi neñasicohuaꞌi paꞌijë, yëquëreje̱ tayomaꞌpë deꞌoyerepa paꞌicohuaꞌi aꞌë, asa ti̱ꞌajajë cajë uteyë. Ja̱je paꞌina, mësarupi coꞌaye yoꞌomaꞌpë paꞌija̱jë cajë Maijaꞌquëre se̱cacaiyë, mësarute. Yëquëpi jerepa paꞌiohuaꞌipi ne ti̱ꞌahuë cajë se̱ñe pa̱ñë. Coa ai jerepa yëquë cato, mësarupi deꞌoye yoꞌoja̱jë cajë se̱ñë. Yëquëpi tayoseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi ña cua̱ñotoje̱. Yëquë cato nuñerepa yoꞌoyere sa̱ñope yoꞌomaꞌcohuaꞌi aꞌë. Coa ai jerepa nuñerepa yoꞌoyere ñese co̱caicohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, sihuayë, yëquëpi tutu peocohuaꞌi paꞌijëna, mësarupi tutu quëꞌiohuaꞌi paꞌito. Ja̱je paꞌina, mësaru deꞌocohuaꞌirepa paꞌiye ti̱ꞌañere cajë, Maijaꞌquëre siꞌanë se̱cacaijë paꞌicohuaꞌi aꞌë. 10 Ja̱je paꞌina, yëꞌë ja̱ yëꞌtaꞌa mësaru quëꞌro saimaꞌnë iye toya jaꞌhua toya saoyë, yëꞌë mësaru quëꞌro ti̱ꞌasi maca, yëꞌëre Ëjaëpi mësarute nejomaꞌë, joyo paꞌiyere ñese mësarute mëocaija̱ꞌa tutu i̱siseꞌepi, jëayerepa yëꞌë cua̱ñequërepa paꞌi tutupi mësarute cayere coequë, ja̱je yoꞌoyë.
11 Deꞌoji, yure ca tëjihuë. Deꞌoye sihuajë paꞌijë̱ꞌë. Mësaru paꞌiyepi deꞌocohuaꞌirepa paꞌiye po̱nëñere yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë, yëꞌë caseꞌere paꞌijë̱ꞌë, cuiꞌne joꞌcua deꞌoye sa̱ꞌñe deꞌoye yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌijëna, Maijaꞌquë pa̱ire oiquëpi, cuiꞌne joꞌcua deꞌoye paꞌiye i̱siquëpi mësaru ja̱ꞌre pasipi. 12 Sa̱ꞌñe pëpajë sihuajë̱ꞌë, siꞌsi peoyere papi. 13 Mësarute pëpa saoyë, siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquë doꞌijëpi.
14 Deꞌoji. Mai Ëjaë Jesucristo, coa i̱siyepi, Maijaꞌquë mësarute oiyepi, cuiꞌne Maijaꞌquë joyo siꞌanë mësaru ja̱ꞌre paꞌiyepi, siꞌaohuaꞌire mësarute paꞌija̱quë.