3
Judíomabo joi yoiti Diossen Pablo raana
Mato judíomabo ikenbi, Cristo Jesús iká joibo en mato yoiai kopíra, ea Pablo cárcel meran xepokanke.
Jainxon maton onanribike, Dios jakon shinanya ixon, mato joi yoiti tee ea menia.
Ja en mato jaweti joires wishaxonara, moatianbi Diossen shinanna jawéki jishtiaxon ea onanmaa iki.
Ja en mato wishaxona yoyo axonra maton onanti iki, ja Cristo meranxon aká jishtiaama jawékibo en onanna.
Ja jishtima jawékira, moatianbi tsoabi onanmama iká iki. Ikaxbi ramatianra, jawen Shinan meranxon Diossenbi ja jawen raanabo, itan profetabo jato onanmaa iki.
Nato riki ja jishtiakama iká: Cristo meranoax jatíbi judíomaboribi kishpinmeekanti, itan ja judíobo meninoxon yoiniboribi bikanti atipankana. Jabora moa westíora yorabicho keská iki, ja jakon join jato imaa.
Nato jakon joi yoiti teera aká iki, ani jakon shinanya ixon, jawe kopímabi ea Diossen menikin, jawen atipana koshi emeran imaxon.
Ea riki ja jatíbi Diossen jonibo xaran jato namanshoko. Ikaxbi, janra eabiribishaman ja judíomabo, Criston keyoyosma jakon jawéki yoiti tee ea menia iki.
Eara imaa iki jawekeskatiki senenkai, ja nato jishtiakama shinanbo iki ixon, jatíbi jato onanmati. Ja shinanra iká iki, jatíbi jawéki jan joniaa Diossen moatianbi jishtiakama.
10 Jaskarainxonra, rama ja joi akaibo meranxon, jatíbi ja naikanmea ángelbaon, itan ja niwemea koshibaon onankanti atipanke, jaskara ani onan riki Dios, ixon.
11 Neskarara iká iki, Diossen moabi shinanna, jatian jara non Ibo Jesucristo meranxon senenhaa iki.
12 Cristo meranoaxa, rakétanma noa Dioski nokóti atipanke, ja ikonhaax jaki koshia ikax.
13 Jaskara iketianra, en mato yoiai, mato kopi en masá teneai ninkáxonbi, jeneti shinantima, nato jawékira, jan mato rabíti jawéki iki.
Joi akaiboki Pablon orana
14 Neskarabo kopíra ikai, ja non Papa Dios bebon orani ea chirankooti,
15 jatíbi ja naikan ikana, itan nato main ikábaon Papa iketian.
16 Enra Dios yokatai, jatíbi já jayata jakon jawékibo meranoa, jawen Shinanman maton shinan meran, jawen atipana ani shinanya, itan koshiabo mato imanon ixon.
17 Maton ikonhaa kopí ibanon, Cristo mato meran jaai, jatian ja noimisti ibanon jaki koshiax mato jaa.
18 Jaskáaxonparira, jatíbi mato betan joi akaiboyaxonbi, maton onantiki, kikinshaman ani itan jainshaman senena yama riki, ja Criston noimisti shinan iki ixon.
19 Enra yokatai, jonin shinan betan senenma, kikin ani riki, ja noimisti shinan ixon, maton onanti kopí, jaskáaxon ja mato Diossen meniai jawékibo, jatíbi maton bia iti kopi.
20 Jaskara ixon, rama Dios rabinon akanwe, janra non yokatai, itan non shinannai bebonbires noa axonti atipanke, jawen atipana koshi noo meran teetai meranxon.
21 Joi akaibaonra, Cristo meranxon, Dios rabikanti jake, jatíbitianbires. Jaskarakon ibanon.