12
Dioskires koshiax jati
Jaskara ikenra, icha Dios ikonha jonibaon noa katekana iketian, jatíbi jan noa tsokas akaibo, itan jan noa ratanea keská ochabo moa non jeneti jake. Jaskáatananra já non chibanti jake, jaki koshixonres.
Ja Jesucristo shinanyareskaya janon akanwe, ja riki non já ikonhaketian, noa jákoman senenabo imai. Ja Jesússa rabinti jawékibo shinanyamabaini, korosen akana mawata iki, jaskati onitsapita pekáo, kikin raroshaman iti onannax. Jaskataxa naikan kaax, Diossen mekayao jawen ani yakatinin yakata iki.
Jaskara iken ja Jesús iníbo onannax, ja shinannires mato jakanti jake, jara omiskin, ja ochaya jonibaon ichabiresakin jakonmaakana iki. Jaskarabo kopíkaya jatsanyamai shinan namanyamakanwe.
Matonra, ocha betan reteanankin, ja Cristo iní keskatiribi mawati, maton onanyamake.
Jaskatira, ja jawen bakebo iken, Diossen esea joibaon mato moa shinanbenokanke. Ja Wishá meran ikai neskati:
“Nokon baké, ja jakonma min akaitian,
non Ibon ponténon ixon mia yoia,
ninkáxonkashamai iamawe, jainxon ja koshi
joinbo mia akábi, shinan namányamawe.
Non Ibonra, jan jato noiabo ponténon ixon jato yoiai;
jainxon jawen bakeakin jato shinannaiboribi, jato castiganai”, iki.* Sal. 3.11-12
Matonra, ja masá tenetibo winókinbi teneti jake, jaskáxonra jawen bakeboakin mato Diossen shinanti iki. ¿Jakonmai ikaitian ponténon ixon, jawen papan notsinyosma bakeboki jaa?
Jatian maton jakonmabo akaitian, Diossen jatíbi jawen bakebo akai keskáakinribi notsinhamai ikaxa, ikonkonshaman jawen bakemabo mato ikanai.
Noa bakebo inontianra, ponténon ixon, non papabaon noa masábo tenemakana, jakonhakinbo non jato ixona iki. Jaskáribira, ja non Papa naikan ikátonin noa castigana, itibi noa jaki jenekaati jake, noa jati neteyabo ikanti kopí.
10 Non papabaonra jaton shinannai keskáakinbiribi, nato mainxon noa castigankatikanai. Ikaxbi Diossenra noa castiganai, ikonkon noa akinnoxon, jaskatax já keska jakonboribi noa ikanon ixon.
11 Ikon riki, ja noa castigankanai hora, jan keentishaman jawékima. Noara chexai, ikaxbi jaweratonki jaskákana jawékibo onannai, jara jakoni, itan pontetiribi jati iki.
12 Jaskara iken, ja non meken paxkina keskábo ikax, itan ranboxo yosmaa keskábo iken, jakiribi koshiai keskábo ikanwe.
13 Ja ponté bai benakanwe, jaskatax ja chanké iki niai keskábo iitibi, moa benxoax, jakoni niai keskábo, mato ikanon.
Dioski yoitimai jati riki onsá
14 Jatíbibo betan jakonbires xabá shinanyabo ikanwe, itan jakonibo jakanwe. Jatian jaskati jakoni jayamaxonra, tsonbi ja Ibo ointima iki.
15 Moa Dios noiabo ixon, jenetimaakinkaya shinankanwe, matora jiwi tapon moka keskábo ixon, jonibo jato jakonmaakaibores inake.
16 Wetsabo betanbires yorantibo ayamakanwe, itan Diosbiribi axona jawékibo omisyamakanwe. Jaskarara winota iki Esaú, janra aká iki, jan reken bake ixon biti jawékibo, westíora plato piti kopi, jawen wetsa maromakin. Gn. 25.29-34
17 Matonra onanke, jaskáakin moa jawen wetsa menia pekáo, jawen papan jaskara meniti yoiabo bikaskinbi, moa biamani. Jaskáakinra kikinbiresi winixonbi, ja winota jawéki kopí, moa jawebi ati atipanyamaa iki.
18 Matora ja *israelitabo mananman bokani keskati, ikanamabo iki. Jabaonra oinna iki, tii ati jawékibo, itan chii meranoax tirí pikotaibo, jainra kikinbires yamé ikax, niweababo bea iki.
19 Jainoax trompeta xoon ikaibo, itan Diosbi yoyo ikaiboribi, maton ninkatama iki. Jatian ja joi ninkatabaonra, moa jaskáakin jato yoiborestima yoikana iki,
20 ja senenhakanti esé neskati iká teneti atipanyamaxon: “Jawerato jonin, iamaxon yoinanin inonbiki, ja manan jawen taen jamatai, jara makanman tsakaanan, iamaxon yami kenshon chachianan reteti iki”, ikai iketian.
21 Jatian ja oinkanai jawékibora iká iki, kikinbires onsá, jatianra Moisésbobi inike neskati: “Eara raketi saki ikai”, iki.
22 Ikaxbi matora, ja *Sión janeya mananman moa nokokanabo iki, ja jiria Diossen jemanko, ja nai netemea Jerusalénhain, ja Dios rabii icha ángelbo tsinkíkanainkoribi.
23 Jainoax mato nokókana iki, ja reken Diossen bakebo ikanainkoribi, ja naikan wishakaatabo ikain, ja jatíbi jaton akábo jato yoixonai koshi Diossiba, ja jakon jonibaon kayabo Diossen jakonman senenabo, jato imaxona ikainkoribi.
24 Ja senenhabekonti bená joira Jesús meranxon aká iki, jawen jiminra ochabo noa soaxona iki, jaskara ikaxiki, jawen jimi ja Abelnin jimi iní bebonbires jakon.
25 Jaskarabo iken, koirameekanwe, ja Diossen noa yoyo akabi ninkáxonkashamaira, noa inake. Jatian jaskáakin jato yoiabi, ninkáxonkashamakanaitianra, ja *israelitabo jato Diossen castigana iki. Jaskáribiakinra naikanxonbi, jan noa yoiabo non ninkáxonyamaitian, noa castiganshokoti iki.
26 Moatianra ja Diossen jato yoyo akaitian, mai shakota iki, ikaxbi ramara ikai neskati: “Jakiribira moa maibicho imayamakin, en rama nairibi shakomanoxiki”, iki. Is. 13.13; Hag. 2.6
27 Ja “jakiribira en imanoxiki”, ikaitonra noa onanmai, jatíbi jan jonia jawékibo, ja taxkéti atipana jawékibo keyoi kaai, jaskatax ja taxkéyamaibobicho jati kopí.
28 Ja Diossen ikinnaton noa jain jati netera, wetsanko taxketaima iki. Neskarabo kopíkaya, iráke ayananbi Dios rabinon akanwe jawen keena keskáakin, noitaanan aniakin shinanxon.
29 Ja Diosra jatíbi keyoai tiritai chii keska iki.

*12:6 Sal. 3.11-12

12:16 Gn. 25.29-34

12:26 Is. 13.13; Hag. 2.6