^
SANTIAGO
Jato saludana
Tanakaatibo ikainbi, Iboki koshii jenétima
Tanakaati jawékibo
Diossen join yoiai keskati jati
Wetsabo omistimaakin jato yoia
Non akaitonin, non ikonha jato oinmati
Yoyo ikaiton noa ochai
Rabé keska onan shinan
Diossen yoiai keskatires iti
Wetsabo jakonmanin yointima
Bakish iti jawékibo non onanyamaa
Jawékinin senena jonibo jato yoia
Onitsapitibi manátia iti
Jaki koshixon non yokáti