2
Siete Sehuosi Tsëcapë̱ana Toyaseꞌe: Efeso Sehuosicohuaꞌi Tsëcapëre Quëaye
Efeso sehuosicohuaꞌi tsëcapëre quëacai hui̱ñaëna toyajë̱ꞌë: ‘Ñeje caji, ëja te̱ꞌte jë̱tëre siete maꞌñocore paquëpi, cuiꞌne siete paꞌye oropi nesi sotonoana toa tsë̱ꞌiseꞌe jopoja̱ꞌa cuꞌiquëpi. Yëꞌëpi mëꞌë yoꞌoye siꞌaye asayë. Mëꞌë jëa coꞌamañare tutu yoꞌoquë neñe ñañë. Cuiꞌne mëꞌë yoꞌo jujamaꞌë paꞌiye ñañë. Cuiꞌne coꞌa paꞌicohuaꞌire quëco ti̱ꞌañe pa̱cohuaꞌi paꞌijëna, asayë. Asayë, cuiꞌne ëjaë jëjo daocohuaꞌi aꞌë cajë coa cacohuaꞌire neñani coa cosocohuaꞌire ti̱ꞌaseꞌe. Mëꞌë cato jëꞌjoye peoyerepa, cuiꞌne yoꞌo jujaye peoyerepa yëꞌë doꞌire ai ai yoꞌonije yoꞌoquë aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌëre teꞌore sa̱ñope cacore payë. Mëꞌë duꞌru huëo maca yëꞌëre oiseꞌeje̱ paꞌye yure oiye pa̱ñë. Ja̱je paꞌina, cuasa ñajaijëꞌë, mëꞌë ja̱ꞌnë duꞌru macarepa yëꞌëre oi paꞌiseꞌere. Ja̱ maca Maijaꞌquëna po̱nëni cuiꞌnaëpi deꞌoye yoꞌojë̱ꞌë, duꞌru huëo maca yoꞌoseꞌere. Ja̱je Maijaꞌquëna po̱nëmaꞌquë paꞌito mëꞌëre esa sa̱ñope yoꞌoja̱ꞌquë aꞌë. Sani mëꞌë toa tsë̱ꞌisico paꞌisicore jioja̱ꞌquë aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌë yeque deꞌhuerepa deꞌoye yoꞌoye payë. Ja̱ cato mëꞌë nicolaítas pa̱i siꞌsi yoꞌoyere coequë paꞌiye aꞌë. Yëꞌëje̱ ja̱ohuaꞌi yoꞌoyere coeyë. Ca̱joro hueꞌequë pani sehuosicohuaꞌi tsëcapë̱are Maijaꞌquë joyo cayere asajë̱ꞌë. Quëcosicohuaꞌirepa etasicohuaꞌini a̱ojaꞌquë aꞌë, ti pani huesë so̱quë yë ayere, Maijaꞌquë tsio paꞌiconi.’
Esmirnana Quëaye
Toyajë̱ꞌë, cuiꞌne Esmirna sehuosicohuaꞌire quëacai hui̱ñaëna. ‘Ñeje caji, duꞌru aquë, cuiꞌne tëjiquë, ju̱ꞌisiquëpi cuiꞌnaëpi pani co̱quëpi. Yëꞌëpi ñañë, siꞌaye mëꞌë yoꞌoye, mëꞌë ai yoꞌoye cuiꞌne mëꞌë coꞌamaña peoye. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌë cato maꞌtëmore jaiye coꞌamaña paquë aꞌë. Yëꞌë asayë, mëꞌëre judío pa̱i aꞌë cacohuaꞌipi coꞌaye caye. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ja̱ohuaꞌi cato Maijaꞌquë mamajë peoyë. Coa huati ëjaërepa tse̱cohuaꞌi aꞌë. 10 Caꞌramaꞌë paꞌijë̱ꞌë, mëꞌë ai yoꞌo ja̱ꞌñere. Ja̱je paꞌina, mësaru acohuaꞌire huatipi yoꞌoquëna, tse̱ani coja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, siꞌaohuaꞌi mësarupi neña cua̱ñosicohuaꞌi paꞌiyere cajë. Ja̱ maca mësaru coa diez muꞌseña ai yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Mësaru o̱cue paꞌi macarepa paꞌijë̱ꞌë, siꞌaye ai yoꞌoyepi daitoje̱. Yëꞌëpi mësarute i̱ti paꞌisi doꞌire ti paꞌiyere i̱sija̱ꞌquë aꞌë. 11 Ca̱jaro hueꞌequë pani asajë̱ꞌë, Maijaꞌquë joyo sehuosicohuaꞌi tsëcapë̱are cayere. Quëcosicohuaꞌi etasicohuaꞌipi cayaye ju̱ꞌiñe paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.’
Pérgamona Quëaye
12 Toyajë̱ꞌë, cuiꞌne Pérgamo sehuosicohuaꞌi tsëcapëre quëacai hui̱ñaëna: ‘Ñeje caji, siꞌa te̱ꞌña jë̱jësë̱ huaꞌtiyo paquëpi. 13 Yëꞌëpi siꞌaye asayë, mëꞌë coꞌamaña yoꞌoye. Cuiꞌne asayë, mëꞌë Satanás cua̱ñe hue̱ꞌñare paꞌiye. Ja̱je paꞌi hue̱ꞌñare paꞌiquëtaꞌa mëꞌë yëꞌëre o̱cue paꞌi macarepa tuiyë. Yëꞌëre i̱re pare cuasaye je̱oñe pa̱huë, mëꞌë. Ja̱ro Satanás paꞌi hue̱ꞌñana Antipasre yëꞌëre quëacaiquëre mësaru aquëre huani je̱o muꞌseñaje. 14 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌëre aꞌri maña sa̱ñope caye payë: Ja̱rote mëꞌë payë, teꞌohuaꞌiseꞌere Balaam yeꞌyaquë paꞌiseꞌere je̱oñe coecohuaꞌire. Ja̱ëpi Balacre yeꞌyapi, Israel pa̱ire ne ta̱ojaquë caquë. Cuiꞌne pa̱i deꞌhuasi diusure i̱sisi huaꞌi a̱iñe deꞌoji, cuiꞌne nomiohuaꞌire coa yoꞌoroja̱iñe deꞌoji cajë̱ꞌë caquë, yëhuoquë paꞌa̱jiꞌi. 15 Cuiꞌne ja̱rote mëꞌë payë, yecohuaꞌireje̱ nicolaítas yeꞌyaseꞌe je̱oñe coecohuaꞌire. 16 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëna po̱nëjëꞌë, mëꞌë Maijaꞌquëna po̱nëmaꞌquë paꞌito, yëꞌëpi mëꞌë quëꞌrona esa sani ja̱ohuaꞌire uihuaja̱ꞌquë aꞌë, yëꞌë yëꞌopo eta huaꞌtiyopi. 17 Ca̱joro hueꞌequë pani asajë̱ꞌë, Maijaꞌquë joyo sehuosicohuaꞌi tsëcapë̱are cayere: Siꞌaye quëcosicohuaꞌi etasicohuaꞌini a̱ojaꞌquë aꞌë, yahuesi manare pare, joyo tutu i̱si a̱orepa. Cuiꞌne po quë̱na përe i̱sija̱ꞌquë aꞌë, i̱ti pëna teꞌe huajë mami pa̱ije ti ñamaꞌconi toyasiconi. Coa i̱ti i̱sisiquëseꞌe ñañe pasipi.’
Tiatirana Quëaye
18 Toyajë̱ꞌë, cuiꞌne Tiatira sehuosicohuaꞌi tsëcapëre quëacai hui̱ñaëna: ‘Ñeje caji, Maijaꞌquë mamaquë, toa ñoare paje̱ paꞌye ñaco ca̱ hueꞌequëpi, cuiꞌne i̱ quë̱ore, broncere deꞌo quë̱nare deꞌoyerepa a̱oseꞌeje̱ paꞌye hueꞌequëpi. 19 Yëꞌëpi siꞌaye asayë, mëꞌë yoꞌoye. Ñañë, mëꞌë pa̱ire oiye, mëꞌë Maijaꞌquë paꞌiji cuasaye, cuiꞌne mëꞌë quëcoye. Cuiꞌne asayë, mëꞌë duꞌru huëo maca yoꞌoseꞌe ai jerepa yure yoꞌoquë paꞌiye. 20 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mëꞌëre aꞌri maña sa̱ñope caye payë. Mëꞌëpi ja̱o Jezabelre Maijaꞌquë ayere cayë cacore coa quëcoquë i̱o coꞌaye yoꞌoye ñaquëna, yëꞌë joꞌyare i̱o yeꞌyayepi cosoco yeꞌyaco nomiohuaꞌire coa yoꞌoroja̱iñena cuiꞌne pa̱i deꞌhuasi diusuohuaꞌire i̱siseꞌere a̱iñena. 21 Yëꞌëpi ja̱ote tsoe maca paꞌiye i̱sihuë, i̱opi cuasa ñajani Maijaꞌquëna po̱nëjaco caquë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare i̱opi coeco po̱nëñe pa̱co. Cuiꞌne ë̱mëohuaꞌire yoꞌoyeje̱ je̱oñe pa̱co. 22 Ja̱ doꞌire yëꞌëpi i̱ote ca̱i saihuëna jëjo o̱ajaꞌquë aꞌë. Cuiꞌne i̱ote yoꞌocohuaꞌini, ai ai yoꞌoyepi nejaꞌquë aꞌë, i̱o coꞌaye yoꞌoyere ña jujani Maijaꞌquëna po̱nëmaꞌcohuaꞌi paꞌito. 23 Cuiꞌne i̱o mamajëreje̱ huani je̱ajaꞌquë aꞌë. Ja̱je yoꞌoquëna, siꞌa sehuosicohuaꞌi tsëcapë̱a yëꞌë api siꞌaye pa̱i cuasaye cuiꞌne joyo paꞌiye ñaquë asaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, yëꞌëpi mësarute pa̱i ñape yoꞌoseꞌeje̱ paꞌye sa̱i deꞌhuaja̱ꞌquë aꞌë. 24 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare, mësarute yecohuaꞌire Tiatira paꞌicohuaꞌire cayë: Mësaru yoꞌo ja̱ꞌñe ai jerepa cua̱ñeñe pa̱ñë, ja̱ coꞌaye yeꞌyayere tuimaꞌcohuaꞌire, cuiꞌne Satanás tse̱re ta̱ꞌñe asayere paꞌë cajë yeꞌyayere asamaꞌcohuaꞌire. 25 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru yure payere deꞌhua ñajë pajë̱ꞌë, yëꞌë dai macaja̱ꞌa. 26 Quëcosicohuaꞌi etasicohuaꞌini, yëꞌë yëyere yoꞌojë paꞌisicohuaꞌini, pa̱i yejaña cua̱ñe ëjaohuaꞌire nejaꞌquë aꞌë, 27 yëꞌë jaꞌquë yëꞌëre cua̱ñe ëjaëre neseꞌeje̱ paꞌye. Ja̱ maca quë̱na tarapëpi ca̱jijë jai pa̱i yejaña cua̱ñejaꞌcohuaꞌi aꞌë, yaꞌo cuaꞌconoa tëꞌca joꞌa saoyeje̱ paꞌye yoꞌojë. 28 Cuiꞌne ja̱ohuaꞌire cato ñata to̱me macarepa miacai maꞌñocore pani i̱sija̱ꞌquë aꞌë. 29 Ca̱jaro hueꞌecohuaꞌi pani asajë̱ꞌë, Maijaꞌquë joyo sehuosicohuaꞌi tsëcapë̱are cayere.’