7
Romano sontárobaon koshin yonoti Jesussen benxoaa
(Mt. 8.5-13)
Jatian moa jato joi yoikin senenhatanan, Jesús Capernaúmhain kaa iki.
Jain iká iki westíora romano sontárobaon oficial. Jan akonbireskin noia jawen yonoti iká iki, isini mawatibishoko.
Jatian Jesús yoii ikanaibo ninkáxon, ja oficialnin, jatíribi judíobaon joni koshibo, Jesússiba jato raana iki; ja jawen yonoti isinai benxoai joyamaama joti yoikanon ixon.
Jato jaskáa boxon, joyamaama joti Jesús neskáakin yoikana iki: —Atibira nato sontárobaon koshi oficialnin yokatai min akinti jake.
Janra non kaibo judíobo jato noike. Janribira, jain tsinkíti xobo noa axona iki —akin.
Jaskáakana, jato betan Jesús kaa iki; jatian moa xobonko nokoti bokanaitian, ja *capitánman, jawen onanna jonibo jato raana iki, bechixon neskáakin yoikanon ixon: “Ibó, jakonma shinanyamawe, nokon xobontanibobi, mia jikimati jisámabobi riki ea.
Jaskara kopíra eabishaman mia benai kayamawanke. Ikaxbi ja nokon yonoti benxonon ixon, ea yoixonreswe.
Enribira nokon koshibaon yonoa jato senenhaxonai. Jainoaxa, en ikinna sontároboribi jake; jatian westíora en jain katanwe akin yoiara kaai, jatian neri jowé akin en wetsa akára, joái; jatian nokon yonoti en jawéki ati yoiara akai”, akin.
Jatian jaskáakin yoikana ninkatax, Jesús ráteta iki. Jaskáaxon, já chibani bokana jonibo, jato neskáakin yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai: Nato *Israel mainra, nato jonin akai keskáakin ea ikonhai joni, en jawetianbi nokoisma iki —akin.
10 Jatian jakiribi moa xobon banéxon, ja raanwanabaon oinkana iká iki, ja yonoti moa benxoa.
Benomaata ainbaon benbo bake Jesussen jirimaa
11 Jaskáa pekáo, Nain janeya westíora jemanko Jesús kaa iki. Jain kaaitian jaonmea onannaibo, itan icha joniboribi já chibani bokana iki.
12 Jatian ja jema xepotiain moa nokoti kakin oinna, mawá miinnoxon boí ikana iki. Ja mawá iká iki, benomaata ainbaon jabicho bake, jatian ja mawá miinkini boaibo ikana iki icha joni.
13 Jaskara oinxon, ja ainbo Jesussen noibaa iki; jainxon yoia iki: —Winiamawe —akin.
14 Jaskáatanan ja mawá nokobainxon jan bekanai cajón yatana iki. Jatianra ja mawá iata jonibo jainbi charókana iki. Jainxon ja mawá Jesussen neskáakin yoia iki: —Bakeranon, weníwe akinra en mia akai —akin.
15 Jaskáa, ja mawá iwana yakáinakainax moa yoyo iki peokoota iki; jatianra Jesussen moa jawen tita menia iki.
16 Jaskara oinnax ratéxonra, jatíxonbi Dios rabii neskákana iki: —Westíora ani *profetara nooxaran nokóke —ikibo. Jainoax neskáribikana iki: —Jawen jonibo jato akinira Dios joke —ikibo.
17 Jatian jaskara jawékibo Jesussen aká joira, jatíbi Judea main itan ja patax iká jemabaon ninkakaaketana iki.
Juanman, jawen jonibo Jesússiba raana
(Mt. 11.2-19)
18 Jatian Juanmanra jatíbi neskara joibo ninkata iki, jawen jonibaon yoia; jaskara ninkáxonra, jawen joni rabe kenaxon,
19 ja Iboiba jato raana iki ¿Miarin ja joti yoikani, iamaxon wetsaki non manati iki? akin yokákanon ixon.* Ja joti yoikatikanai iki iká riki, ja Cristo yoii iká.
20 Jatian boxon, Juanman jonibaon neskáakin Jesús yoikana iki: —Jato *bautizanai Juanmanra noa raanke, ¿Miarin ja joti yoikani, iamaxon wetsaki non manatiki? akin mia yokáti —akin.
21 Jatianbira icha isini onitsapitaibo jato Jesussen benxoa iki, jainxon ja yoshin naikiaboribi jato pikoxona iki; jainxon icha bencheboribi jato oinmaa iki.
22 Jaskáakin senenhataanan, jato neskáakin yoia iki: —Rama moa botankanwe, kaxon Juan yoitankanwe, jaskara maton oinnabo itan jaskara maton ninkatabo. Benchebaonra moa oinke; chantobora moa nikanai; ja *lepra isinyabora moa benxokanke; pabebaonra moa ninkákanai; mawábora jiriai; ja jawékinin maxkatabora ja bená joi jato yoikanai.
23 ¡Diossenra raroshaman imati iki, ja ea ikonhaax eki koshii jenéyamaibo! —akin.
24 Jatian ja Juanman raana jonibo, moa bokana pekáo, Jesussen ja tsamata jonibo, Juankiriakin yoikin jato neskáa iki: “Ja jain joni jayamainko kaxonki ¿Tsoa joni maton oinna iki? ¿Westíora tawa nia niwen shakonai?
25 Jainxonki jaweribi maton oinna iki ¿Westíora joni jakon chopa saweya? Akáma. Matonra onanke, ja jakon chopa saweaibo, itan jan raroti jakonma akaibo, ja apobo jain teetai xobonko jakana.
26 ¿Jainxonki jaweribi maton oinna iki? ¿Westíora *profetaki maton oinna iki? Ikon riki, jara maton oinna iki; jara westíora *profeta xewina iki.
27 Ja Juan yoiira ikai Wishá meran neskati:
‘Mia raanamatianbira, en wetsa jonipari raanai;
jan mia kati bai, mia benxoaxonon’, ixon.
28 Enra mato yoiai, jatíbi jonibo xaranra tsoa jonibi, Juan xewina yamake; ikaxbi tsoaki, ja Diossen jato ikinaton jaa joni iki, jara Juan xewina iki”.
29 Jatian neskara ninkáxon, jatíbi jonibaon itan jato kopí yokataibaonribi ikonhakana iki, Diosra jakon iki ixon. Jatianra Juanman jato bautizana iki.
30 Ikaxbi ja *fariseobo betan esé onan jonibaonbiribi, Juan bautizamayamakana iki. Jabo jato jaskámati Diossen shinanna ikenbi keenyamakin.
31 “Jatian ¿Jawekiki ja ramatian jonibo en yointi iki? ¿Tsoa keskaborin jabo?
32 Jabo riki bakebo plazain tsamatax tsinii saa ikanai keskábo; jaskatira ikanai neskati: ‘Non mato quena xon axonabira, mato ransayamaa iki, mawákanketian iti bewábo noa bewakenbira mato winiamaa iki’, akin.
33 Ja jato *bautizanai Juanra iká iki pan piosma itan vino xeayosma; jatian matonra akai, yoshin naikia riki ixonbo yoikin.
34 Jainoaxa ja jonin Bake joá iki; jara xeai itan piai iki. Jatian maton akai, nato riki naxki joni itan paenai, jainoax ochaya jonibo itan kopí yokámisaibo betan raenanai akinbo.
35 Ikaxbi ja Diossen onan shinanra jishtiai, jatíbi jan akainkobo”, akinra jato Jesussen aká iki.
Simón janeya *fariseon xobon Jesús iká
36 Jatian westíora fariseo joxon, jawen xobonko pikinnoxon Jesús kenaa iki. Jaskáakin kenaa kaax, jawen xobon jikia iki; jainoax mesan yakata iki.
37 Jatian ja jemanribi westíora ainbo iká iki; jakonma jawékibores akí ochai jaa, jatíxonbi onankana. Ja ainbaon onanna iki, ja fariseon xobon pii Jesús kaa. Jaskara onanax, *alabastro akana botírianin, kikinbires kopí ininti bochóya, Jesússiba kaa iki.
38 Jain joáx, winiananbi Jesussen tae pataxbi yakata iki, jainxonra jawen beonmanbi, tachota iki, itan jawen bookanbi tasoa iki, jaskáaxonra tatsó aka iki. Jaskáakin senenhaxon, ja ininti boatonin, Jesussen tae sikaanan ininhaxona iki.
39 Ja ainbaon jaskáaketian oinxon, jan piti kenaa fariseon, neskáakin shinanna iki: “Ikon *profeta ixonra, ochaya ainbo riki nato ea tii aki iitai, ixon onankeanke”, akin.
40 Jatianra Jesussen ja fariseo neskáakin yoia iki: —Simón, westíora jawéki mia yoibanon —akin. Jaskáa yoia iki: —Ea yoiwe maestró —akin.
41 Jatian Jesussen yoia iki: —Rabé joninra, westíora joni koríki ribina iká iki; westíoranin ribina iká iki, pichika pacha nete teexon bititii; wetsan aká iká iki, chonka pichika nete teexon bititii.
42 Jaskáakin ribinxonbi, moa kopíati atipanyamaketian, ja rabekan ribinbi ja jonin, moa jato shinanxonyamaa iki. Rama ea yoiwe ¿Jawerato ja ribinya joninmein bebonbires noia iki? —akin.
43 Jaskáa Simonman yoia iki: —En shinannara, ja bebon icha ribinya jonin aká iki —akin. Jatian Jesussen yoia iki: —Ikonra min yoike —akin.
44 Jatian ja ainbo ointaanan, ja fariseo Jesussen neskáa iki: —¿Minki oinna nato ainbo? Min xobon ea merati jokenbira, onpaxtanibi min ea meniamake; ea jan tachokiinon ixon. Ikaxbi nato ainbaonres ake, jawen beonmanbi ea tachóanan jawen bookanbi, nokon tae ea soaxonkin.
45 Minra ea betsó ayamabobike; ikaxbi nato ainbaonra, jowanxonbi ea tatsó akin jeneyamake.
46 Minra ea xenin nokon maponko ea sikayamawanke; ikaxbi nato ainbaonra inintinin nokon tae ea inínhaxonke.
47 Jaskara ikenra en mia yoiai; jan ea akonbireskin noia riki, jawen jatíbi ochabo en moa shinanxonyamaitian. Ikaxbi ja jaton ocha akábo, jaakin jato Diossen shinanxonresaibaonra, kikinshamanhakin ea noiamai —akin jato aká iki.
48 Jatian jaskáatanan ja ainbo neskáa iki: —Min ocha akábora en moa mia shinanxonyamai —akin.
49 Jaskáaketian ninkatax jabé jawékiaibo, neskatibo yoyo ikana iki: —¿Tsoa jonirin nato, jaton ocha akábo jato soaxonai? —ikibo.
50 Jaskákanainbi Jesussen ja ainbo neskáakin yoia iki: —Ea ikonhaax mia eki koshia kopíra, mia kishpinke, rama moa jawekeskabo shinanyamai jakonax katanwe —akin.

*7:19 Ja joti yoikatikanai iki iká riki, ja Cristo yoii iká.