3
Wetsa mainmea jonibo masá tenemaa pekáo Ibon jawen jonibo jakonhati
Ibonra yoia iki: Ninkakanwe:
“Ja nete nokoketianra, ja maton rawíbaon jaskara akábo en jato yoixontitian,
Judá itan Jerusalénhainoa yatanxon bokanabo,
wetsa mainmeabo en jakiribi jato banémati iki.
Jatíbi wetsa mainmea jonibo jato tsinkixonra,
Josafat manan teshanpain en jato boti iki,
jainxonra nokon joni Israelbo, jaskara jakonma akanabo en jato yoixonti iki.
Israelitabora nato neten jatíbiain janbisakana iki,
jaskáaxa nokon mai pakexbo menianankana iki.
Nokon jonibaon menianankinra suerte akana iki,
bake benbobaon itan bake ainbobaon maroxonra,
ja koriki pae xeakin itan
tsini ainbobo akin keyokana iki.
¿Jaweki mato eibakea keenai, Tiro, Sidón itan filisteabo? Enra mato jawe jakonma akáma iki. ¿Kopikaakin ea akasirin mato? Ea kopitira mato iitima iki. ¿Matonki ea kopí yokákasai? ¡Basiamabira mato jaskara íitaitian en mato masá tenemati iki!
Matora nokon plata betan oro yometsoa iki, nokon kopí jawékibora maton diossen xobonko maton boá iki.
Judá jonibora maton ochó boá iki, ja Jerusalénhain jaa jonibo, jabora jaton yonoti inon ixon Griegobo maton jato maromaa iki.
Ikaxbi enbira jain maton jato maromaainkonia en jato pikoti iki, jainxonra jabaon aká keskáribiakin en mato masá tenemati iki.
Maton bake benbobo, itan bake ainbobora en Judá jonibo jato maromati iki, abákanon jabaonbiribi ja ochó mainmea sabá jonibo jato maromakin ixon. Ea Ibonra, moa yoike”.
Nato jaskara iti maibotiibi jato yoikanwe:
¡Moa reteananox benxokaakanon!
¡Koshi shinanya jonibo jato kenakanwe!
¡Reteananai jonibó moa reteanani bokanwe!
10 Jaton lampabo espadaabakanon
jatian machitobiribi tsatsitaxoabakanon,
jatian yosma jonibiribi ibanon: “¡Ea riki koshi shinanya!” iki.
11 Mato jatíbi, nóopatax iká mainmea jonibo.
¡Ishtonbires, tsinkiti bekanwe!
¡Sináma joni ikaxbira, moa reteananai baneti iki!
12 Ja maibotiibi ikainoabo moa benxokaatax,
Josafat manan teshanpain tsinkikanwe,
jainxonra jatíbi nóopatax iká mainmea jonibaon jakonma akábo
Ibon jato yoixonti iki.
13 Jabora kikínbires jakonmabo iki,
trigo moa choshiketian ati keskáakin xatekanwe,
jatian tsekatira moa senenke;
uva akanai keskáakin potsikanwe,
uva xeatiatira moa jatíbi senen iki;
jaton jakonmara anibires iki.
14 Jainxon en jato jaskara ati shinanna,
mai teshanpainra, kikínbires icha joni tsinkiti iki,
jonibo Ibon jaton akábo yoixonti netera moa ochómabires iki.
15 Ja Ibon nete iketianra, bari itan oxe moa yametai,
itan wishtinbora moa penéyamai.
16 Sión manan ikainxonbi,
Jerusalénhainxon Ibon,
jawen tirin ikai joi jato ninkámaketianra,
nai itan mai shakotai.
Ikaxbi ea Ibora israelitabo jain jonéti iki,
nokon jonibo iketianra jakonhain inmaxon ea Ibon jato koirannai.
17 “Ea maton Ibo Diossa,
Siónhain jake iki ixonra maton onanti iki,
jara nokon jakon manan iki.
Jerusalén nokon kikin jakon jema iketianra,
jawetianbi wetsankoniabaon jakiribi bitima iki.
18 Jaton akábo en yoixona pekáora, mananmanbo
itan mai mato ikainbo icha uva xeati ikax,
itan icha leche ikax onpax ikai keskati baiti iki,
jatianra Judá weanbaon moa jene bochoti iki.
Nokon xobonkoniax jene jokonaitoninra,
Sitim teshanpa mechaati iki.
19 Egiptora ras ati iki,
jatian Edomra tsoa jonibi jain jaama iti iki,
yankabiresa Judá jonibo maton jakonma aká iki,
jainoaxa jakonma akáma ikenbi,
jaton mainmeabi maton jato retea jimi chikota iki.
20 Judá itan Jerusalénhainra jatíbitian jonibo jati iki.
21 Jan jato reteabora en jato kopíxonti iki, itan
jan jato akábo shinanreskinra en jato ramiati iki.
Ea, Ibon jatira Sión mananman iti iki”, ikira iká iki.