2 SAN JUAN
1
Nuñerepa Paꞌiye Cuiꞌne Ti Oiye
Aipi yëꞌë iye toya jaꞌhua toyayë, Maijaꞌquë sahuasicona, cuiꞌne i̱ti tsëcapë acohuaꞌina caquë, yëꞌë nuñerepa ai oicohuaꞌina. Yëꞌëseꞌe oiye pa̱ñë, cuiꞌne yëꞌë oiyeje̱ paꞌye mësarute oiyë, nuñerepa cocare asasicohuaꞌipi. Oiyë, mësarute nuñerepa cocapi yëquë joñoare paꞌi doꞌire, ja̱ nuñerepa cato mai ja̱ꞌre ti pani huesë ja̱ꞌñe aꞌë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi cuiꞌne Ëjaë Jesucristo Maijaꞌquë mamaquëpi co̱ni nuñerepa yoꞌojë mësarute oijë i̱ oiyere, joꞌcua deꞌoye paꞌiyere, cuiꞌne teaye paꞌiohuaꞌire ñani co̱caiyere i̱sija̱jë. I̱sijëna, deꞌoye paꞌijë̱ꞌë.
Mësaru mamajë acohuaꞌipi Maijaꞌquë maire cua̱ñeseꞌere nuñere pare paꞌijëna, ti̱ꞌani ñani yëꞌë ai sihuahuë. Yure ja̱je paꞌito Maijaꞌquë doꞌijë se̱ñë, mësarute. Pa̱i ñape yecohuaꞌire sa̱ꞌñe oijë pañuꞌu. Iye yëꞌë mësarute toyaye huajë cua̱ñeseꞌe peoji. Tsoe ja̱ꞌa huëo maca mai asaseꞌe aꞌë. Pa̱ire oijë paꞌiye cato Maijaꞌquë cua̱ñeseꞌeje̱ paꞌye yoꞌojë paꞌiye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, cua̱ñeseꞌere tsoe ja̱ꞌa huëo macana asasicohuaꞌi sëte pa̱ire oiyere paꞌijë̱ꞌë.
Coa Cosocohuaꞌi
Jai pa̱i cosocohuaꞌi iye yeja paꞌiyë, Jesucristore nuñerepa pa̱ije paꞌirepa dajiꞌi camaꞌcohuaꞌi. Ja̱je paꞌina, i̱te ja̱je camaꞌcohuaꞌi cato cosocohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne Cristore sa̱ñope yoꞌocohuaꞌi aꞌë. Siꞌaye mësaru nesi doꞌi sa̱i cua̱ñoñere cajë deꞌhua ñajëꞌë, mësaru ai yoꞌojë nesi coꞌamañare nejoñe.
Cristo yeꞌyaseꞌere paꞌimaꞌë, Cristo yeꞌyaseꞌere tëto sani yoꞌoyë caquë cato, Maijaꞌquëre peoquë api. 10 Ja̱je paꞌina, mësaru quëꞌrona daicohuaꞌipi iye yeꞌyaseꞌere damaꞌcohuaꞌi paꞌito, “daijë̱ꞌë, huëꞌena” camaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Cuiꞌne pëpayeje̱ pa̱jëꞌë. 11 Ja̱je yoꞌocohuaꞌire pëpaquë cato i̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌo tëꞌhuire paꞌiji, doꞌi quëꞌye.
Ca Tëji Cocarepa
12 Jaiye mësarute caquë toyaye payë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare toya jaꞌhuana tintapi toyaye coeyë. Coa ai jerepa mësaru quëꞌrona sani mësaruni ñaquë cayere yëyë, mai sihuayepi ti̱ꞌaseꞌerepa paꞌija̱ꞌco caquë. 13 Maijaꞌquë sahuasico mamajëje mëꞌëre pëpa saoyë, më aꞌyo mamajëje paꞌiohuaꞌipi. Ja̱je paꞌija̱quë.