1 CORINTIOS
Corintoainoa joi akaiboki, peokin Pablon jato kirika bomaa
1
Jato saludana
Ea riki Pablo, Dios keenatonres jawen joi yoiti Jesucriston imaa, ja non wetsa Sóstenes betanra,
nato kirika wishaxon en mato bomai, ja Corinto jeman iká joi akaiboki. Ja Cristo ikonhaa kopíres ochaoma keskáakin ointaananra, Diossen jawen jonibo mato imaa iki, jatíbiainxon ja non Ibo Jesucristo rabiaibo betanbi. Jara non Ibo itan jatonaribi iki.
Abánon ja non Papa Dios betan non Ibo Jesucristonbi, jawen jakon shinan itan jawen xabá shinanman mato akinboreskin.
Jaskarabo kopí Dios iráke ati
Enra jatíbitian mato kopi Dios iráke akai, Cristo kopíres, jawen jakon shinanbo mato Diossen menia iketian.
Já kopiresa jatíbi, ja Diossibakeax joái jawen icha jakon jawékibo, mato menia iki. Ja iki, jaskati yoyo iti joibo, itan onan shinan.
Ja Cristokiriti iká joi ninkatax icha jakon shinanbo biax, moa kikini jaki koshikanabo mato iketian,
jaskara ikaxa, ja non Ibo Jesucristo joti nete manaax mato iitai kaman, ja Diossen onan shinanman moa mato maxkáyamake.
Nete senenai kamanra, mato Diossen jaki koshimati iki, ja non Ibo Jesucristo joketian, mato tsonbi jawebi yoixonyamanon ixon.
Diossenra akonkin senenhai, jan yoiabo. Janra mato kenaa iki, jawen Bake Jesucristo betanbi mato janon ixon, ja iki non Ibo.
Jatonbiribi wetsa tsamá akaibo
10 Ja non Ibo Jesucriston janenkora en mato yoikin jeneyamai nokon wetsabó; jatikaxbi westíora shinanyabicho jakanwe, matonbiribi wetsa tsamábo akáx iamakanwe, senenbires jakoni jaax, ja maton shinannai keskatires jakanwe.
11 Neskara ninkáxonra en mato yoiai nokon wetsabo. Cloekan rarebobaonra ea yoike, matobires mato join ianankanaibo.
12 Jaskatiki ikai jatíribibo: Eara Pablo betan iki; eara Apolos betan iki; eara Pedro betan iki; jainoax eara Cristo betan iki, ikibo.
13 ¿Cristokayaki icha tsamábo iki? ¿Pabloki mato kopi korosen akana iki? ¿Pablon janenkoki mato bautizanmeeta iki?
14 Enra Dios iráke akai. Ja Crispo betan Gayo imaa pekáora, westíorabi en mato bautizannama iki,
15 jaskatira, tsoabi nokon janenko mato bautizanmeeta iki iti atipanyamake.
16 Jainxon ja Estéfanassen rareboresibira en bautizana iki. Ikaxbira en shinanyamai, wetsaboribiki en jato imaa iki ixon.
17 Cristonra jawen janenko jato bautizanti ea raanama iki. Janra ea raana iki, jawen jakon joi yoitires. Jatian ja joi yoikinra, jan ratéti ani joibaon en ayamaa iki, ja Cristo korosenmeax mawata joi, jawemabi keskáakin imanaketian.
Diossen onan shinan itan jonibaon onan shinan
18 Ja manótiain boaibaon ninkatara, Cristo korosenmeax mawata joi jawemabi iki. Ikaxbi ja noa kishpinmeetaibaonara, nato joi iki Diossen atipana koshi.
19 Wishá meranra ikai neskati: “Enra ja onanbo, jaton onanna jawékibo keyonaanoxiki. Jatian ja onan shinanyabaon shinanbora, en jato onantimaananoxiki”, iki.
20 ¿Jatian ja onan jonibo itan ja esé onanbo, jainoax, jatíbi jawéki onannaton shinanmeetaiboki jawe winókana? Diossenra nato netemea onan shinanbo, moa jawemabi itiakin imaa iki.
21 Diossenra shinanna iki, jaton onanti shinanmanbi tsonbi, já onankantima. Jatianra Diossen shinanna iki, jawemabi keskáakin jawen joi shinankanainbi, ja joi ninkaxon ikonhaibores, jato kishpinmati.
22 Judíobora keenai, ratéti jawékibopari ikai ointinin, jatian ja griegobobiribi keenai ani joibaonres non jato yoitinin.
23 Jaskara ikenbira, nonbiribi yoiai, ja Jesús moa korosen akana mawata. Jaskáakin non jato yoiaitianra, judíobaon jakonmabires shinannai. Jatian judíomabaon ninkatara, iresa jawéki iki.
24 Ikaxbi ja Diossen moa katota judíobo iamax griegobaonara, Cristo iki, ja Diossen atipana koshi, itan jawen onan shinan.
25 Ja Diossen shinanna jawékibo iresa keská ikaxbira, jákaya jatíbi jonibo xewina onan iki. Jatian Dios yosma keska shinankanabira, jawen koshi, jonibaon koshi betan senenyamake.
26 Nokon wetsabo, matonra shinanti jake, matora Diossen kenaa iki, mato xaranra ichama onanbo jake ixon wetsa jonibaon shinannainbi, ichamaribi iki, ja mato betan ikábo koshi janekana, jainoax ichamaribi iki, ja kikin jonibaon rarebobo.
27 Jaskara ikenbira, ja onan jonibo rabinkanon ixon, ja onanmanin yoinkanaibo jato Diossen katota iki. Jatian ja kikinman shinanmeetaibo rabinkanon ixonra, ja kikinmashoko jonibo jato katota iki.
28 Diossenra katota iki, ja omiskanai jonibo, itan ja kikinmashokobo, ja iki, ja jawemabobishokobo. Jaskáaxon ja kikinman shinanmeetaibo jaskara shinanbo jato keyonanti kopí.
29 Jatianra tsoabi moa Dios bebon rabítima iki.
30 Ikaxbi matora, moa Diossen Cristo betanbi imaabo iki. Jaskara ikaxa, jabi iki, ja noa Diossen menia onan shinan. Jaribi iki, noa jan ochaoma keskábo imai, jainxon janribi, noa Diossenabo imaa iki, janra noa jakonmainoa xabáa iki.
31 Jaskara ikenra, Wishá meran neskara yoiai: “Jaweratoboki rabíkasai, ja non Ibon akátoninreskaya rabikanwe”, iki.