3
Pa̱i Tëji Muꞌseña Yoꞌoye
Tëji muꞌseña coꞌa muꞌseña paꞌija̱ꞌcoa. Ja̱re mëꞌë asaye paꞌiji. Ja̱ muꞌseña pa̱i cato curi ai oicohuaꞌipi cuiꞌne coꞌye deꞌoye paꞌiyeseꞌe cuasacohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, jerepa paꞌi aꞌë cuasacohuaꞌipi. Cuiꞌne yëꞌëpi jerepa deꞌoye yoꞌoquë aꞌë cajë coꞌye i̱ohuaꞌija̱ꞌa sihuacohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌipi Maijaꞌquëni sa̱ñope caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Pëca jaꞌquëohuaꞌire sehuocaimaꞌcohuaꞌipi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Nesi doꞌire pëpa to̱maꞌcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne Maijaꞌquëre sehuoyere ti oimaꞌcohuaꞌipi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Pa̱ire oimaꞌcohuaꞌi cuiꞌne ai yoꞌocohuaꞌire ñani ti co̱caimaꞌcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Coꞌa cocaohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne i̱ohuaꞌi yëye quëco ti̱ꞌamaꞌcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ti oiye peoyerepa yoꞌocohuaꞌipi siꞌaye deꞌoyere ai sa̱ñope yoꞌocohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Cajeohuaꞌi cayeje̱ paꞌye cajë cosocohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne ti jaꞌruja̱imaꞌcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë jerepa paꞌi aꞌë cajë coꞌye sihuacohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne Maijaꞌquëni coejë coa i̱ohuaꞌi yëyeseꞌe coꞌeja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Maijaꞌquëre sehuosicohuaꞌi yoꞌoyeje̱ paꞌye yoꞌojëtaꞌa coa caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, nuñerepa Maijaꞌquëre sehuosicohuaꞌi paꞌi tutu peocohuaꞌipi.
Ja̱je paꞌiohuaꞌire tsiomaꞌë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je yoꞌocohuaꞌi acohuaꞌipi, nomiohuaꞌi coꞌayena ti̱mësicohuaꞌipi coa siꞌaye yëcohuaꞌi paꞌi huë̱ꞌñana cacaroja̱ijë cajeohuaꞌi deꞌojëna, tutu peocohuaꞌipi, siꞌaye i̱ohuaꞌi yëyere necaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Siꞌanë yeꞌyejëtaꞌa ja̱ nomiohuaꞌi ti nuñerepa paꞌiyere asa ti̱ꞌamaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Tsoe hue̱ꞌña caya dahuëohuaꞌi Janes cuiꞌne Jambre sa̱ñope Moisésre yoꞌoa̱ꞌhuëꞌë. Ja̱je cuiꞌne ja̱ohuaꞌije̱ sa̱ñope yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, nuñerepa cocare, coꞌayeseꞌe cuasa ë̱mëohuaꞌi deꞌosicohuaꞌipi, Maijaꞌquë paꞌiji cuasayere ne huesosicohuaꞌipi. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare siꞌa pa̱i i̱ohuaꞌi yoꞌoye asa ti̱ꞌani huesëohuaꞌipi yoꞌoyë, cajë sehuomaꞌpëna. Ai jerepa yoꞌomaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, Moisésre caya ë̱mëohuaꞌi sa̱ñope yoꞌo jujajë paꞌiseꞌeje̱ yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌipi.
Tëjiyerepa Pablo Timoteore Cua̱ñeseꞌe
10 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌë cato yëꞌë yeꞌya i̱ñoseꞌere, yoꞌoquë paꞌiyë, yëꞌë paꞌiseꞌere, yëꞌë nesiꞌi cuasaseꞌere, Maijaꞌquë paꞌiji cuasaseꞌere, yëꞌë pa̱ire oiseꞌere, yëꞌë quëcoseꞌere, sa̱ñope yoꞌoye paꞌitoje̱, 11 cuiꞌne yecohuaꞌi jo̱sa yoꞌojëna, ai yoꞌonije yëꞌë quëcoseꞌere. Cuiꞌne mëꞌëpi asayë, jeto Antioquía, Iconia cuiꞌne Listra daripë̱a paꞌi maca jo̱sa yoꞌojëna, ai yoꞌoquëna, Ëjaëpi siꞌaye ja̱re nejocani deꞌoye paꞌiye i̱siseꞌe. 12 Nuñerepa cayë, siꞌaohuaꞌi Jesús ja̱ꞌre tsioni paꞌiye yëcohuaꞌi cato ja̱je ai yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, yecohuaꞌipi jo̱sa yoꞌojëna. 13 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare, coꞌacohuaꞌi cuiꞌne cosocohuaꞌi cato jero saꞌna ai coꞌayere yoꞌojë yecohuaꞌire cosocohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, coso cua̱ñosicohuaꞌipi paꞌijë.
14 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare siꞌaye mëꞌë iye aꞌë, i̱tirepa caquë asa huesëseꞌere o̱cue paꞌi macarepa yoꞌoquë paꞌijë̱ꞌë. Mëꞌëpi asayë, mëꞌëre yeꞌyasicohuaꞌire. 15 Cuasajë̱ꞌë, cuiꞌne mëꞌë cato tsihuaꞌë paꞌinëna Maijaꞌquë toya pëpë caye asaquë aꞌë. Mëꞌëre ja̱pi deꞌoye yoꞌoquëre yeꞌyaquë cuiꞌne huasosiquë paꞌiyena saye paꞌiji, Cristo Jesuni paꞌiji cuasa doꞌipi. 16 Siꞌa toya pëpë Maijaꞌquëpi quëaquëna, toyasicoa. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë cocapi deꞌoye aꞌë, pa̱ire yeꞌyaye, yëhuo quëcoye tayo yoꞌocohuaꞌire, quëa nuꞌñeñe cuiꞌne nuñerepa paꞌiyena yeꞌyaye. 17 Ja̱je paꞌina, cuiꞌne Maijaꞌquë coca sehuoquëpi siꞌaye ai yeꞌyesiquëpi deꞌoyeseꞌe nequë paꞌija̱ꞌquë api.