2
Iyinakä Yasuwa Almasi
Tä enggä sänggi Axustus Kaysar kabokung asiriye tunyu ka kän kä'day 'docco gärekärejeysa aga tä cabär kä'day tä wexekä tuluba. Ndä gärekärejeyga täzälägkang, tä cuku Kuruniyos tä butug tä Suriya. Kän kä'day kä'docco tä cabärtaga ndey gärekärejey aga täng.
Na kala Yusif kawetä mändey tä cabärä Nasra tä Calil kä'doc tiyati tä Petlaxam cabärä Dawud, tä Yaxudiya, xa ma mäs me cabäri ndä mäs wayäwan tä caxsä Dawudag. Mägä'doc ndey sägärekarejeysa agäsa na Mariyomzi sader tämang ndä cägä'dosuwa.
Na tä cuku sa todi, pipi kagasäng ce. Na cägiyäng päxäcenä zäläg näs päxä apang na camulungi na tandä ndä cäzänggasa tä kuburicci säziye male tängang, xa axa säzänggasa täng undung.
Copkä Menggä Megäs
Ndä tänya owdi menggä megäsatäng cuccu käsac tä korongo meske sagunuga ongud. Na malayikanä Kaläg kaweyesawa täsa na tädäxticcä Kaläg käbanyeza tä waräsa na nyigatäg kadele sa nano.
10 Na malayika kangada täsa ka, “Wanga nyigatäg! Ndänge ngakong, agä anduwale yaxsäwecca apo tanggo aki kodung wadäkä tididäg tä kän kä'dayang. 11 Xongondong sägiyäng me nayic tanggo tä cabärä Dawud. Mang mäs Almasiyang ani näs Bazuweccang. 12 Ndä boliccongang lapedäng tanggo ka, anggo 'doxadang päxä pipi kamulungiwa na tandä ndä sängo tä kuburicci säziye male tängang.”
13 Na kälilic malayikadagi tiyating kaweyesäno mange na malayikani dädäxti Kaläg ngadeccä ka,
14 “Dädäxtic tä Kaläg tiyati,
na modey täzäg tä känggi nyäpayeng!”
15 Na kala malayikada kawangasa sa kä'docco tiyati, na menggä megäs ngadeccä tä ngastängga ka, “Nycugo tä Petlaxam ndey laleyig ngaki kasogäno todiyang, aki Kaläg kaläpäng täkogkang.”
16 Na sägä'docco tetex sa'doxa Mariyom na Yusif na pipi sägäsänggasa tä kuburicci säziye male tängang. 17 Kala sägox pipi, na saser ngaki saläpa täsa tä ngakä piping, 18 na känggi kä'day kädängang käsaydä aga tä ngaki menggä megäs kalegeyang. 19 Yä Mariyom kameskäde ngaki kä'day tä mägaxse ndä cägäre tä mägaxsäce ka ngakong key.
20 Na kala menggä megäs kämele, dädäxti Kaläg tä ngaki kä'day sägädäng na sägoxang, xa nga kä'day ka'das ngaki saläpe täsang.
21 Tä sänggi tespedespeng, salu ma na sadogas agäma ka Yasuwa, agi malayika kadogas musku cägoxsonga täma songang.
Koyakä Yasuwa Taxä Tämed tä Kaläg
22 Ani Mariyom kä'desenäs sänggä iyekeneng, tä bangä asiriyenä Musa, Yusif na Mariyom kagoying Yasuwa tä Ursalim ndey sädogas ma tä Kaläg 23 ka'das ngaki gärekärejeyno ta asiriyenä Kalägkang, ka “Pipugi siyedäng tä zälägkang näs enggä apangasang sädoga kä'day tagä Kaläg”, 24 ndey sädämze ka'das legeygi asiriyenä Kaläg kangatang, ka sädoga enggä kurugä pa pädax na cong näs kurugä kaxsetang sädoga pädax.
Logeygä Simiyan
25 Ndä gang 'doxtiyandäng tä Ursalim säbangäs Simiyan apangza lelexang ndä kamen ngakä Kaläg ndä bene käxa xonyo Israyil. Ligidä Kalägkandäng täma. 26 Ligidä Kaläg kaläpe täma ka mäxse song basa ka mox Almasini Bazuwec Kaläg kayaxsängang. 27 Na Ligidä Kaläg koyo Simiyan na mawung taxä tämed tä Kaläg, mändey Yusif na Mariyom kagoying päxä pipi Yasuwa ndey ka säsog tanyara täng tä bangä asiriye, 28 na Simiyan käpokä ma tä asängge ndä log Kaläg ngade ka,
29 “Gang, tä bangä ngadagkägi gi Kalägi ngondeyang, mene andang 'daki me wexiccägi 'doc na modey.
30 Xa agang kox me 'dagkicci
31 käbolasa tagä kän kä'dayang.
32 Mangang mäs banyiccang,
ndey gi Kaläg, lapasäwa tä känggi näs Yaxudiny songang,
na dädäxtic tä känggägi menggä Israyil.”
33 Na todi Yusif na Mariyom käpegse tä ngaki kalegeyno ta päxäsang. 34 Simiyan kapes sa. Na ngade ta bosa Mariyom ka, “Ndelde wunggugo appoyo! Kaläg kalebäng päxä pipinong ndä mang mäsogo telänad na ngäsakä kän mange tä Israyil na mälayis bolicci kän saxeng. 35 Ndä nästire, mäganygä kän mange lapetäsäno tä bangä wexekäma ndä gining tä ngasägi, mägaxsägi 'dudowa!”
Ngakä Xana
36 Mändey me logeyandäng näs ux säbangäs Xana päxä pe Fanawil tä caxsä wayakä Asir. Ce caboxsä na'do, sabagäning na yoxuce sägäcuccu tä jendäg paxtänding basa xäskäma. 37 Na cäguccu tä mandurtug tä jendäg udiny tesped wang tesped (84). Ndä casäja axä tämed tä Kaläg song, cädukuru na uxkud tä ngasäce ndä cäpalacca ongud na säxe kä'day.
38 Na tänya xonggondi, cawung täsa na cadeb logakä Kaläg ndä cälege ngakä pipi tä menggä Yaxudinygi kä'day bene tegic tä Ursalimang.
39 Na kala Yusif na Mariyom kä'dese nga kä'day tä bangä asiriyenä Kaläg, na sägämele tä Nasra tä cabärä Calil. 40 Na päxä pipi ka'donga ndä kalay pädäg, käpäsäwa na lelertäg ndä payiccä Kalägkang na ma.
Yasuwandäng Taxä Tämed tä Kaläg
41 Me Yasuwanag na bosa 'docco tä Ursalim jenijeni tä Pärkid* Karamana Yaxudiny sogong ndey säniming 'dakicci Kaläg kä'dakasanäs tä cuku sa tä cäläxtäg tä Masärang. Yaxudiny bangäs sapärkidki “Lägey” ndey ka malayikanä xäs kawungang keley padägkäsa lägtä xa sägadas tamiccä päxä dopolog tä akäsogalinygäsa.. 42 Ani jendägkä Yasuwa käcogäs asiny wang pädaxang, sägä'docco tiyati tä Ursalim na bangä adi. 43 Sägä'docco sägä'dese Pärkid na tä melgäsa tä pa, päxä celic Yasuwa kalay tong tä Ursalim. Ndä mesa na bosa yex song. 44 Sa säcuccu ka mandäng na känggi säwedeccä nangang, sägäcogu sängädi nuxungang, na sägä'docco sämänecce sänyame ma tä warä wayakäsa na biskodagäsa. 45 Ndä sa'doxas ma song na sägämele tä Ursalim tä nyam.
46 Tä sänggi kodos tä bangeneng, sa'doxas ma taxä tämed tä Kaläg, tä kaxsä kal. Mägäcca tä pidänä balduwiny, mädelde wunduma täsa ndä mämäne sa. 47 Na känggi kä'day kädäng legeygä Yasuwang, kädongo tä yerändägkäma na bucuku nga ta menggä bäldey. 48 Mesa na bosa kox ma na wadäka koyo na bosa ngade täma ka, “Päxang, wi siye gi käsogkuwa täwas mänang? Lala, menggo na agänang wanyamedig owdugi paccey.”
49 Na mägämele täsa ka, “Wi siye anggo nyamadang owdangang? Anggo 'diyang ka pang Appanang nyaza anycu tängang?”
50 Ndä musku kax menggäsa kabäle ngakäma täsa song. 51 Na sacoccoleza sägämelese tä Nasra ndä mädede nga täsa. Ndä bosa meskede ngaki kasoguningang kä'day tä mägaxse.
52 Ndä Yasuwa 'dongada na lelertägke, ndä Kaläg na kän paye ma.

*2:41 Karamana Yaxudiny sogong ndey säniming 'dakicci Kaläg kä'dakasanäs tä cuku sa tä cäläxtäg tä Masärang. Yaxudiny bangäs sapärkidki “Lägey” ndey ka malayikanä xäs kawungang keley padägkäsa lägtä xa sägadas tamiccä päxä dopolog tä akäsogalinygäsa.