SAN JUDAS
1
Judas Toyaseꞌe Maijaꞌquë Soisicohuaꞌina
Yëꞌë Judaspi, Jacobo yoꞌjeipi, Jesucristo joꞌyaëpi iye toya jaꞌhua toyayë, Maijaꞌquë soisicohuaꞌina, i̱na i̱sisicohuaꞌina, Jesucristopi ñacaina, paꞌicohuaꞌina. Maijaꞌquë joꞌcua deꞌoye paꞌiyere, Maijaꞌquë pa̱ire oiyere, cuiꞌne i̱pi teaye ñani oi co̱caiyere ai jerepa i̱si cua̱ñojë paꞌija̱jë caquë se̱ñë.
Coa Cosoye Yeꞌyacohuaꞌi
(2 Pe 2.1-17)
Maijaꞌquë doꞌijë, yëꞌë cato ai toyaye yëhuë, huaso coca ayere mësaru cuiꞌne yëꞌë mai payere. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yure cato yequere toyaquë ai se̱ñe paꞌiji, mësarute. Ai cuasajë yoꞌojë̱ꞌë, mai huaso coca yeꞌyayere nejoñe. Iye yeꞌyayere siꞌaye Maijaꞌquë i̱ pa̱ina i̱siseꞌepi. Tsoe coa cosojë yeꞌyacohuaꞌipi yahuerepa mai ja̱ꞌre co̱ni cacasicohuaꞌipi paꞌiyë. Ja̱ohuaꞌire cato tsoe toyaseꞌepi quëaji, nejojaꞌcohuaꞌire ca nëosicohuaꞌipi paꞌiye. Ja̱ohuaꞌi cato Maijaꞌquëre sa̱ñope yoꞌocohuaꞌipi i̱ deꞌo cocare pare ti̱ñe po̱nani siꞌsi yoꞌoyere deꞌoye aꞌë cajë yeꞌyayë, cuiꞌne mai paquë, mai Ëjaë Jesucristo paꞌiji cayere coa caye aꞌë cacohuaꞌipi.
Mësarupi tsoe asacohuaꞌi paꞌitoje̱, mësarute caye yëyë, mësarupi Israel pa̱ire Egíptopi etosi jeteyoꞌje, i̱te i̱re pare cuasamaꞌcohuaꞌire nejoseꞌere cuasaja̱jë caquë. Cuiꞌne hui̱ñaohuaꞌireje̱ nea hue̱ꞌñare pana cosicohuaꞌini paji, ti ja̱rote quë̱na meapi hue̱sicohuaꞌi pani huesëyë. Ja̱ohuaꞌi cato i̱ohuaꞌi o̱cue paꞌi macarepa paꞌimaꞌpë, Maijaꞌquë ja̱ꞌre co̱ni paꞌi sito je̱oconi etasi doꞌire. Pa̱i ñape yoꞌoseꞌe ña muꞌserepa ca huesoja̱ꞌcohuaꞌipi paꞌiyë. Hui̱ñaohuaꞌi yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye Sodoma cuiꞌne Gomorra cuiꞌne i̱o yëꞌquë maca paꞌi daripë̱aje, nomi yoꞌoyena ne huesëni pa̱i yoꞌojë paꞌiye tëto sani coꞌaye yoꞌojë yaya maca paꞌi toana ëo hue̱a cua̱ñoaꞌhuëꞌë. Ja̱ yoꞌoseꞌe cato siꞌaohuaꞌire quëaye aꞌë, ja̱je yoꞌomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë caquë.
Ja̱je yoꞌoseꞌe asajëtaꞌa iye cosojë yeꞌyacohuaꞌi, coa huëo ca̱iseꞌeje̱ paꞌyere paꞌijë siꞌsi neñë, i̱ohuaꞌi ca̱pë. Cuiꞌne siꞌa ëjaohuaꞌi cuiꞌne i̱ohuaꞌi cua̱ñeseꞌe coejë mai sehuosicohuaꞌi ëjaohuaꞌireje̱ caꞌramaꞌpë sa̱ñope coꞌayere cajë paꞌiyë. Miguel hui̱ñaë ai jerepa tutu quëꞌiohuaꞌi aquëpi Satanás ja̱ꞌre capi, Moisés ca̱përe ë̱sequë. Ësequëtaꞌa Satanásre sa̱ñope camaꞌë coa i̱ ñeje capi: Mai Ëjaëpi sa̱i deꞌhuaye paꞌiji, mëꞌëre. 10 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare iye ë̱mëohuaꞌi cato i̱ohuaꞌi asa ti̱ꞌamaꞌ coꞌamañare ai coꞌaye cayë, cuiꞌne i̱ohuaꞌi coa noni yoꞌojë asa ti̱ꞌañere, ta̱ꞌñe asaye peocohuaꞌi nëtëroja̱icohuaꞌi asayeje̱ paꞌye asayë. Ja̱je paꞌina, i̱ohuaꞌi nejo cua̱ño ja̱ꞌñere yoꞌojë paꞌiyë.
11 ¡Teayerepa ja̱ohuaꞌi maña! Caín coꞌaye yoꞌoseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë, cuiꞌne Balaam curi yë doꞌire Maijaꞌquë pa̱ire sa̱ñope yoꞌoseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë. Cuiꞌne Coré Maijaꞌquëpi pa̱i ëjaë ca nëosiquëre coequë sa̱ñope yoꞌoquë ju̱ꞌajiꞌi. Ja̱ëje paꞌiohuaꞌi paꞌiyë, ja̱ohuaꞌi. Ja̱je paꞌi doꞌire ai yoꞌojë paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, teayerepa. 12 Mësaru sa̱ꞌñe oi doꞌire tsiꞌsini a̱ijë paꞌiyere, ja̱ohuaꞌipi coꞌaye siꞌsi aꞌsioje̱ paꞌye i̱ñoñë, mësaru deꞌoye tsiꞌsijë paꞌiyena, caꞌramaꞌpë mësaru ja̱ꞌre co̱ni a̱ijë, i̱ohuaꞌiseꞌe coꞌye cuasa doꞌire. Cuiꞌne oco peo sirije̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne tutupi siri tutu saouna, ti oco i̱simaꞌo. Cuiꞌne o̱cue ñëa quë̱i tëcahuëtaꞌa quë̱iñe pa̱ñeje paꞌiohuaꞌi aꞌë. Quë̱imaꞌ doꞌire ju̱ꞌisicohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë. Cuiꞌne siꞌa so̱quë saihuë duta o̱aseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë, cayayeseꞌe ju̱ꞌiseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌipi. 13 Ja̱ohuaꞌi cato jai tsiaya tuturepa coꞌpoyeje̱ paꞌiohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiohuaꞌipi i̱ohuaꞌi siꞌsi yoꞌoyere maꞌ o̱añë, sirije̱ paꞌyere. Ja̱ohuaꞌi cato i̱ohuaꞌi saimaꞌa ne huesosi maꞌñoco aꞌë. Ja̱je paꞌina, ti nea hue̱ꞌñare pare pani huesëja̱ꞌcohuaꞌire ca huesosicohuaꞌi aꞌë.
14 Adánpi huëoni pani dao hue̱ꞌña siete aquë pajiꞌi, Enoc. Ja̱ëpi Maijaꞌquëpi quëaquëna, ja̱ohuaꞌi ayere capi, ñeje: “Ñahuë, Ëjaëre jai merepa jai pa̱i ja̱ꞌre i̱ hui̱ñaohuaꞌi ja̱ꞌre daina, 15 siꞌa pa̱ire tsiꞌsoni i̱ohuaꞌi yoꞌoseꞌere ña deꞌhuasiꞌi caquë, cuiꞌne siꞌaohuaꞌire coꞌacohuaꞌire nejoñe paꞌiji ca huesosiꞌi caquë, ja̱ohuaꞌipi coꞌayere yoꞌojë paꞌi doꞌire, cuiꞌne Maijaꞌquëre sa̱ñope pë̱ijë ca doꞌire caquë.” 16 Ja̱ohuaꞌi cato i̱ohuaꞌi payere cuasajë sihuamaꞌpë oi ëa joyo pajë, coa i̱ohuaꞌi coꞌaye yëyere yoꞌojë paꞌiyë. Paꞌijë yecohuaꞌi payere neñuꞌu cuasajë deꞌo coca mañapi yecohuaꞌire cacohuaꞌi aꞌë, coa jerepa paꞌiohuaꞌi aꞌë cuasajë.
Sehuosicohuaꞌire Yëhuoye
17 Ja̱je i̱ohuaꞌi paꞌiquëtaꞌare mësaru Maijaꞌquë doꞌijë, cuasajë̱ꞌë, mai Ëjaë Jesucristo jëjo saocohuaꞌi mësarute caseꞌere: 18 “Tëji muꞌseña cato paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, i̱ohuaꞌi yëyeje̱ paꞌye coꞌayere paꞌicohuaꞌipi, Maijaꞌquë ayere cueꞌcue pa̱ipi paꞌija̱ꞌcohuaꞌipi.” 19 Maijaꞌquë joyo peocohuaꞌipi, coa noni i̱ohuaꞌi yëyepi paꞌicohuaꞌipi, cuiꞌne pa̱ire huahuejë yoꞌocohuaꞌi aꞌë, teꞌe pa̱ire cuasamaꞌpë.
20 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru cato, Maijaꞌquë doꞌijë, o̱cue paꞌi macarepa Maijaꞌquë paꞌiji cuasayepi se mëojë paꞌijë̱ꞌë, Maijaꞌquë joyo yoꞌoyepi Maijaꞌquëre se̱jë paꞌicohuaꞌipi. 21 Maijaꞌquë oiyere paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌijë Jesucristo daija̱ꞌa muꞌsere utejë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je paꞌijëna, oi teaye maire ñani ti pani huesëyere i̱sija̱ꞌquë api.
22 Jëa coecohuaꞌire teaye ñani oijë paꞌijë̱ꞌë, nui cocare pare tuija̱jë cajë. 23 Pa̱ire oijë paꞌicohuaꞌipi eto huasojë̱ꞌë, toare paꞌicohuaꞌire Maijaꞌquëre ti̱ꞌajajë cajë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare deꞌhua ñajëꞌë, i̱ohuaꞌi coꞌaye paꞌiyepi siꞌsi ne tuture pacohuaꞌire.
24 Yure cato Maijaꞌquëpi mësarute ta̱imaꞌpë paꞌija̱ꞌcohuaꞌire ne tutu paji, cuiꞌne i̱ deꞌoquërepa ña hue̱ꞌñana siꞌsi te̱ꞌña peocohuaꞌipi ai sihuacohuaꞌire eto nëco tutu paji. 25 Maijaꞌquë cato teꞌi api, deꞌoquërepa ta̱ꞌñe paꞌipi maire huasoquë, mai Ëjaë Jesucristo yoꞌo doꞌipi. Siꞌa miañe paquë api, ëjaohuaꞌi mëñe Ëjaëre papi, siꞌaye i̱ tse̱seꞌe aꞌë cuiꞌne i̱ api, i̱ti cua̱ñequë, tsoe ja̱ꞌa huëo macaje̱, yureje̱, cuiꞌne jeꞌnëna ja̱jeseꞌe. Ja̱je paꞌija̱quë.