EFESIOS
Efesoain iká joi akaiboki Pablon kirika bomaa
1
Jato saludana
Ea riki Pablo, Diossen shinanman Jesucriston raana joni. Jaskara ixonra, ja Efesoainoa joi akaibo ikax, Cristo ikonhakin jeneyamaibo itan jaki koshiabo, en mato saludo bomai.
Ja non Papa Dios betan non Ibo Jesucriston, jawen jakon shinanman, itan jawen xabá shinanman mato akinbanon.
Pablon Dios iráke aka
Ja non Ibo Jesucriston Papa Dios rabinon akanwe, Cristo meranxon, ja naikanmea kéoisma jawékibo menixon, noa jakonhaa kopí.
Nete joniamatianbira, Cristo kopíres, noa Diossen katota iki, jaskatax jawenabobiribi ikax, jawe jakonmaomabi, noa já bebon ikanon ixon. Noimis ixonra,
noa shinanxona iki, Jesucristo meranxon onan bakeataanan, jawen bakebi keskáakin noa imati, jawen jakon shinanman jan ati shinanni keskáakin.
Ja, ani jakon shinanya iketian, jatíbitian non Dios rabinon ixon, jaskara shinanya ixonra jawen noi Bake meranxon noa jakonha iki.
Ja Cristonra, jawen jimin kopíaxon, noa xabáa iki, itan jawen ani shinanman non ochabo moa shinanxonyamaa iki,
Ja shinanra nokibi nokota iki, jatíbi jawen jawéki ati onan shinanya, itan katóti onan shinanboyabi.
Jaskáaxonra, noa onanmaa iki, jan shinanni joné jawékibo. Ja jakon shinanya ixon, moabi Cristo meranxon, jan ati shinanna jawékibo.
10 Jatian moa ja nete nokoketianra, Diossen senenhanoxiki, jan ati shinanna jawékibo, janra Cristo, jatíbi ja naikanmea, itan nato mainmea jawékibaon koshi imanoxiki.
11 Cristo meranxonra, noa Diossen moabi katota iká iki, jawenabo inon ixon, itan ja meninoxon yoini jawékibo non biti kopí. Jaskáakin ati shinanxon, senenhakai Dios ixon.
12 Jara keena iki, noabopari Cristo ikonhaax, jaon manatabo itin, jaskáaxon ja jawen atipana ani koshi non rabiti kopí.
13 Já meranxonra, ja ikon joi, jan mato kishpinti jakon joi ninkaxon, ikonhaketian, Diossenabo itiakin ja mato meniti yoini, jawen jakon Shinanman mato onantiapakea iki.
14 Jatian jawen Shinan riki, noa jatíbitian jayáti Diossen meniti yoinibo non bii kati noa onanmai, ja noa jawen joni iketian, moa noa akonkin xabáakin senenhataanan. Jaskáaxon ja jawen jakon atipana ani koshi, non jatíxonbi rabinon ixon.
Joi akaiboki Pablon orana
15 Mato non Ibo Jesús ikonhaax, jaki koshii jeneyamai, itan jatíbi joi akaibo maton noia ninkaxonra,
16 oranaitiibi mato shinankin, en Dios iráke akin, jeneyamai.
17 Enra, non Ibo Jesucriston Dios yokatai, ja jakonhira Papan, mato onan shinan meninon ixon, ja shinanman akinna, maton já kikinhakin onanti kopí.
18 Jainxonribira en yokatai, mato shinan chopexonnon ixon, jaskáaxon, jawekayarin ja keenakatabo jaon manata, itan jawekeska ani jakonrin ja jawen jonibo jato Diossen meniti yoini ixon, maton onanti kopí,
19 jainoax, kikin ani, itan jainshaman senena yama riki, ja noa joi akaibo jan akinnai, jawen atipana koshi ixon, maton onanti kopí. Ja nato atipana ani koshiribira, jato Diossen oinmaa iki,
20 ja Cristo jiriaxon, naikan jawen mekayao yakámaxon.
21 Ja jatíbi apobo, joni koshibo, jainoax jan jatoaresa jawékibo, itan jatíbi rama jaa jawékibo itan ramakaya iki kaai, jawékibo winoa koshi Cristo imataanan.
22 Jatíbi jawékibora, Cristo naman baneta iki, jainoax ja Cristoribira joi akaibaon, koshi imaa iki.
23 Ja joi akaibora, Criston yorabi keská iki, janra ja joi akaibo shinan meran, jatíbinin senena imai, ja Cristo riki, jatíbi jawékibo jakonman senena imai.