9
Chonka rabé jaonmea onannaibo Jesussen raana
(Mt. 10.5-15; Mr. 6.7-13)
Jainxonra Jesussen jawen chonka rabé jaonmea onannaibo tsinkia iki; jaskáaxonra jawen atipana koshi, itan yoiti koshi jato menipakea iki, meskó yoshinbo pikokanon ixon, itan isinaiboribi benxoakanon ixon.
Jaskáaxon jato raana iki, ja Diossen ikinaton jati joibo jato yoiti, itan isinaiboribi benxoakanon ixon.
Jato yoia iki: —Kakin jawebi bokantima, nin kekóti, nin bolsa, nin jawékiati jawékibi; nin koríkibi, nin wetsa ja saweti chopabi bokantima.
Jawerato xobonki mato nokotai, jainbi mato iti iki, wetsanko kaai mato taxketai kaman.
Ikaxbi jawerato jemanxonboki mato bikashamakanai; ja jemameax moa mato kati iki. Kaaira ja maton jamata mai potobo, mato tawasaakainti iki. Ikonhayamakin mato biamax, moa onsá meran ikanai jabaon onankanon ikax —akin jato aká iki.
Jaskáakin jato yoia, jatíbi maxko jemabotiibi bokana iki, jakon joi jato yoiboi, itan isinaiboribi jato benxoaboi.
Tsoarin Jesús ixon Herodesnin onanyamaa
(Mt. 14.1-2; Mr. 6.14-29)
Jatian ja apo Herodesnin jatíbi jain winotai jawéki yoii ikanaibo ninkata iki; jaskarabo ninkáxon meskóakinbo shinanna iki. Ja mawáyantana Juanra moa jiriribike ikibo ikanaitian.
Jatíribibaon yoia iki; ja *profeta Elías jatoki pikota; jatian wetsabaonbiribi yoia iki, ja moatian *profeta ipaonibo westíora jiria.
Jaskákanaitian Herodesnin jato yoia iki: —Enbishamanra ja Juan jato textemayantanke ¿Jatian ja yoii yoyo iorakanai, en ninkatai joniki tsoa iki? —akin. Jaskara kopíra Herodesnin Jesús oinkashoraa iki.
Icha joni Jesussen pimaa
(Mt. 14.13-21; Mr. 6.30-44; Jn. 6.1-14)
10 Jainoax ja raanabo moa beribakana iki. Bexonra jaskara jawékibo abeirankanabo Jesús yoikana iki. Jatian janra jatobiribi tsínkianan, ja Betsaida jemanko jato boá iki.
11 Ikaxbi moa jain bokana onanxon jonibaon chibana iki. Jatianra jakonhaxonres jato Jesussen bia iki. Jainxonra ja Diossen ikinaton jati joibo yoiananbi, ja isinaiboribi jato benxoa iki.
12 Jatian moa yantan iketian, jawen chonka rabé jaonmea onanaibaon, neskáakin Jesús yoikana iki: —Nato jonibo moa tantikanon ixon jato raanwe, neno noa ikainra jawebi yamake; abátankanon ja ochóma iká jemashokobaon, itan wainkoboribi ja jawékiakanti benakin —akin.
13 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Matonbikaya jato pimakanwe —akin. Jatian jabaon neskaa iki: —Noara pichika pan betan rabé yapashokoyares iki. Jaskara ikenra noabi kati jake, jato jawékiati maroxoni —akin.
14 Ja jain tsinkita iká iki, pichika waranka jonibira; jaskara ikenbi Jesussen jaonmea onannaibo jato yoia iki: —Westíora tsamábotiibi pichika chonka jonibo jato yakámakanwe —akin.
15 Jatian jaskáakin jato yoiara jatikaxbi yakákana iki;
16 Jatian Jesussen ja pichika pan betan ja rabé yapa bitaanan, naiori oinxon, ja jawékiati kopí Dios iráke aka iki. Jaskáakin senenhaxon, tobapakeanan jaonmea onannaibo jato menia iki; jabaonbiribi ja tsamatabo jato menikanon ixon.
17 Jaskáakin menikana piax, jonibo jatikaxbi potókana iki. Jatian jato menia texe tsinkikana, chonka rabé tasá bocho baneta iki.
Jesús iki Cristo ixon Pedron yoia
(Mt. 16.13-19; Mr. 8.28-29)
18 Wetsa neten jabichobiribi orani Jesús iká iki; jatian ja jaonmea onanaiboribi já betan jain ikana iki. Jainoa jato neskáakin yokata iki: —¿Tsoarin ea ixonki jonibaon ea yoiai? —akin.
19 Jato jaskáa yoikana iki: —Jatíribibaonra shinankanai, mia jato *bautizanai Juan, wetsabaonra shinankanai mia Elías, jainxon jatíribibaon shinankanai mia moatian ipaoni *profeta jiria —akin.
20 Jaskáakanabi Jesussen jato yokáribia iki: —¿Jatian matonbiribiki ea tsoa shinannai? —akin. Jato jaskáaketian Pedron yoia iki: —Mia riki ja *Cristo —akin.
Já retekanti Jesussen jato yoia
(Mt. 16.20-28; Mr. 8.30–9.1)
21 Jatian Jesussen jato yoia iki, jaskara joibo tsoabi jawekeskaxonbi jato keshanyamakanon ixon.
22 Jainxon jato neskáakin yoiribia iki: —Ja jonin Bakera ikonbiresi onitsapiti jake; jainoax ja judíobaon koshibo, ja *sacerdotebaon koshibo, itan ja esé onan joniboribi jaon keenyamakanti iki. Jaskáaxonra retekanti iki, ikaxbira jawen kimisha nete itin jirinoxiki —akin.
23 Jainxon jatíbibo jato neskáakin yoiribia iki: —Jaweratoboki eonmea onanai ikasai, jabora jawen keena keskatibores iki moa jenéxon, netetiibi jawen koros papiti iki, jainxon ea chibanwe.
24 Jaweratoboki mawákashamai, jabora manotiain bokanti iki. Ikaxbi jaweratoboki ea kopi mawatai jabora kishpinkanti iki.
25 ¿Jawe jakonmein iti iki, teetax joni nato netemeax jatíbi jawékinin senenax, iitibi mawatax manotiain kaa?
26 Jaweratoki eon itan nokon joiki rabinai; jatianra ja jonin Bakeribi jawen pené neteyabi, itan jawen papan koshi shinanyanixibi jawen ángelboyabi joáx jaon rabinnoxiki.
27 Enra mato ikonshaman yoiai, jatíribi neno ikábora, ja Diossen ikinaton jati oinnamatianbipari mawákantima iki —akin.
Jesús wetsaresibia
(Mt. 17.1-8; Mr. 9.2-8)
28 Jatian jato jaskáakin yoiibata, moa posaka nete pekáora mananmanxon orani Jesús kaa iki. Ja Pedro, Juan jainoax Santiagoribi já betan bokana iki.
29 Jatian moa orani iitaitianribi, Jesussen bemanan moa wetsaresibia iki. Jainoax jawen choparibi moa joxoshaman itan kikinbires penéshaman iká iki.
30 Jatianra rabé joni joáx Jesús betan yoyo ikai oinkana iki. Ja iká iki Moisés betan Elías.
31 Jatian jaton yora iká iki jakonhira penéshamantonin kateaketana. Jabaonra ja Jesús Jerusalénhainxon retekin jaskáakin onitsapimakantibo yoikana iki.
32 Jatian Pedrobiribi jabé ikábo betanbi kikinbiresi oxakaskinbi teneabo ikana iki. Jaskáakinbira Jesussen yora itan já betan iká rabé jonin yora penebires oinkana iki.
33 Jatian ja jonibo moa Jesússibakeax bokanaitian Pedron yoia iki: —Maestró, ¡Jakonhira riki noa neno itina! Jaskara iken kimisha peotashoko non abanon: wetsa mina, wetsa Moiséssena, wetsa Elíasna —akin. Jaskarabo yoikinbi Pedron onanyamaresa iki.
34 Jaskati yoyo iitainbi, nai koin bexon jato mapotoshia iki. Jatian jaskara nai koin meran jato oinnax rakékana iki.
35 Jainxonra ja nai koin meranoax neskati yoyo ikai ninkákana iki: “Nato riki nokon bake, ja en katota, já ninkáxonkanwe”, iki ikai.
36 Jaskati yoyo ikai ninkákanaitianribi Jesús moa jabicho iká iki; ikaxbi jabaon nato jawékibo jonekana iki. Jatian ja netebaonra jaskara oinkanabo tsoabi jawebi jato keshanyamakana iki.
Yoshin naikia bake Jesussen benxoa
(Mt. 17.14-21; Mr. 9.14-29)
37 Jatian nete xabáketian mananmameax moa naman beribakana iki. Jatianra icha joni, ja Jesús bechii bekana iki.
38 Jaskákenbi ja joni icha napónxon; westíora jonin koshinshaman Jesús neskáakin yoia iki: —Maestró, nokon bakepari ea oinxonwe, jara nokon jabicho bake iki.
39 Yoshin já meran jikixonra, sion imai jaskáakinra pakeai, jainoaxa bakox kespotai; jaskáakinra ramiayonxon jenekashamai.
40 Enra ja mionmea onannaibo yoiibake, ja yoshin pikoxonkanon ixon; ikaxbira atipanyamaibakanke —akin.
41 Jatian Jesussen neskáakin yoia iki: —¡Eki koshiamabo itan yoitima jonibo riki mato! ¿Jawetian kamanki mato betan ixon mato neskataitian en teneti iki? Ja min bake ea neri bexonwe —akin.
42 Jatian ja bake moa Jesúski nokoti joaitian, yoshinman mai tsakamaxon jakiribi maxkámaa iki. Ikaxbi Jesussen ja yoshin notsina iki, jainxonra moa benxoaxon, ja bake jawen papa menia iki.
43 Jatianra jatikaxbi ratékana iki, ja Diossen ani jawéki aká oinnax.
Rabé itin jawen mawáti Jesussen jato yoia
(Mt. 17.22-23; Mr. 9.30-32)
Jatian jatíbi neskarabo Jesussen akai oinnax ratékanaitian, jaonmea onannaibo jato yoia iki neskáakin:
44 —Rama neskara en mato yoiaibo ninkatax shinanbenoyamakanwe, ja jonin Bakera, ochaya jonibo menikanti jake —akin.
45 Ikaxbi jabaonra onanyamareskana iki; jan jato yoiaibo; Diossenbi jato onanmayamaitian, jainoax kikiniribi rakékana iki onantiakin jato yoinon ixon Jesús yokátininbo.
¿Tsoarin jan jato xewina joni?
(Mt. 18.1-5; Mr. 9.33-37)
46 Jatianra Jesussenmea onannaibo jatobiresbo yokakanankana iki, tsoa jato xaranmeakayaki jato xewina iti iki ikaxbo.
47 Jatian jaskákanaitian jaton shinan onanxon, Jesussen westíora bake bia iki; bixon já patax nichina iki.
48 Jainxon jato neskáakin yoia iki: —Jaweratobaonki, nokon janenko neskara bake biai, jabaonra eabi biai. Jatian ja ea biaibaonribira, jan ea raanaribi biai. Jaskara iken ja kikinmanshokotonin shinanmeetai riki, jan mato jatíbi xewina —akin.
Ja noki ramíyamaibaonra noa rabékiinai
(Mr. 9.38-40)
49 Jatian Juanman Jesús yoia iki neskáakin: —Maestró, westíora jonira non oinhibake min janenko yoshinbo jokonhaitian. Jaskáaitianra non atima yoiibake, noobetan niai ixonmabi akaitian oinxon —akin.
50 Jatian Jesussen jato neskaa iki: —Atima jato yoiamakanwe; jaweratoboki noki ramíyamaibo iki, jabora noa akini nobé rabetaibo iki —akin.
Santiago betan Juan Jesussen notsina
51 Jatian moa naikan kati ochóma iketian, koshi shinanbaini Jerusalénhain kaai pontékainti Jesussen shinanna iki.
52 Jaskáaxon, jato yoii bokanti jonibopari rekenmaa iki; boax Samariain iká westíora maxko jemanko nokókana iki, nokóxon jain ikanti xobo benakana iki.
53 Ikaxbi ja Samaria jonibaon jatoiba jato imakashamakana iki; Jerusalénhain boí winotaibo onanxon.
54 Jaskákanaitian oinxon, Santiago betan Juanman Jesús yoia iki: —Ibó ¿Miaki keenti iki, nato jonibo keyonon ixon, naikanmeax chii pakénon ixon non yoiti? —akin.
55 Ikaxbi Jesussen bechiakekainxon jato notsina iki.
56 Jaskatax moa wetsa jemashoko ikain bokana iki.
Jesús chibankasaibo ikana
(Mr. 8.19-22)
57 Jatian jabo bain bokanaitian, westíora jonin Jesús neskaa iki: —Ibó jawerano inonbi mia kaaitianra, en mia chibanti iki —akin.
58 Jaskáketian Jesussen yoia iki: —Nii ochitibora jain jati kinia iki, jainoax ja noyai yoinabora, jain jati jaton naayabo ikanai; ikaxbi ja jonin Bakera, jain tantitiomabobi iki —akin.
59 Jainxon wetsa joni Jesussen yoiribia iki: —Ebé kawé —akin. Jatian ja jonin neskaa iki: —Ibó, nokon papa mawáketianra en miinpariti jake —akin.
60 Jatian Jesussen yoia iki: —Kayamawe, abákanon ja mawábaonribi jabé mawa miinkin; minbiribi ja Diossen ikinaton ikanti joi jato yoii kawé —akin.
61 Jatian wetsan yoia iki: —Ibó enra mia chibankasai, ikaxbi eapari manawe; ja nokon xobon ikábopari en jato kaai abátanon —akin.
62 Jaskáakenbi Jesussen neskáa iki: —Jaweratonki mai karanbeananbi pekáori naisai, janra jakonmaakin mai karanbeai. Jaskaribiira westíora joni ja Diossen ikinaton jatínko iti atipanyamake —akin.