5
Criston xabáa ikax, jaki koshiaxes jati
Cristonra noa xabáa iki, jan tsokas atibo yamaax noa xabáshamanbo jakanon ixon. Moa jaskati jaax, jakiribi jakonma jawékibo iboamaax, yankabires yonokanai keská iamakanwe.
Ea riki Pablo, en mato yoiaipari ninkákanwe: Ja maton jakina rebichi xateaxes kishpinti ikenra, ja Criston aká jawékibo moa jawemabi iti iki.
Enra mato jakiribi yoiai, jaweratobaonki jaton jakina rebichi jato xatemai, jabaonra jatíbi eséboribi moa senenhati jake.
Mato, ja esé senenhaxes ochaoma keská ikasaibora, onantibires moa Cristoki koshii jenetabo iki. Jainoax ja Diossen mato noixon akinkasai jawékininribi mato keenyamake.
Ikaxbi nonbiribi onanke, ja Diossen Shinanman akinares Cristoki koshiketian, noa Diossen ocha ayosma keskáakin imati. Jaskaratonra noa manáke.
Nonra Cristo Jesús iráke akai; ramara non jakina rebichi xatéya iamax xatéoma iti moa jawekeskamabi iki. Ja noimisti shinanman amaa, Cristo ikonhatikaya riki bebonbires jakon.
Matora ikana iki moa itibi keskati jakanabo ¿Jatian tsonkayaki mato wetsa shinan bimaxon, ja ikon join yoiai keská ati mato jenemaa?
Nato jawékira jan mato kenaa Diossen mato jenemaama iki.
Ichamashoko *levaduraninbira akai iki jatiobi patsá soo imakin.* Ja *levadura yoii iká riki: Maxkoshoko jakonma jawékininbi non jatíbi ramímati atipana, iki iká.
10 Jatian enra ja non Iboki koshitaanan ikonhai, moa maton wetsa keskáakinbo shinanyamai. Ja wetsaresibi joi yoianan jato meskóbo shinanmai jonibora, Diossen castiganoxiki, ibanon tsoa inonbires.
11 Nokon wetsabo, ja jaton jakina rebichi xatetikiri iká joi en jato yoirespariai iketianra, nokon kaibo judíobaon ea ramiayamakeanke. Jainoaxibi Cristo noa kopí korosenmeax mawáni joi en yoiai ninkatax, nokon kaibobo eki itimaresshamakeanke.
12 Ikaxbi ja maton jakina rebichi xateti yoixon, mato meskó shinanmai jonibaonkaya, jaton jakinaribi jatiobi xatepainonra ikanai, jaskáatires shinannaibo ixon.
13 Ikaxbi en mato yoia riki nokon wetsabó, Dios keenxonresa mato ochamea xabáa iki, jaskáakin mato xabáa ikax, maton keena keskáres akí jayamakanwe. Jaskáyamaikaya wetsabo betanbires noianani jaax, akinnanani jakanwe.
14 Jawetianki, “minbix noikaata keskákinribi min jato noiai”, jatianra min jatíbi esébo senenhai, ikira ikai Diossen joi meran.
15 Jakopi koiranmeekanwe, natexananax, pianananai keskábora mato inake. Jaskati jaaxa, matonbinix ramianani mato keyóresti iki.
Diossen Shinanman imaa keskatires jati
16 Jaskara ikenra, en mato yoiai: Diossen Shinan keenai keskábores axoni jakanwe. Jaskati jaaxkaya, ja maton jakonma ati shinannai keskábores akí jayamakanwe.
17 Ja jakonma ati shinanbora Diossen Shinanki jakonma iki. Jatian ja Diossen Shinanra ja jakonma ati shinankibiribi jakonma iki. Ja rabébira omisananbekonai. Jaskara kopíra, ja jakon atin keenkinbi maton ati atipanyamake.
18 Ikaxbi ja Diossen Shinanman ati yoiaires akai ikaxa, moa mato esekan yoiai keskati jati yamake.
19 Onantibires riki ja yora keenai jawéki akaibo, jaskarabo riki; ja atimabo betanbires yoranti akaibo; meskó jakonma ati shinanyabores; rami jawéki akí jan cheatabo,
20 diosma jawékibo rabiaibo; yobé jawékiki koshiaibo; omismisaibo; wetsabokibires ramiti sináresaibo; ranóyabo; itima jawékibaonbi sinataibo; jaskatax ramiananti benaibo; jakon iikanainbi meskó shinanmaxon jato jeneanamaibo; Diossen joi wetsa keskaakin yoiaibo,
21 wetsabo jawékia iken, jatoki notsiresaibo; joni reteaibo; paennaibo; naxkibo, itan meskó jakonma jawéki akaiboribi. Jakiribira en mato yoiai, maton jaskara onannon ixon. Jaskara jakonmabo akí jaa jonibora, jawekeskataxbi ja Diossen ikinaton jati netenko jikiamanoxikanai.
22 Ikaxbi ja Diossen Shinanmanra noa imai; noimisti shinanya; raroshaman; xabáshaman shinanya; manátia; noibamisti shinanya; jakon shinanya, itan senenhati shinanya.
23 Noa jato xewinaton shinanmeemayamai, itan jaskatax koiranmeeti noa onanmai. Jaskara jawékibora Diossen Moisés menini esekan, jawekeskaxonbi jakonmaati atipanyamake.
24 Jatian ja Cristo betan ikábaonra, moa jaton ocha yora korosen akana iki, jatíbi jaton tsini shinan itan jaton jakonma jawéki ati shinanyabi.
25 Jakopira rama, Diossen Shinanman akinares jaa ikax, jan yoiai keskáres akí, noa jati jake.
26 Jaskati jaax, moa noa rabírestima iki, noa rawikanantima iki, wetsabaon jawéki oinnax keeni noa notsirestima iki.

*5:9 Ja *levadura yoii iká riki: Maxkoshoko jakonma jawékininbi non jatíbi ramímati atipana, iki iká.