24
Jesús Ju̱ꞌisiquëpi Huëiseꞌe
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)
Duꞌru macarepa coꞌamaña ne muꞌse paꞌi maca cuiꞌnaohuaꞌipi saëꞌë, ta̱si daripë quëꞌrona nea hue̱ꞌñarepa huëo së̱ñe ne deꞌhuaseꞌere sajë. Cuiꞌne yecohuaꞌi nomiohuaꞌi co̱ni saëꞌë. Ja̱ maca ti̱ꞌajë ñajëna, quë̱na pë daripë si̱osicopi ti̱rore paꞌiona, ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani cacajë Ëjaë Jesús ca̱përe ti̱ꞌamaꞌpë. Peoquëna, ai quëquëhuë, me neiꞌni cajë. Ja̱je quëquëjë ñajëna, ja̱rote caya ë̱mëohuaꞌi mia juꞌi ca̱ña juꞌicohuaꞌipi i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni nëcahuë. Ja̱je ña quëquëni yejare pana në me huesëjëna, ñajë ja̱ohuaꞌipi, cahuë:
“¿I̱quere coꞌeyeꞌni, ju̱ꞌisicohuaꞌi quëꞌro? Tsoe huajëquëpi paꞌiji. I̱ñore paꞌimaꞌë paꞌiji. Tsoe huëjiꞌi. Cuasajë̱ꞌë. Ja̱ yëꞌtaꞌa Galilea paꞌimaꞌca i̱ caꞌñere, ñeje: ‘Pa̱i Mamaquë coꞌaye yoꞌocohuaꞌi jë̱ñana i̱sisiquë paꞌija̱ꞌquë api. Paꞌina, ja̱ohuaꞌipi que̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë, so̱quë sarahuana. Ja̱je yoꞌosiquëtaꞌa toaso̱ muꞌseña paꞌi maca huajëquë huëija̱ꞌquë api.’ Tsoe ja̱re quëapi”.
Ja̱je caëna, ja̱ maca Jesús caꞌñe cuasa ñajaëꞌë. Ja̱ jeteyoꞌje daripë ñasicohuaꞌipi coꞌini siꞌaye i̱ohuaꞌi ñaseꞌere quëahuë, once soisicohuaꞌire cuiꞌne siꞌahuaꞌi i̱ti maca co̱ni paꞌicohuaꞌireje̱. 10 Iye coca i̱ soisicohuaꞌire sani quëasicohuaꞌi cato paëꞌë: María Magdalena, Juana, María, Jacobo pëca jaꞌco, cuiꞌne yequë nomiohuaꞌi co̱ni. 11 Ja̱je quëajëna, i̱ soisicohuaꞌipi ja̱ohuaꞌi quëaye asani sehuomaꞌpë paëꞌë, coa cuepejë cayeje̱ paꞌye nëina.
12 Ja̱je nuñerepa cayë cuasamaꞌquëtaꞌa Pedropi etani huëꞌhuëquë sajiꞌi, ta̱si daripëre ñasiꞌi caquë. Sa ti̱ꞌani ñaquëna, i̱te ca̱ꞌnesi ca̱ña ti̱rona ne saoseꞌepi pajiꞌi. Paꞌina, ñani ai cuasaquë sajiꞌi, huëꞌena.
Emaúsna Sai Maꞌana Yoꞌoye
(Mr 16.12-13)
13 Ja̱re ja̱ muꞌse caya ë̱mëohuaꞌi Emaús daripëna saëꞌë, Jerusalénpi once kilómetro sai hue̱ꞌñana. 14 Saijë Jesús ayere cajë saëꞌë. 15 Ja̱je cajë saijëna, ja̱re i̱pi Jesús ja̱ohuaꞌire tsioja̱jiꞌi. Tsioja̱ni i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni sajiꞌi. 16 Saina, aꞌri maña carapi, i̱ohuaꞌi ña ti̱ꞌare paye i̱te. 17 Ja̱ maca sai Jesupi ja̱ohuaꞌire se̱jiꞌi:
“¿I̱quere sa̱ꞌñe cajë saiyeꞌni, maꞌajaꞌa saini? ¿Me yoꞌojë oicohuaꞌi paꞌiyeꞌni?”
18 Caquëna, ja̱ohuaꞌi aquë Cleofas hueꞌequëpi sehuopi, i̱te:
“Siꞌa yeja Jerusalén daripë iye muꞌse yoꞌoseꞌe asayë. ¿Ja̱je paꞌiquëtaꞌare cuiꞌne mëꞌëseꞌe i̱ti hue̱ꞌña paꞌinije asamaꞌë pani se̱quë?”
19 Caquëna, ja̱ maca i̱pi capi, i̱te:
“¿Me yoꞌoreꞌni?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Jesús Nazaret aquëpi, Maijaꞌquëre quëacaiquëpi, siꞌaye tutu quëꞌipi cuiꞌne i̱ cayeje̱ Maijaꞌquë ña hue̱ꞌñana, nuñerepa caquëpi siꞌa pa̱i ña hue̱ꞌñana caquëre pare yoꞌoseꞌere cayë. 20 Ja̱je paꞌini, que̱ni huani je̱ohuë, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaohuaꞌi maire cua̱ñecohuaꞌi cuiꞌne siꞌa ëjaohuaꞌi huani je̱oñe paꞌiji cajëna. 21 Yëquë cato ja̱ëpi Israel pa̱ire huasoja̱ꞌquë api cajë utecohuaꞌi paëꞌë. Yure ja̱je paꞌijëna, siꞌaye iye coꞌaye yoꞌohuë, coa toaso̱ muꞌseña i̱te yoꞌoseꞌe tëtosaiji, yure. 22 Ja̱je yoꞌoseꞌe paꞌitoje̱ ai jerepa ai cuasaye paꞌiji. Yëquë ja̱ꞌre co̱ni nomiohuaꞌi paꞌicohuaꞌipi nea hue̱ꞌñarepa sani ña quëquëhuë, ta̱si daripë. 23 Jesús ca̱pë peoco paꞌina, ja̱je ñani ja̱ohuaꞌipi dani yëquëre quëahuë. Huëo ca̱ni ñañeje paꞌye hui̱ñaohuaꞌire ñajëna, ja̱ohuaꞌipi Jesús huajëquëpi paꞌiji cahuë cajë. 24 Ja̱ jeteyoꞌje yëquë cajeohuaꞌije̱ ta̱si daripëre sani ñajëna, ja̱re ja̱je nomiohuaꞌi caseꞌeje̱ paꞌye paꞌina, ti̱ꞌani ñahuë. Jesuretaꞌa ñamaꞌpë paëꞌë.”
25 Ja̱je quëaquëna, ja̱ maca Jesupi capi, ja̱ohuaꞌire:
“Asa ti̱ꞌamaꞌcohuaꞌire paꞌni, mësaru. Je yëhua asani sehuoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi cajë paꞌiseꞌe. 26 ¿Mësarupi cuasato Cristo ai yoꞌoye paja̱ꞌquë paquë siꞌaye iye ja̱ yëꞌtaꞌa i̱ deꞌo hue̱ꞌñarepa saimaꞌë pani?”
27 Ja̱je se cani ja̱ maca quëa huëopi, siꞌaye i̱te yoꞌo ja̱ꞌñere cajë toyaseꞌere. Moisés toyaquë paꞌiseꞌepi huëoni cuiꞌne yecohuaꞌi Maijaꞌquë quëaquëna, toyasicohuaꞌi toyajë paꞌiseꞌe co̱ni quëapi.
28 I̱ohuaꞌi cajë saisi daripëna ti̱ꞌani, Jesús ja̱ yëꞌtaꞌa i̱ sai hue̱ꞌña sasiꞌi caquë yoꞌoyeje̱ yoꞌopi. 29 Ja̱je yoꞌoquëna, ja̱ohuaꞌipi soihuë:
“Yëquë ja̱ꞌre co̱ni pëajë̱ꞌë naꞌiji, coa ñami deꞌo tëjiji.” Asani ja̱ maca Jesús i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni cacani pëapi. 30 Pëasiquëpi a̱o a̱i saihuëna i̱ohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni jaꞌrusi maca i̱pi panpë i̱ni Maijaꞌquëre se pëpani jëyoni jëꞌyequë ja̱ohuaꞌire a̱opi. 31 Ja̱je i̱ yoꞌo maca ña ti̱tahuë, i̱re papi cuasajë. Ja̱je cuasa maca tsoe peo hue̱ꞌña huesëpi. 32 Ja̱ maca i̱ohuaꞌija̱ꞌa sa̱ꞌñe cahuë:
“Maipi asahuë, mai joñoa ai sihua ëaye nëiñe, maꞌajaꞌa dai toyaseꞌere i̱pi quëaquëna.”
33 Ja̱je ñani ti uteye peoyerepa maꞌajaꞌa dai huëoni daëꞌë, cuiꞌnaohuaꞌipi Jerusalénna. Ti̱tajëna, ja̱rote paëꞌë, once Jesús soicohuaꞌi tsiꞌsisicohuaꞌipi i̱ohuaꞌi cajeohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni. 34 Paꞌijëna, ti̱tani asajëna, ja̱ohuaꞌije̱ cahuë:
“Nuñerepa Jesús huëjiꞌi. Cuiꞌne i̱seꞌere i̱ñopi, Simónre.”
35 Cajëna, ja̱ maca i̱ohuaꞌije̱ quëahuë, maꞌajaꞌa saijëna, yoꞌoseꞌere. Cuiꞌne Jesupi panre jëꞌyequëna, ñani i̱te ña ti̱taseꞌere.
Jesupi Ñaiñe, I̱re Yeꞌyecohuaꞌina
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23)
36 Ja̱ yëꞌtaꞌa i̱ti yoꞌoseꞌere cajëna, Jesús i̱ohuaꞌi jopore pana ñai nëcapi. Ja̱ maca pëpapi, ñeje caquë:
“Deꞌoye paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, mësaru.”
37 Caquëna, ja̱ohuaꞌipi ai quëquë huesëhuë, i̱ paꞌisi joyore ñañë cuasajë. 38 Ja̱je cuasajëna, Jesupi ja̱ohuaꞌire capi:
“¿Me yoꞌojë quëquë huesësicohuaꞌi paꞌiyeꞌni? ¿Me yoꞌojë mësaru joñoa jëa coeyeque hueꞌeyeꞌni? 39 Ñajëꞌë, yëꞌë jë̱ñare cuiꞌne yëꞌë quë̱ore. Ja̱re yëꞌë i̱ aꞌë, mësaru ñasiquërepa. Patoni cuiꞌne ñajëꞌë. Joyo cato ca̱pë cuiꞌne tara peocoa. Mësarupi yëꞌëre ñajëtaꞌa ca̱pë tara hueꞌequë paꞌiye. Yëꞌë aꞌë, me joyo paꞌiyeꞌni.”
40 Ja̱je cani ja̱ohuaꞌire i̱ñopi, jë̱ña cuiꞌne quë̱o i̱te que̱seꞌere. 41 Ja̱je yoꞌoquëna, ja̱ yëꞌtaꞌa i̱re papi cuasaye pa̱huë, ai sihua doꞌire, cuiꞌne quëquë doꞌire. Ja̱je paꞌina, Jesupi ja̱ohuaꞌire capi:
“¿A̲i maña paye, i̱ño?”
42 Caquëna, i̱ni i̱sihuë, tsiaya huaꞌi tsaro sëyosiconi. 43 I̱sijëna, i̱ni i̱ohuaꞌique ñajëna, a̱jiꞌi. 44 Ja̱ jeteyoꞌje capi, ja̱ohuaꞌire:
“Ja̱ yoꞌoseꞌe cato yëꞌë mësaru ja̱ꞌre ja̱ yëꞌtaꞌa co̱ni paꞌi caseꞌere yoꞌohuë. Siꞌaye Moisés cua̱ñeseꞌe cuiꞌne Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi toyaseꞌe, cuiꞌne Salmos toyaseꞌe siꞌaye ti̱ꞌañe pajiꞌi. Me paquëꞌni, nuñerepa caseꞌe. Ja̱je paꞌina, yoꞌohuë.”
45 Ja̱ cato quëapi, toyaseꞌe cayere nuñerepa asa ti̱ꞌajajë caquë. 46 Ja̱je paꞌina, quëaquë ja̱ohuaꞌire capi:
“Ñeje toyaseꞌe paꞌiji. Cristo ai yoꞌoquë ju̱ni huesëye paꞌiji. Ja̱je ju̱ꞌisiquëtaꞌa toaso̱ muꞌseña paꞌi maca cuiꞌnaëpi huëija̱ꞌquë api. 47 Ja̱je paꞌina, Cristo mamire cajë quëaye paꞌiji. Siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌire Jerusalén pa̱ire quëa huëoye paꞌiji. Huëosicohuaꞌipi ñeje cajë: Ja̱ꞌnë cuasaseꞌe je̱oni po̱nëjëꞌë. Ja̱je yoꞌojëna, mësaru coꞌaye yoꞌoseꞌere sa̱i deꞌhuacaiye paꞌija̱ꞌcoa. 48 Ja̱je paꞌina, mësaru aꞌë, yure iye ñasicohuaꞌirepa. 49 I̱na, yëꞌëpi, jaꞌquë ca nëoseꞌe jëjo daoja̱ꞌquë aꞌë, mësaruna. Ja̱je paꞌina, saimaꞌpë i̱ño Jerusalén daripëre paꞌijë̱ꞌë, maꞌtëmo jëjo dao tuture utejë̱ꞌë, mësaru su̱ña ja̱ꞌñere.”
Maꞌtëmona Sa Cua̱ñoñe
(Mr 16.19-20)
50 Jesupi sai sapi, jai daripë Betaniare pana. Ja̱rona jë̱ña mëani Maijaꞌquëre se̱cacajiꞌi, ja̱ohuaꞌire. 51 Deꞌoye paꞌijë̱ꞌë, cani ja̱ohuaꞌire je̱oni maꞌtëmona sa cua̱ñopi. 52 Ja̱ jeteyoꞌje Maijaꞌquëre se̱ni tëjini coꞌihuë, Jerusalénna ai sihuajë. 53 Cuiꞌne siꞌanë Maijaꞌquëre se̱ huëꞌere paꞌijë Maijaꞌquëre deꞌoquë api cajë sihuajë paëꞌë. Deꞌoji. Ca tëjihuë.