^
3 Yon
Yal Gaias ha maing honagi wai ongwo ha
Yal Daiotrepis tal gogo ol wangwo ha
Yal Demetrias tal wai ongwo ha