4
Iye Yeja Ayere Ëa Ñañe
¿Jeropi daquëꞌni, sa̱ꞌñe huajo huaiye, cuiꞌne mësaruja̱ꞌa sa̱ꞌñe pë̱ti coca caye? Ja̱ cato mësaru sa̱ꞌnahuëpi etapi, coꞌaye yoꞌo ëaye nëiñepi mësaru sa̱ꞌnahuë uihuaquë paꞌiyepi. Ja̱je paꞌina, mësaru yëyere ti̱ꞌamaꞌpë paꞌi doꞌire yecohuaꞌi payere ëa ñajë, huani je̱ojë yoꞌojë, mësaru yëyere ti̱ꞌañuꞌu cajë yoꞌojë uihuayë, mësaru. Mësaru yëye ti̱ꞌamaꞌpë paꞌiyë. Maijaꞌquëni i̱sijë̱ꞌë cajë se̱maꞌ doꞌire. Ja̱je paꞌina, mësarupi se̱ni i̱si cua̱ñoñe pa̱ñë, mësaru coꞌaye yëyere yoꞌojë nejañuꞌu cajë se̱ doꞌire. Nëjore pacohuaꞌipi yequë nomioni yoꞌocohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë, mësaru. Huesëye mësaru iye yeja ayere ëa ñajë oicohuaꞌi pani Maijaꞌquëre oimaꞌcohuaꞌi deꞌojë, i̱te sa̱ñope yoꞌocohuaꞌi paꞌiyë. Ja̱je paꞌina, iye yeja ayere ëa ñajë oicohuaꞌi cato Maijaꞌquë cajeohuaꞌi peoyë, Maijaꞌquëre sa̱ñope yoꞌocohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, Maire i̱sisi joyopi iye yeja ayere oimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, caquë ai oi ë̱sequë ñacaiji, maire. Ja̱je toyaseꞌe cani coa camaꞌë paꞌiji, care paji. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Diusu maire oi co̱caiquë api. Ja̱je paꞌina, toyaseꞌe caji: “Maijaꞌquë cato teaye paꞌiohuaꞌini oi co̱caiquë api, jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasacohuaꞌire cato co̱caiye pa̱quë api.” Maijaꞌquëna mësaru paꞌiye i̱sisicohuaꞌirepa paꞌijë i̱seꞌere necaijë̱ꞌë, huati yëyere necaimaꞌpë. Ja̱je yoꞌojëna, ña jujani mësarute je̱oni huëꞌhuëja̱quë api. Maijaꞌquëna tsioja̱ijëꞌë, i̱pi mësaruna tsioja̱ijaꞌquëre. Coꞌaye yoꞌocohuaꞌi të̱no to̱jëꞌë, mësaru jë̱ñare siꞌsi paꞌiye. Maijaꞌquëre oñuꞌu cajëtaꞌa iye paꞌiye se oijë yoꞌocohuaꞌipi ja̱ siꞌsi paꞌiye tsoa to̱jëꞌë, mësaru joñoare. Otare papi oijë ai coꞌa ju̱ꞌijëꞌë, mësaru coꞌaye yoꞌoseꞌere cuasajë. Mësaru soseꞌepi ota po̱nëjaquë cuiꞌne mësaru sihuayepi oiyena po̱nëjaꞌquë. 10 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë ña hue̱ꞌñare pana teaye paꞌiohuaꞌi deꞌojë̱ꞌë, i̱pi mësarute jerepa paꞌiohuaꞌire nejaꞌquëre.
Yequë Tayoyere Ñaquë Camaꞌë Paꞌijë̱ꞌë
11 Maijaꞌquë doꞌijë, sa̱ꞌñe mësaruja̱ꞌa coꞌaquë api camaꞌpë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë doꞌiquëre coꞌaquë api caquë cato cua̱ñeseꞌe cayere coꞌaji caji, i̱pi cua̱ñeseꞌe meñe ña ëjaë deꞌoni. Ja̱je paꞌina, mëꞌëpi cua̱ñeseꞌe cayere coꞌaji caquë pani i̱ti cua̱ñeseꞌere sehuomaꞌë paꞌi coa mëꞌëjaꞌa coꞌye ñani ca tëji ëjaëje̱ paꞌi deꞌoyë. 12 Teꞌi paꞌiji, cua̱ñeseꞌe pa̱ire i̱siquë. Ja̱re i̱ api, tayoseꞌe ñani ca tëji ëjaërepa. Cuiꞌne ja̱re ja̱ëseꞌe paꞌiji, huasoye paquë, cuiꞌne nejoñe paquë. ¿Ja̱je paꞌito mëꞌë i̱quei macapi mëꞌë cajei tayoye ñaroja̱i caquëꞌni?
Ñaminaꞌa Paꞌi Ja̱ꞌñe Huesëjë Caye
13 Deꞌoji, yure iyere asajë̱ꞌë. Yure pa̱nitaꞌa ñaminaꞌa ja̱ daripëna sani ja̱rona teꞌe o̱metëcahuë paꞌijë coꞌamaña nejë i̱sijë curi neñuꞌu, cacohuaꞌi maña. 14 Ñaminaꞌa mësaru paꞌi ja̱ꞌñe huesëyë. Mësaru cato picoja̱ꞌa paꞌisicotaꞌa peo hue̱ꞌña tiya saiyeje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë. 15 Ja̱je paꞌina, mësaru cato ñeje caye paꞌiji: “Ëjaëpi yëna huajëcohuaꞌi paꞌijë iye maña nesiꞌi pa̱nitaꞌa ja̱ yequë coꞌamañaje nesiꞌi caye paꞌiji.” 16 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato siꞌa tuturepa cacohuaꞌi aꞌë, paꞌire payeje̱ nëina. Siꞌaye ja̱je jerepa paꞌiohuaꞌire nëina, tutu caye coꞌaye aꞌë. 17 Ja̱je paꞌina, deꞌoye yoꞌoye asaquëpi ja̱ yëꞌtaꞌa deꞌoye yoꞌomaꞌë pani tsoe coꞌaye yoꞌopi.