5
Joi akaibo ikinai koshibo jato esea
Ramara earibi jato keska *anciano ixon, ja mato ikinai ancianobo en eseai; enribi ja Cristo onitsapitaibo oinni ixon. Jainoax earibi iki, jabaon akai keskáakinribi Cristo joketian jawen kikin jakon jawékibo biti.
Ja maton ikinnon ixon matoki jenekana Diossen joi ikonhaibo jakonhaxon jato ikinkanwe. Keenshamanxon Dios keenai keskáakin; ja oveja koirannaibaon jato ikinai keskáakin. Jato ikinti yoikana senenhakinresma, kopíakanti keenkinresmaribi, keenshamantaanankaya jawen tee axonkanwe.
Ja maton ikinai joi akaibo, iboaxon jato yonoai keskáakin jato ayamakanwe, jaskáyamaikaya jakoni mato ikaibores jato oinmakanwe.
Jatianra ja *pastorbaon koshi joketian, jawetianbi keyóyosma kikin jakonhira jan ratéti jawéki maton biti iki, ja maitira jawetianbi payóyamai.
Jatíbi joi akaibo jato esea
Jaskáribiakinra mato ranonboyabi xontakobo en mato yoiai, ja mato ikinai ancianobaon yoiai keskatibokaya ikanwe. Jatikaxbira rabíti shinanhomabo ikax mato joi ninkakananti jake. Wishá meranra ikai neskati:
“Ja rabitai jonibokira Dios jakonmaatai,
ikaxbi ja rabiamaibora jawen jakon shinanman jato akinnai”, iki.* Pr. 3.34
Ja Dios atipana koshia iketiankaya, rabíti shinanhomabo itaanan jaki jenekaakanwe. Jaskáxon mato jan jaskara imatitianbiribi, kikin joniakin mato imanon.
Jaskara iken jatíbi ja maton meskó shinannaibo Dioski jenekanwe, janra matoakin shinankin jeneyamai.
Jatíbitian shinanyares ikax koiranmeekanwe, non rawí yoshinra ja pinoxon benai león keo keokawanai keská iki.
Já ninkáxonyamakanwe; Dioskireskaya kikini koshikanwe; mato ikai keskatiribi, jatíbiainoa mato betan joi akaibo onitsapitai onantaanan.
10 Ikaxbi jaskatibo basima mato onitsapita pekaora, Diossenbi jakiribi jakonhati iki, jainxonra ponté shinanya itan koshi shinanya mato imati iki; jainxonra moa jakibi kikini koshia mato imati iki. Ja Diosbi riki jawen ani noimisti shinanman noa kenaa, ja Jesucristo betanbi jawen keyóyosma jakon netenko jaai noa bokanon ixon.
11 Jawena riki jatíbitian ja atipana koshi, ibanon jaskarashaman.
Senentiainbi jato saludana
12 Ja non Iboki koshii jenéyamai non wetsa Silvanon akinnatonra, nato ichama joi en mato wishaxonke, mato ésenoxon; jainxon ja jakon jawékibo maton biabo riki, akonkin noixon mato Diossen meniabo iki ixon mato onanmati kopí. Ja jaskáakin mato Diossen noia, jawetianbi shinanbenoyamakanwe.
13 Ja mato aká keskákinribi Diossen katota Babiloniainoa Cristo ikonhaibaonra, mato saludo bomai, jainxon ja nokon bake keskáakin en shinannai Marcosninribira mato saludo bomai.
14 Joi akaibobires ikax, noiananax wetsabo betan saludanani, betsó iananankanwe. Jatikaxbi jakonshaman jakanwe moa Cristonabo ikax.

*5:5 Pr. 3.34