ROMANOS
1
Pablo Romano Sehuosicohuaꞌire Toyaye
Yëꞌë Pablo, Jesucristo joꞌyaëꞌë. Maijaꞌquëpi yëꞌëre soini cuiꞌne i̱ jëjo daoquëre nepi, yëꞌëre i̱ huaso cocare quëaja̱ꞌquëre.
Maijaꞌquëpi ja̱ huaso coca ai tsoe ca nëoquëna, i̱re quëacaicohuaꞌipi i̱ deꞌo toya pëpëna toyaa̱huëꞌë. Maijaꞌquë mamaquë Jesucristo ayere Jesucristo pa̱i deꞌoni judío pa̱i ëjaë David tsëcapë aquë pajiꞌi. Pa̱i paꞌiquëtaꞌa Maijaꞌquë mamaquë tutu quëꞌire papi asayë, i̱ deꞌo joyo tutupi yoꞌoquëna, ju̱ꞌisiquëpi huëni i̱ñouna. Ja̱je paꞌina, Jesucristo doꞌipi Maijaꞌquë yëquëre i̱ mamipi i̱ jëjo daocohuaꞌire nepi, siꞌa yeja paꞌicohuaꞌipi sehuoni cuiꞌne i̱ caseꞌere necaicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë. Mësaruje̱ ja̱ohuaꞌi acohuaꞌipi Maijaꞌquë soisicohuaꞌi paꞌiyë, Jesucristo tse̱cohuaꞌi paꞌija̱jë caquë.
Siꞌaohuaꞌi Roma daripë acohuaꞌi Maijaꞌquë soisicohuaꞌire caquë toyayë, mësarute. Maijaꞌquë oi soipi, mësarupi i̱na i̱sisicohuaꞌipi deꞌoye paꞌija̱jë caquë. Soisicohuaꞌipi deꞌoye paꞌijë̱ꞌë, Diusu Maijaꞌquëpi cuiꞌne Jesucristopi deꞌoye paꞌiye i̱siquëna.
Romana Pablo Doꞌi Sai Ëaye
Duꞌru macarepa Jesucristo doꞌire yëꞌë jaꞌquëre sihuayë, siꞌaohuaꞌire mësaruni cuasaquë. Mësaru Maijaꞌquëre cuasajë paꞌiye siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌire deꞌoye quëajëna, sihuayë. Sihuaquë deꞌoji cayë, Maijaꞌquëna. Yëꞌë siꞌa joyorepa cuasaquë Maijaꞌquëre necai paꞌiyë, i̱ mamaquë cocarepa quëacaiquëpi. Maijaꞌquë api, i̱ti ñasiquë siꞌanë yëꞌë mësarute cuasaquë se̱cacaiye. 10 Siꞌanë Maijaꞌquëre se̱ñë, i̱ yëyepi paꞌina, yëꞌë ja̱ro doꞌi sasiꞌi caquë. 11 Ja̱je paꞌina, co̱caiye yëyë, mësarute joyo paꞌiye, ai jerepa tutu quëꞌiohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌire. 12 Ñeje caquë cayë: Maijaꞌquëre mai cuasayere sa̱ꞌñe co̱caiyere caquë yëꞌëpi mësaru cuasayere se co̱caina, mësarupi yëꞌë cuasayere co̱caijë̱ꞌë. Ja̱je yoꞌojë sa̱ꞌñe co̱caiye paꞌiji.
13 Maijaꞌquë doꞌijë yëꞌë mësaru quëꞌro sasiꞌi siꞌanë caquëtaꞌa yureje̱ ja̱ yëꞌtaꞌa saiye pa̱ñere asajë̱ꞌë caquë quëayë. Hueare tëayeje̱ paꞌye mësaruja̱ꞌa Maijaꞌquë joyo ayere sani tëasiꞌi caquë cuasahuë, yequë hue̱ꞌña judío peocohuaꞌija̱ꞌa tëayeje̱ paꞌye. 14 Ja̱je paꞌina, yëꞌë sehuosi doꞌire ta̱ñe asacohuaꞌire, huesëcohuaꞌire, ëjaohuaꞌire cuiꞌne ëjaohuaꞌi peocohuaꞌire, siꞌaohuaꞌire quëaye paꞌiji. 15 Ja̱je yoꞌoquë cuiꞌne mësaru Roma paꞌicohuaꞌireje̱ Maijaꞌquë coca quëacaiye yëyë.
Maijaꞌquë Coca Tutu Quëꞌi
16 Maijaꞌquë huaso coca quëaye yëꞌëre huajëyaꞌye nëiñe pa̱ji. ¿Maijaꞌquë tutu quëꞌi cocarepa me yëꞌëre huajëyaꞌye nëicoꞌni? Siꞌaohuaꞌire i̱te sehuocohuaꞌire huaso ja̱ꞌñe aꞌë, judío pa̱ire cuiꞌne judío pa̱i peocohuaꞌireje̱. 17 Ja̱je paꞌina, necaire paye paꞌiji cuasa doꞌire Maijaꞌquëpi nuñerepa paꞌicohuaꞌire neñere quëaji, deꞌo cocapi: “Nuñerepa paꞌiquë cato, Maijaꞌquëpi necaire paye paꞌiji cuasayepi pasipi” caji tsoe toyaseꞌe.
Doꞌi Quëꞌiohuaꞌi Paꞌiye
18 I̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌoyepi Maijaꞌquë coca yeꞌyayere sa̱ñope yoꞌoyë. Ja̱je yoꞌosicohuaꞌire Maijaꞌquëpi maꞌtëmore papi i̱ohuaꞌi yoꞌosi doꞌi coꞌayere papi sa̱i ja̱ꞌñe jëjo dao ja̱ꞌñere i̱ñopi, maire. 19 Ja̱ohuaꞌi tsoe asayë, ta̱ꞌñe Maijaꞌquë ayere. Ja̱je paꞌina, i̱pi ja̱ohuaꞌire duꞌru i̱ñopi, i̱ ayere ña ja̱ꞌñe. 20 Siꞌaye iye yeja paꞌiye i̱pi deꞌhuapi. I̱ deꞌhuani paꞌi macapi huëoni i̱ neseꞌere ñajë Maijaꞌquë paꞌiye asayë, i̱te ñamaꞌpë paꞌinije. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë tutu quëꞌipi cuiꞌne ti pani huesëquë paꞌiye asajëtaꞌa deꞌoye yoꞌoye pa̱si doꞌire, ca deꞌhuani jëa ti̱ꞌañe peoji, ja̱ohuaꞌi. 21 Ja̱je Maijaꞌquë paꞌiye asacohuaꞌipi Maijaꞌquëre papi cajë i̱te oiye pa̱huë. Cuiꞌne yequeje̱ deꞌoquëre papi caye pa̱huë. Coa ai jerepa yeque ti doꞌi peoyere cuasahuë. Cuiꞌne i̱ohuaꞌi huesë joñoapi nea hue̱ꞌñana ne huesëhuë, coꞌa joñoa hueꞌe doꞌire. 22 Ja̱je paꞌina, ta̱ꞌñe paꞌiohuaꞌi aꞌë cacohuaꞌitaꞌa coa ai jerepa huesëohuaꞌi paꞌiyë. 23 Maijaꞌquë deꞌoquërepa paꞌiquëtaꞌare ti̱ñere se̱ñë, ju̱ꞌicohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌire deꞌhuaseꞌere, pa̱ije paꞌire, pi̱ꞌaje paꞌire, nëicohuaꞌije̱ paꞌire cuiꞌne a̱ñaje paꞌire deꞌhuaseꞌere.
24 Ja̱je paꞌina, se̱ñajë mësaru yëyeje̱ yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë caquë je̱ocopi, Maijaꞌquë. Ja̱je caquë je̱ocouna, huajëyaꞌye sa̱ꞌñe yoꞌohuë, i̱ohuaꞌi ca̱pëje̱ ti oiye peoyerepa. 25 Nuñerepa Maijaꞌquë cocare asaye yëmaꞌpë coa ai jerepa cosoyere asahuë. Cuiꞌne ja̱je yoꞌojë Maijaꞌquë deꞌhuasi coꞌamañare se̱iꞌë, deꞌoquëre paꞌë cajë. Maijaꞌquëre pare se̱maꞌpë cuiꞌne Maijaꞌquëre paꞌë caye pa̱huë. Maijaꞌquë cato ti deꞌoquëre paꞌë caye paꞌiji, siꞌanë. Ja̱je paꞌija̱quë.
26 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquëpi je̱ocopi, coꞌaye siꞌsire yëcohuaꞌini coequë. Ja̱je paꞌina, nomiohuaꞌije̱ Maijaꞌquë cua̱ñeseꞌe je̱oni sa̱ꞌñe nomiohuaꞌija̱ꞌa ë̱mëre yoꞌoyeje̱ yoꞌohuë, siꞌsi. 27 Cuiꞌne ja̱je ë̱mëohuaꞌije̱ nomiohuaꞌire yoꞌoye je̱oni sa̱ꞌñe ë̱mëohuaꞌija̱ꞌa yoꞌohuë. Ë̲mëohuaꞌipi huajëyaꞌye yequë ë̱mëohuaꞌini yoꞌo doꞌire i̱ohuaꞌi ca̱pë̱api ai yoꞌoyë, i̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌo doꞌire sa̱i cua̱ñojë.
28 Ja̱je paꞌina, i̱ohuaꞌipi Maijaꞌquëre asaye coeye sëte, i̱je i̱ohuaꞌire je̱ocopi, joyo huesëohuaꞌi paꞌijë i̱ohuaꞌi yëyeje̱ coꞌayere paꞌija̱jë, caquë. 29 Deꞌoye nuñerepa paꞌiye peocohuaꞌipi coꞌayeseꞌepi ti̱mësicohuaꞌipi paꞌiyë, siꞌsi yoꞌoye, nomi yëye, ëa ñañe jaiye tayo yoꞌoye. Coꞌamañare ëa ñajë coꞌaye cuasaye, huani je̱oñe, uihuaye, cosoye, coꞌa merepa coꞌacohuaꞌipi cuiꞌne coꞌa coca caroja̱icohuaꞌi paꞌiyë. 30 Yecohuaꞌini coꞌacohuaꞌi aꞌë cayë, Maijaꞌquëreje̱ coecohuaꞌi aꞌë, jo̱sa yoꞌocohuaꞌi aꞌë, coa pa̱ipi ne ti̱ꞌañe paꞌiji cuasacohuaꞌi aꞌë, cuiꞌne yëꞌëpi jerepa paꞌi aꞌë cuasacohuaꞌi aꞌë. Coꞌayere ai jerepa se cuasa huëocohuaꞌipi cuiꞌne pëca jaꞌquëohuaꞌireje̱ deꞌoye sehuomaꞌcohuaꞌi aꞌë. 31 Yëhuoye asa ti̱ꞌañe coecohuaꞌi aꞌë. I̱ohuaꞌi ca nëoseꞌeje̱ yoꞌo ti̱ꞌamaꞌcohuaꞌi aꞌë. I̱ohuaꞌi sihuamaꞌcohuaꞌi aꞌë. Yecohuaꞌireje̱ sa̱ñope yoꞌoseꞌere sa̱i deꞌhuamaꞌcohuaꞌi aꞌë. Ai yoꞌocohuaꞌire teaye paꞌiohuaꞌire yecohuaꞌire ñamaꞌcohuaꞌi aꞌë. 32 Ja̱ohuaꞌi cato Maijaꞌquë cua̱ñeseꞌe siꞌaye asacohuaꞌi aꞌë. Cuiꞌne asacohuaꞌi aꞌë, iye yoꞌosicohuaꞌi pani doꞌi quëꞌiohuaꞌipi paꞌijë ju̱ni huesëye paꞌiji caseꞌeje̱. Ja̱je asacohuaꞌitaꞌa ai jerepa coꞌayere yoꞌojë paꞌiyë. Cuiꞌne yecohuaꞌipi coꞌaye yoꞌojëna, sihuajë yëjë ñañë.