4
Dios keenai keskati jati
Nokon wetsabo, ramara ja Ibo Jesucriston janenko neskatibo ikanon ixon, non mato yoiai; ja Dios keenai keská itibo mato noibakeax axea keskatibo iki, mato bebonkanresnon ixon, ja mato moa iki iitai keskati.
Matonra onanke ja non Ibo Jesussen amaatonin non mato onanmaa joibo.
Ja Dios keenai riki, jakon jonibo mato ikantinin, ja atimabo betan yorantibo ayamai,
itan westíoranixbo, jaton shinan meran koiranmeeti onanbo iti, jakonhakin oinkanaibo inoxon, jakonmabo ayamai,
ja jakonma ati shinanbo jatoamaresyamai, ja Dios onannamabo ikai keskatima.
Tsonbi nato jawékibaon, jabé joi akaibo jato jakonmaakinbo akin, jato paranyamabanon. Moara non mato yoia iki, jato jaskáai jonibora, non Ibon jato akonbireskin castiganai ixon.
Jaskara jakonmabores jawékibo akí jakanon ixonra, noa Diossen kenaama iki, jakonibores jakanon ixonra noa jan kenaa iki.
Jaskara iken, tsoaki neskara esébo ninkákashamai, jara jonibaon yoiai ninkakashamai iamai, ja jawen jakon Shinan mato menia, Diossen joi ninkákashamaira ja jaskatai.
Jatian ja maton wetsabo betan noianantikiriakin non mato wishaxontira, moa mato maxkáyamake. Diossenbira wetsabo betan jaskati noianannax jati, moa mato onanmaa iki.
10 Jaskati noiananira, ja Macedoniainoa non wetsabo betan mato jake. Ikaxbira, non mato yoiribiai, nokon wetsabo, bebonbireskaya mato noianankanon ixon.
11 Jatíbibo betan jakonaxes jaax, maton ati jawékiboribi akí jakanwe, ja moabi non mato yoia keskáakin maton teebobiribi akanwe.
12 Jaskáaxon ja joi ayamaibaon, jakonhakin matoki shinannon, jainoax wetsabaon akintininres mato manáyamanon.
Ibo jakiribi joti
13 Nokon wetsabo, ja mawataboki jawekeska winókanai ixon, maton onanyamaa itinra, noa keenyamai. Ja manátiomabaon masá shinannai keskáakin, matonribi masá shinannaketian.
14 Ja Jesús mawataxbi jakiribi jiria, non ikonhaa keskáakinribira, non ikonhai já ikonhaax mawákanabora, Jesús betanbi jato Diossen jirimanoxiki ixon.
15 Jaskara kopíra, ja Ibon joi meran noa yoiairibi, non mato onanmai. Ja Cristo joái kaman, noa jaresparia joi akaibora, ja mawatabo potabaini, noapari kayamanoxiki.
16 Westíora koshi joira non ninkánoxiki, westíora arcángelnin joi, jainoax ja Diossen trompeta xoon ikai. Jatianra ja non Ibobi naikanmeax jonoxiki, jatian ja Cristo ikonhaax mawatabora jatopari jirinoxiki.* Arcángel riki, ángelbaon koshi, jabora icha jake.
17 Japekáora noa japariabo, jato betanbi, noa nai koinman bonóxiki, jaskatax non Ibo betan bochiki noa nokoananon ixon, jainra jatíbitian non Ibo betanbi noa inóxiki.
18 Jaskara iken, wetsabo betanribi nato joibaon, shinan meran koshianankanwe.

*4:16 Arcángel riki, ángelbaon koshi, jabora icha jake.