SAN MATEO
1
Jesús Ñecuëohuaꞌi
(Lc 3.23-38)
Iye aꞌë, Abraham cuiꞌne David tsëcapë acohuaꞌire cue̱cueseꞌe ja̱ yëꞌtaꞌa Jesucristo paꞌimaꞌnë paꞌisicohuaꞌire.
Isaac pëca jaꞌquë pajiꞌi, Abraham. Jacob pëca jaꞌquë pajiꞌi, Isaac. Cuiꞌne Judá cuiꞌne i̱ yoꞌje tsi̱ pëca jaꞌquë pajiꞌi, Jacob. Fares cuiꞌne Zara pëca jaꞌquë pajiꞌi, Judá. Cuiꞌne i̱ohuaꞌi pëca jaꞌco pacoꞌë, Tamar. Esrom pëca jaꞌquë pajiꞌi, Fares. Aram pëca jaꞌquë pajiꞌi, Fares. Aminadad pëca jaꞌquë pajiꞌi, Aram. Naasón pëca jaꞌquë pajiꞌi, Aminadad. Salmón pëca jaꞌquë pajiꞌi, Naasón. Booz pëca jaꞌquë pajiꞌi, Salmón. Cuiꞌne i̱ pëca jaꞌco pacoꞌë, Raab. Obed pëca jaꞌquë pajiꞌi, Booz. Obed pëca jaꞌco pacoꞌë, Rut. Isaí pëca jaꞌquë pajiꞌi, Obed. Pa̱i ëjaë David pëca jaꞌquë pajiꞌi, Isaí. Salomón pëca jaꞌquë pajiꞌi, David. Cuiꞌne Urías nëjo paꞌisicopi Salomón jaꞌco pacoꞌë.
Roboam pëca jaꞌquë pajiꞌi, Salomón. Abías pëca jaꞌquë pajiꞌi, Roboam. Asa pëca jaꞌquë pajiꞌi, Abías. Josafat pëca jaꞌquë pajiꞌi, Asa. Joram pëca jaꞌquë pajiꞌi, Josafat. Uzías pëca jaꞌquë pajiꞌi, Joram. Jotam pëca jaꞌquë pajiꞌi, Uzías. Acaz pëca jaꞌquë pajiꞌi, Jotam. Esequías pëca jaꞌquë pajiꞌi, Acaz. 10 Manases pëca jaꞌquë pajiꞌi, Esequías. Amón pëca jaꞌquë pajiꞌi, Manases. Josías pëca jaꞌquë pajiꞌi, Amón. 11 Jeconías cuiꞌne i̱ yoꞌje tsi̱ co̱ni pëca jaꞌquë pajiꞌi, Josías. Ja̱ohuaꞌi cato co̱asicohuaꞌi paëꞌë, Israelita pa̱ire tse̱ani Babilonia yejana sa maca.
12 Israelita pa̱i sa cua̱ñosi jeteyoꞌje Salatiel pëca jaꞌquë pajiꞌi, Jeconías. Zorobabel pëca jaꞌquë pajiꞌi, Salatiel. 13 Abiud pëca jaꞌquë pajiꞌi, Zorobabel. Cuiꞌne Eliquin pëca jaꞌquë pajiꞌi, Abiud. Azor pëca jaꞌquë pajiꞌi, Eliquin. 14 Sadoc pëca jaꞌquë pajiꞌi, Azor. Aquim pëca jaꞌquë pajiꞌi, Sadoc. Eliud pëca jaꞌquë pajiꞌi, Aquim. 15 Eleazar pëca jaꞌquë pajiꞌi, Eliud. Matán pëca jaꞌquë pajiꞌi, Eleazar. Jacobo pëca jaꞌquë pajiꞌi, Matán. 16 José pëca jaꞌquë pajiꞌi, Jacobo. José cato Jesucristo pëca jaꞌco María ë̱jë pajiꞌi.
17 Ja̱je paꞌina, Abrahampi cuiꞌne David paꞌi macaja̱ꞌa cue̱cueto catorce paꞌye de ai deꞌhuaseꞌe paꞌiji. Davidpi cuiꞌne Israelita mañare Babiloniana tse̱seni sasi macaja̱ꞌa cue̱cueto cuiꞌne catorce paꞌiji. Cuiꞌne yequë catorce paꞌi maca Cristo ai deꞌopi.
Jesucristore Co̱aseꞌe
(Lc 2.1-7)
18 Jesucristore co̱aseꞌe ñeje paꞌiji: María i̱ pëca jaꞌco, José ja̱ꞌre huejaja̱ꞌcoa, ca nëosico pacoꞌë. Ja̱je ca nëosicopi ja̱ yëꞌtaꞌa tsioni paꞌimaꞌnë tsi̱ ë̱tapë deꞌo Maijaꞌquë joyo tutupi. 19 José i̱o ë̱jë nuñerepa paꞌi pajiꞌi. Ja̱je paꞌitaꞌa nëjo Maríare siꞌaohuaꞌi pa̱i asajëna, je̱oñe coepi. Coa ai jerepa pa̱ije ti asamaꞌpëna i̱seꞌe je̱osiꞌi cuasapi. 20 Ja̱je cuasaquë paꞌina, Ëjaë hui̱ñaëpi i̱te huëo hue̱ꞌñajaꞌa ñaini capi: “José David tsëcapë aquë, Maríare caꞌramaꞌë paꞌijë̱ꞌë, nëjore deꞌhuani paye. I̱o paja̱ꞌquë cato Maijaꞌquë joyo tse̱quë api. 21 Tsihuaëꞌni paja̱ꞌcoa. Pacona, i̱ mami Jesure sëojë̱ꞌë, huasoquëre. Ja̱je hueꞌequë paꞌija̱ꞌquë api, i̱ pa̱ire coꞌaye yoꞌocohuaꞌire huasoja̱ꞌquë sëte.”
22 Siꞌaye ja̱je ti̱ꞌapi, tsoe hue̱ꞌña Maijaꞌquëre quëacaiquë ca nëoquë paꞌiseꞌepi, ñeje:
23 Nomio tsi̱o, ë̱më ti yoꞌomaꞌcopi tsi̱ quëꞌio deꞌoni tsihuaꞌëre pasio.
Ja̱ëpi i̱ mami hueꞌequë pasipi, Emanuel.
Ja̱je cani cayë, Maijaꞌquë mai ja̱ꞌre paꞌiji.
24 Ja̱ maca José sëtani mai Ëjaë cua̱ñeseꞌeje̱ Maríare nëjore pao cuasaquë ti pëani nëjore papi. 25 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare huejasicohuaꞌi paꞌiyepi paꞌiye pa̱huë, mamaquëre tëꞌya dani i̱ mami Jesús hueꞌyo macaja̱ꞌa.