6
Diossen tee axonaibo ixonra, non mato yoiai, jawen noimisti shinan mato jan meniabo, yanka mato meran imayamanon ixon.
Janra akai jawen wishá meran neskáakin yoikin:
“Ja en mia kishpinmati nete ikenra, en mia akinna iki;
ja en mia ninkáxonti nete ikenra, en mia ninkáxona iki”, iki.
Jatian rama riki ja nete, ¡Rama riki ja kishpinti nete! iki.
Jaskara ikenra noa koiranmeetai, tsoabi jakonmabo oinmakashamai, ja non akí iitai tee jakonmaakinbo yoikantima kopí.
Jaskáyamaira, ja neskara non teneainkobo Diossen tee akaibo ikax, noa onantiai. Ja onitsapitibo teneanan, ja jakonmaakana noa akinkantinbo keeni, ja atikonmainkobo.
Noa rishkikanabo, noa cárcel meran akanabo; noa ichaxon jakonmaakanabo, noara ikonbiresibo teeta iki; nonra oxábo tenea iki; non jawékiati tenea iki.
Jainoaxa noa jishtiribiai, non ikábo noa jakoni ikainko; ja ikon joi non onannainko; jato jakonmaayamakin non teneainko; non jato jakonhakainkobo; ja Diossen Shinan noo meran iká kopí, itan non jato akonkin noiainkoboribi.
Jainxon ja ikon joi non yoiai kopí, itan ja Diossen atipana koshi noo meran iká kopíribi. Ja noa jakonmaakanaitian noa jan panatai, itan non jan jato ashokoa riki, noa jakoni jaa.
Wetsatianra noki jakonmaakinbo shinankanai, wetsatianra, jakonhakinbo shinankanai; wetsatianra noa jakon ninkakaamakanai; wetsatianra jakonmaakinboribi noa ninkakaamakanai, ikon joibo non yoiainbira jansónbo noa yoinkanai.
Moa ayorakin noa onankana ikenbira, jatíribibaon noa jawemabi keskáakinbo oinkanai, mawáti meranbires ikaxbira, noa japarikanke; masábo memaxonbira noa reteyamakanai.
10 Onisai keskábo ikaxbira noa raro ikanai; jawebioma keskábo ixonbira, jawékinin senena keskábo non wetsabo imake, jaweshamanhoma ikaxbira jatíbi jawékia keskábo noa ikanai.
11 Ikonkonra non mato yoike, Corintoainoa ebé joi akaibó, jatíbi non shinannaibora non mato jishtiaxonke.
12 Nonra mato noikin jeneama iki, ikaxbi maton keskára moa noa noiamake.
13 Jaskara kopíra en mato yoiai, westíora papan jawen bakebo akai keskáakin. Ea keenai riki, maton ea noitinin, en mato aká keskaribiakin.
Noabo riki Diossen xobo
14 Ja Cristo ikonhayamaibo betan maton shinan rabémayamakanwe, jakon akaibo betanra, ja jakonma akaibo westíora jakon shinanyabicho iti atipanyamakanke, ja joé meran jabora ja yamé meran jaabo betan ikanti atipanyamake.
15 Criston shinanra, *Satanássen shinan betan meskóti atipanyamake, jaskáribi riki, ja Diossen joi akai betan ja joi ayamai joni.
16 Ja Dios jain já xobonkora, wetsa jatonbi aká jawékibo iti atipanyamake, noabikaya riki, ja jiria Diossen xobo. Diosbira iká iki, neskati yoyo iki:
“Eara jato betanbi janoxiki.
Jaton Diosra ea inóxiki,
jatian jabora nokon jonibo inóxiki”, iki.* Lv. 26.12
17 Jaskara kopíra, ja non Ibo iribai neskati:
“Jaskara jonibaon akai jawékiribi moa ayamakanwe, jatoki ochókanwe, jakonma jawékibo moa ayamakanwe.
Jatianra en mato nokon jonibo imati iki. Is. 52.11
18 Eara iti iki maton Papa,
jatian matora itiki nokon bake benbobo, itan nokon bake ainbobo,
ikira ikai, ja jatíbi atipana koshiya Ibo”, iki. 2 Sa. 7.14

*6:16 Lv. 26.12

6:17 Is. 52.11

6:18 2 Sa. 7.14