2
Kirisito si kɛŋ u titia muuri, Wia joŋ yiri-baliŋ pu
Di Kirisito pɛma lɛ ma miisiŋ lɛ, a pɛma lɛ di ma dɔŋsuŋ ma nyusuŋ nyaasɛ, a pɛma lɛ ma cho dɔŋɔ di ma tuɔsaa piŋ di-bala, a leŋ di Wia Diŋ-zɔŋ-la hɛ ma tuɔsaa lɛ a titiŋ, a pɛma lɛ di ma fifá ma dɔŋsuŋ tiŋŋaa nennige, ŋii wiaa má kɛŋ tuɔ-bala, a wasa cho dɔŋɔ, a kɛŋ nii-bala, ŋii jaŋ wuo leŋ di mi tuɔŋ faasa tɔrɛ. Wii-na kala ma síi ŋaa lɛ, ma sí ma titia tuɔtɔruŋ to, a ma sí ma titia ma lɛ bibigisu. Ama má leŋ di ma siaa fiɛlɛ dɔŋɔ nyuŋ, a beŋ di niaa dɔŋsuŋ yuga kiima. Di nuu níi ŋaa wii, u sí ŋaa chichɛ duu pɛ u duŋduŋ lɛ. Ama ú ŋaa chichɛ duu pɛ nuu-kala lɛ nɛ. Ma maga ma nagɛ ŋii Yesu Kirisito si naga nɛ ma tuɔbiinaa lɛ. U fa kɛŋ Wia nagisiŋ nɛ, ama u fa bi biina duu fugɛ u titia duu di Wia magɛ dɔŋɔ. Ama u titia tuɔtɔruŋ lɛ, u joŋ u Wia nagisiŋ ta aŋ ku tima pi Wia. Ba si lulu, u ku nagɛ nuhuobiine, a kɛŋ u titia muuri, a to Wia niiŋ a mu yi bua-la lɛ u síi suu. Ba paala kpaasu mɛrɛ daa-gɛsɛɛ nyuŋ nɛ u suu. A tiŋ wiiŋ deeŋ lɛ Wia chisu a kɛnu kaa jil Wia-jaŋ, a pu yiri-la si yuga kii yiri-na kala. 10 Ŋii wiaa Yesu doluŋ lɛ, kialiŋ kala si hɛ Wia-jaŋ ari kialiŋ si hɛ tiŋteeŋ ari lɛlɛɛ-jaŋ, ba kala jaŋ tuu kpirimi u sipaaŋ a chuɔlu. 11 Nuu-kala jaŋ suri u niiŋ a bul ari Yesu Kirisito nɛ ŋaa u Tiina. Di wiiŋ deeŋ nɛ ŋaa, la Nyimma Wia yiriŋ jaŋ yirɛ.
Má chaanɛ a nagɛ chɛŋwulaa dunia lɛ
12 Ŋii wiaa mi naaŋbii-chooloo, má tuto mi niiŋ ari ma fa síi to ŋii bua-la lɛ mi fa si hɛ ma teeŋ. Lɛɛlɛ mi tuo ma teeŋ, ari ŋii kala ma ha to mi niiŋ. Wia laama ta nɛ, ama má fá fawulluŋ, aŋ kɛŋ ma titia muuri, a titiŋ, aŋ na ku-la Wia si si u jaŋ joŋo pima. 13 Má ŋaa ŋii, bɛɛ wiaa, Wia hɛ ma teeŋ bua-na kala lɛ a kɛŋma a titiŋ nɛ. U jaŋ ŋaa ma tuɔtɔrɛ wii di ma níi ŋaa wialiŋ u síi chɛ.
14 Di ba nɛ si di ma ŋaa wii, ma sí kaa lɛrɛ, di ma níi ŋaa, ma sí wiaa gurimu. 15-16 Di ma nɛ tiŋ ma tiŋtiŋŋaa woruŋ, ma jaŋ ŋaa tuɔ-pul timma a sí wii-kala chei. Ma jaŋ bira ŋaa Wia biiriŋ a hɛ haachɛ diiree ari ni-bɔŋŋɔɔ tuɔŋ dunia deeŋ lɛ. Ŋii wiaa, u maga di ma tuto Wia niiŋ wialiŋ si pima miisiŋ, di ma wuo chaanɛ niaa deeŋba tuɔŋ, ari chɛŋwulaa si chaanɛ ŋii wia nyuŋ. Di ma nɛ ŋaa ŋla, mi jaŋ wuo bɛsɛ mi titia lɛ a mu tigɛ mi tiŋtimii-la kala mi si tima, tapulii-la la Tiina Yesu Kirisito si jaŋ kɔ. Ŋla nɛ jaŋ dagɛ ari tiŋtimii-la kala mi si tima bi pɛi ŋaa. 17-18 A tiŋ ma si laa Wia wiaa dii, ma nagɛ puna-la ba si yie kpu a pi Wia. Di ba paala kpumi a tiŋ wu-zɔŋŋɔɔ ma si ŋaa Wia sipaaŋ, mi ŋaa siri nɛ di mi suu. Ŋii leŋe mi tuɔŋ tɔrɛ ma nyuŋ ŋii. Má leŋ ma ma tuɔŋ tɔrɛ mi nyuŋ.
Pɔɔl bul Timoti ari Ɛpafodaatis wiaa
19 Mii yiɛlɛ ari la Tiina Yesu doluŋ lɛ mi jaŋ tiŋ Timoti duu kɔ ma teeŋ lɛɛlɛ. Duu nɛ kɔ ma teeŋ aŋ miira ku bul ma wiaa pimi, mi tuɔŋ jaŋ tɔrɛ. 20 U duŋduŋ nɛ nii-la si chil ma wiaa ari mi ma si chil ma wiaa ŋii. 21 Niaa dɔŋsuŋ chil ba titia wiaa nɛ. Ba bi Yesu Kirisito wiaa chila. 22 Ma ma titia jiŋ ŋii Timoti si naga nɛ. U pɛmi lɛ bubul Wia wu-zɔmɔ-la a nagɛ bie si yie pɛ u nyimma lɛ ba titiŋ ŋii nɛ. 23 Di mi nɛ ku jiŋ ŋii wialiŋ si nagɛ mi teeŋ, mi jaŋ timu duu kɔ ma teeŋ. 24 Ama mi wii-wii-kala hɛ Wia teeŋ nɛ. Mi jima u bi jaŋ dieni ka di mi titia kɔ ma teeŋ.
25 Mi bee na ari u maga di mi tiŋ la naaŋbie Ɛpafodaatis duu kɔ ma teeŋ nɛ. U ŋaa mi tiŋtinni dɔŋ nɛ aŋ pɛ ŋaa mi laali-yuori dɔŋ ma. Ma nɛ timu u kɔ mi teeŋ a pɛmi lɛ ari wii-la mi síi chɛ. 26 U faa biinɛ ma wiaa nɛ di u ku nama, ama u tuɔŋ cheye a tiŋ ma si nia ari u bi yarifiɛlaa kɛnɛ. 27 Wutitii, u wiila nɛ, a fa ka mua duu suba, ama Wia fáu nennige a leŋ u duori. Di Ɛpafodaatis nɛ fa suba, mi tuɔŋ fa jaŋ faasa chei. Ama Wia fámi nennige a bi leŋe u suu. 28 Ŋii wiaa mi siiŋ faasa fiɛsɛ nɛ kiŋkɛŋ duu kɔ ma teeŋ nɛ, di ma nau di ma tuɔŋ bira tɔrɛ, di mi ma tuɔŋ bira tɔrɔ. 29 Ŋii wiaa, la Tiina Yesu doluŋ lɛ, má laau woruŋ ari tuɔtɔruŋ. Má pipi ni-yiri deeŋba jirima. 30 A mu tigɛ Kirisito tiŋtiŋŋaa wiaa, u joŋ u miisiŋ bil, u fa ka mua duu suba. U ŋaa ŋii duu wuo pɛmi lɛ, bɛɛ wiaa ma titia faa chɛ di ma pɛmi lɛ nɛ aŋ bi wuo pɛ.