^
San Mateo
Jesucristo ëreerã t'ɨ̃ p'ãda
Jesucristo t'oda
K'ĩsia k'awaa beerã chedap'edaa Jesús ak'ɨde
María José ome Egipto eujãdee mirudap'edaa
Herodepa ɨmɨk'ĩra warrarã peepida
Juan Bautistapa jarateeda
Jesús poro chooda
Netuara Poro Waibɨapa Jesús k'achiade baaipiit'ee pada
Jesupa naapɨara jaratee beeda
Jesupa to-ɨapataarã k'ĩmari jɨrɨt'erada
Jesupa eperãarã chok'araarãmaa jarateeda
Jesupa ũraada ee bide bak'ãri
Jesupa jarateeda Tachi Ak'õredeerã t'ãk'a p'anɨ mãik'aapa ɨ̃daa pɨk'a p'anɨ
Jesupa Moisepa p'ãdade jarateeda
Jesupa k'ĩrau p'anɨɨrãde jarateeda
Jesupa jarateeda miak'ãi p'anɨɨrã awaraarã ome k'ãidaik'araa bɨ
Jesupa jarateeda wẽra amaadait'ee k'ĩsia p'anɨɨrãde
Jesupa ne-inaa k'ĩrapite juraapataarãde jarateeda
Jesupa k'ĩra jõ-ee p'anɨɨrãde jarateeda
Jesupa jarateeda k'ĩra unuamaa iru p'anapataarãde
Jesupa jarateeda ne-inaa pia oo k'awaadamerã
Jesupa jarateeda ɨt'aa t'ɨ̃ k'awaadamerã
Jesupa jarateeda nek'oda-ee ɨt'aa t'ɨ̃ k'awaadamerã
Jesupa ɨt'aripema ne-inaa piade jarateeda
Jesupa tachi taude jarateeda
K'aita tachi chipari
Tachi Ak'õrepa ichi warrarã pia ak'ɨ bapari
Jesupa jarateeda awaraarãpa oopata ak'ɨnaadamerã pedee k'achia jaradait'ee
Jesupa jarateeda Tachi Ak'õremaa iididamerã
Tachi Ak'õre truadee wãit'ee puerta p'ĩrup'ee pɨk'a bɨ
Pak'uru k'awaadai chi nejõdeepa
Jesupa jarateeda jõmaarãta Tachi Ak'õre truadee wãda-e pait'ee
Jesupa te oopataarãde jarateeda
Jesupa leprapa k'ayaa bada jɨpada
Jesupa Romadepema soldaorã poro mimiapari jɨpada
Jesupa Pedro p'ãk'õre jɨpada
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada
Jesús ome nipa k'inia p'anadap'edaarã
Jesupa nãu p'usa ome t'umãtɨpida
Eperãarã k'ap'ɨade netuara merãtɨa bada
Jesupa chiwa bada jɨpada
Jesupa Mateo jɨrɨt'erada ichi ome nipapariimerã
Sãapai nek'oda-ee p'anadaipia bɨ
Ũraa chiwidi mãik'aapa chonaarãweda p'ãdap'edaa
Jairo k'au mãik'aapa wẽrapa Jesús p'aru ide t'õbaida
Jesupa tau p'ãriu beerã omé jɨpada
Jesupa pedee atua bada jɨpada
Jesupa eperãarã chupɨria k'awaada
Jesupa k'õp'ãyoorã jɨrɨt'erada mimiadamerã ichi ome
Jesupa chi k'õp'ãyoorã pëida Ak'õre Ũraa jarateenadamerã
Jesupa jarada ichi k'aurepa ijãapataarã miadait'ee
Jesupa jarateeda k'aita waaweedaipia bɨ
Jesucristode ijãapatada apataarã awaraarã k'ĩrapite
Jesús k'aurepa ëreerã t'ãri auk'a p'anada-e
Jesupa jarada ijãapataarãpa ne-inaa pia atadait'ee
Juan Bautistapa eperãarã pëida
Jesupa Juande pedee pia jarada
Tachi Ak'õrepa oo bɨ unuamaa iru p'anapataarã
Jesupa eperãarã ɨ̃ipipari
Ɨ̃ipata ewate trigo k'ɨmɨ chak'eerã p'edap'edaa
Eperã jua chiwa bada
Jesupa ooda Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a
Jesús Netuara Poro Waibɨa jua ek'ari bɨda apatap'edaa
Jesupa jarateeda pak'uru k'awapata chi nejõdeepa
Ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa unu k'inia p'anadap'edaarã
Jesupa jarateeda netuara waya eperã k'ap'ɨade merãtɨa badade
María Jesús ɨ̃pemaarã ome pachedap'edaa
Net'atau p'oparide nepɨrɨda
Sãap'eda Jesupa nepɨrɨpachi jarateeit'ee
Jesupa k'awapida net'atau p'oparide
Jesupa nepɨrɨda p'ũajara t'onoda trigo p'odade
Mostaza taude nepɨrɨda
Levadurade nepɨrɨda
Jesupa nepɨrɨda chonaarãweda eperãarãpa jaradap'edaak'a
Jesupa k'awapida p'ũajara tau p'oda trigo k'ãide
Jesupa nẽe waibɨa unu atadade nepɨrɨda
Jesupa perla unudade nepɨrɨda
Jesupa t'ɨrɨde nepɨrɨda
Ne-inaa chiwidi mãik'aapa ne-inaa sorede nepɨrɨda
Jesús Nazaret p'uurudee wãda
Juan Bautista piuda
Jesupa eperãarã cinco mil nek'opida
Jesús pania ɨ̃rɨ t'ɨa nipada
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada Genesaret eujãde
Judiorãpa ãchi k'ĩsiadoopa jarateedap'edaa
Ne-inaa tachi k'achia beepipari Ak'õre k'ĩrapite
Wẽra judio-ee bɨpa Jesude ijãada
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada
Jesupa eperãarã cuatro mil nek'opida
Ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa unu k'inia p'anadap'edaa
Jesupa jarada fariseorãpa oopatak'a oonaadamerã
Pedropa jarada Jesús Tachi Ak'õre Warra
Jesupa ichi peedait'eeda ada
Sãga nipapataadai Jesús ome
Jesús k'ĩra awaradaida
Jesupa netuara merãtɨa bada uchiapit'aada
Jesupa waya jarada ichi peedait'ee
Tachi Ak'õre te waibɨa-it'ee impuesto p'aadap'edaa
Chisãgɨ́ eperãta waibɨara bɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite
Jesupa jarada p'ek'au k'achia oonaadamerã
Jesupa oveja atua badade nepɨrɨda
Jesupa jarateeda perdonaa k'awaadamerã
Jesupa nepɨrɨda rey ek'ari bɨpa tewe perdonaa k'inia-e badade
Jesupa jarateeda miak'ãi p'anɨɨrã mia amaanaadamerã
Jesupa warrarã bendiciada
K'ũtrãa p'arat'ara bɨ pedeeda Jesús ome
Jesupa mimiapataarãde nepɨrɨda
Jesupa jarada õpee jarada ichi peedait'ee
Zebedeo wẽrapa Jesumaa chupɨria iidida
Jesupa tau p'ãriu bee omé jɨpada
Jesús Jerusalén p'uurudee wãda
Jesupa ne-inaa netopataarã jërek'ooda Ak'õre te waibɨadeepa
Jesupa higuera bɨɨrɨmaa ijɨ̃atɨ pedeeda
Tachi Ak'õrepa Jesús pëida
Jesupa warrarã omeede nepɨrɨda
Jesupa mimiapataarã k'achia beerãde nepɨrɨda
Miak'ãipata fiestade nepɨrɨda
Impuesto-it'ee reymaa p'arat'a p'aapatap'edaa
Chok'ai p'irabaidait'eerãde iididap'edaa
Tachi Ak'õre Ũraa waibɨara bɨ
K'aideepa uchiada Tachi Ak'õrepa pëida
Jesupa jarada fariseorãde mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãde
Jesupa jarada judiorã waibɨarãde
Jesús jẽeda Jerusalén p'uurudepemaarã pari
Jesupa jarada Tachi Ak'õre te waibɨa t'eet'aa chedait'ee
Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate pai naaweda
Jesupa jarateeda Eperã Ak'õre Truadepema waya cheit'ee
Jesupa higuera bɨɨrɨde jarada
K'awada-e p'anɨ sãapai cheit'ee Eperã Ak'õre Truadepema
Mimiapari pia mimiapari k'achia ome
Jesupa awẽraarã diezde nepɨrɨda
Jesupa p'arat'a teedade nepɨrɨda
Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewatede jarateeda
Judiorã poroorãpa pedeeteedap'edaa Jesús jita atapidait'ee
Mariapa k'era weeda Jesús poro ɨ̃rɨ
Judapa Jesús traicionaada
Jesús chi k'õp'ãyoorã ome nek'oda
Pan k'opata vino ome Jesús piuda k'irãpadait'ee
Jesupa jarada Pedropa iru k'awa-e bɨda ait'ee
Jesús ɨt'aa t'ɨ̃da Getsemanide
Jesús jita atapidap'edaa
Jesús Junta Suprema k'ĩrapite
Pedropa Jesús k'awa-e bɨda ada
Jesús Romadepemaarã poro waibɨamaa ateedap'edaa
Judas Iscariote piuda
Jesús Pilato k'ĩrapite
Pilatopa Jesús peepida
Romadepema soldaorãpa Jesús oo iru p'anadap'edaa
Jesús kurusode baijira bɨdap'edaa
Jesús jai-idaada
Jesús ɨadap'edaa
Jesús ɨadap'edaamãi jɨ̃apataarã pëidap'edaa
Jesús chok'ai p'irabaida
Soldaorãpa nepɨrɨdap'edaa
Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa jarada