Këyítfii Pool ɗeɓ kibín
Ɓu-Korentiɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool bín kerceencaa ga teeraa Korentiɗa. Ya karee daama ga ɓaawaagari wukanakwaa. Ya tumee daama kíis kíinoo na caban. Jamaanaama wërí ya jangat ga ɗuuƴ ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa bi ɓa gëmmba ga Kiristaanii.
Korenti enee teeru wilëekíꞌ-solu. Gaal-giiƴcaa meyohee daa en ɓéeɓ ca teeri daama ee dëkaa yewineera toonoh. Faankoh-pakaƴcaa yewineera daama fodaa ka man ga teerucaa ciyaakcaa cíinooɗa. Fodaama, ɓa ɓaydohha kerceencaa ga ɓadukeenaa wibóní’waa waama. Iñaama ekka Pool coonu fiyaak. Ya ɓítukka lool gaɓa. Ya bínnda këyít kiwoꞌɓa ɓa watuk ɓuwaama ɓibóníꞌɓaa (1 Korenti 5: 9). Laakka ɓiɓoꞌ ɓaa hay gari kiwoꞌꞌi yen ga ɓadukeenaa kerceencaa ga Korentiɗa. Pool dallaɓa kibín këyít kiñaꞌɓa. Ya yúunndaɓa ga enaama ciyewin fodii kihëgískohkaa laak ga ɗuuƴ kerceencaaɗa, ga loo kiꞌen faankoh-pakaƴ, ga loo kipañ, ga loo kiñam koynohkaa tumu sarah ga koofcaa, iñaa aaw ga jawootii jaangii na cuuníinfaa fiselaꞌíꞌfaa Haꞌmudii, iñcaa Helii yiselaꞌíꞌyii onohiɗa, na ga loo kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa.
Pool woꞌꞌaɓa ɓan an: Kiꞌam bi yëgís ga Kiristaanii doŋ kërí mín kipaƴ iñcaa cimoroocaama ga ɓuwiiɗa, ee kiwaaꞌ mooroomfu kërí en waasaa mínlukohan ɓéeɓ iñaamaɗa.
Këyítfii Pool bín ɓu-Korentiɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-9)
2 - Kihëgískohkii laak ga jaangii Korentiɗa (1: 10–4: 21)
3 - Pool ñaꞌ ɓu-Korenti ga ɓadukeenaa wibó níꞌwaa ɓa enukohɗa (5: 1–6: 20)
4 - Iñii Pool taas ga loo sëyɗa (7: 1-40)
5 - Pool taas ga loo koynohkaa tumu sarah ga koof (8: 1–11: 1)
6 - Ɓadukeen kerceen ga ɗuuƴ jaangu (11: 2-34)
7 - Iñcii Helii yiselaꞌíꞌyii onohiɗa (12–14)
8 - Pool níindísoh kimílískaa Kiristaanii (15: 1-58)
9 - Dímalaa aaw ga kerceencaa laakooɗa (16: 1-4)
10 - Pool waayukka kiɓaaɓ (16: 5-12)
11 - Iñcii Pool mëeñjoh kiꞌebil ɓu-Korentiɗa; Taŋkoh. (16: 13-23)
1
Këñɗoh
Mi Pool, Kooh, ga iñaa ya waaꞌ, yërí ɓayyoo kiꞌen apotaaꞌ Yéesu Kiristaa. Mi yërí bínndúu këyítfii fii, mi na Sosten mbokiigaruu, ɗú, ɓu-jaangii Kooh ga teerum Korentiɗa, ɗú ɓii ɗú en ɓuu Kooh kooroh ga Yéesu Kiristaaɗa, ɗú ɓii ɗú ɓayu kiꞌen heetiigari wiselaꞌíꞌwiiɗa na ɓéeɓ ɓuwii daa en tóoh ɓa ɓayi teekii Yéesu Kiristaa Haꞌmudiigaruuɗa. Yéesu yiima yërí en Haꞌmudiigaɓa, ennda Haꞌmudiigaruu. Mi yii kíim Kooh Paamudiigaruu, ya na Yéesu Kiristaa Haꞌmudii, ɓa barkeellúu, ɓa onndúu jam.
Kooh barkeelinnduu kooroh ga Yéesu
Mi dëk kigërëm Koohyiigoo ga loorúu ndaga dii ya barkeelinndúu kooroh ga Yéesu Kiristaaɗa. En kiꞌenaa, kooroh ga Yéesu Kiristaa, Kooh oninndúu kihóomíꞌ ga iñaa en tóoh, ennda ɓéeɓ iñaa aaw ga loo kijangat na tóoh iñaa aaw ga loo kiꞌínoh. Iñii ɗí yéegaloh ga loo Kiristaaniiɗa enin iñaa yëgísin ga keeñciigarúu Kërí tah, Kooh barkeelinndúu, ɗú matɗin ga tóoh iñcii ya onohɗa, ɗú ɓii ɗú en na kisek wahtaa Yéesu Kiristaa Haꞌmudiigaruu feeñan ga ndamaagariɗa. Kiristaanii ga kihafci, yërí ƴahhúu kiꞌon kiyëgís ga ngëmii bi ga siñdaanaa, doonaa ken laakoo iñaa ya woꞌan garúu yibóníꞌ, bëríinaa Yéesu Kiristaa Haꞌmudiigaruu hayisanɗa. Kooh iñaa ya dígoh tóoh, tummbi, ya yii ya ɓayyúu kiꞌen wíinoo na Kowukiigari, Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruuɗa.
Kihëgískohkii laak ga Jaangaa Korentiɗa
10 Mbokcii, ga Teekii Yéesu Kiristaa Haꞌmudiigaruu, mi kíimmbúu, ɓéeɓpúu júwohat ɗú am woꞌeen wíinoo ee kihëgísukoh hanat kilaak ga díkaantirúu. Enat wíinoo seŋis, ɗú bok hel, ɗú bok halaat. 11 En kiꞌenaa, ɗú mbokciigoo, ɓu-kaan Kelowee woꞌuununndoo an ɗú eni ga kinookoh ga díkaantirúu. 12 Mi waaꞌ kiwoꞌ an, yaa en ɓéeɓ garúu yii woꞌ fodii dii: yii an «Mi, mi bok ga Pool», yaa an «Mi, mi bok ga Apoloos», yúu an «Mi, mi bok ga Peeꞌ* 1: 12 Teekaa «Kefaas» wërí woꞌu ga bíncii dii. », yúunee an «Mi, mi bok ga Kiristaanii.» 13 Ɗú fooŋ an Kiristaanii hëgískoh hene? Ati mi yërí daaƴsee ga kuraanaa ndaga ɗú? Wala ati ɗú bëtísiꞌsee ga teekaa Pool?
14 Mi gërëmin Kooh ga dii mi bëtísiꞌꞌii yíinoo garúu enndii Kirispus na Gayus rekaa. 15 Kon ken mínoo kiwoꞌ an ɗú bëtísiꞌu ga teekiigoo. 16 Ahaŋ kay, mi yërí bëtísiꞌ ɓan Estefanaas na ɓu-kaanci. Paaf danaa, mi níindísukkii kibëtísiꞌ ɓiɓoꞌ ɓiliis. 17 En kiꞌenaa, Kiristaanii wossiiroo kibëtísiꞌ, wayee ya wossoo kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii ee mi ayukoo ga woꞌeen caa meyoh ga kiꞌínoh ɓoꞌ-súusúus. Fodaama, kikaankaa Yéesu ga kuraanaa enoo sooƴ.
Kiñaañkii Kooh na dooliigari
18 En kiꞌenaa, kiyéegaloh an Kiristaanii kaanin ga kuraanaa, ɓuwii aaw ga kisaŋkuꞌɗa tíku iñaama kidof. Wayee ɗu ɓii Kooh músalinɗa, ɗu hot doolii Kooh ga jangataama. 19 Bídu ga Këyítfaa an, Kooh woꞌ an:
«Mi hay kiɗúbíꞌ kiñaañkii ñëeñíꞌcii,
mi fëeyíꞌ helcii ɓuwii toon kilaak helɗa.»
20 Kon ñëeñíꞌ laak gada? Ɓaa jagin laak gada? Ɓaa ínohin kiwoꞌ laak gada ga ëldúnanii wii? Hanaa Kooh teewohhii an kiñaañ ɓoꞌ-súusúus iñaa kidof?
21 Kooh, ga kiñaañkaagari, tummba bi ɓu-ëldúna mínndiiri kiꞌínoh kooroh ga kiñaañkaagaɓa. Iñaama tah kon ya koorohha ga woꞌeenii ɗí yéegaloh ɓuwii abohwa kidofɗa, kimúsal ɓuwii gëman gawaɗa. 22 Yaawúuꞌcii meekisohu kitumɗu kíntaan, ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa heelu kiꞌínoh. 23 Wayee ɗí, ɗí yéegaloh Kiristaanii daayu ga kuraaɗa. Iñaama kofeel ga yaawúuꞌcii ee ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa tíkuka kidof. 24 Wayee ɓuwii Kooh ɓay ga hafciɗa, ennda yaawúuꞌ, ennda ɓaa enndii yaawúuꞌ, ɓa am an Kiristaanii yërí en doolii Kooh, yërí en kiñaañkii Kooh. 25 Iñii Kooh tum kooroh ga Kiristaa ee ɓuwii tík kidofɗa yërí wëñ kilúun kiñaañ ɓoꞌ-súusúus. Ee iñaama Kooh tumee ɓuwii tíkwa kilaakoo dooliɗa paafin dooli ɓoꞌ-súusúus.
26 Mbokcii, malakat ɓii ɗú eneeɗa, ɗú ɓii ɗú laasin ga ɓëytohii Koohɗa: yewinndii garúu ɓuwaa ɓu-ëldúna tík ɓiɓoꞌ ɓiñëeñíꞌ, wala ɓiɓoꞌ ɓilëekíꞌ-dooli, wala ɓuwaa límukoh ga ƴoh wiyaak. 27 Óꞌóo, man iñii ɓu-ëldúna tík kidofɗa, yërí Kooh ɓeɓ kikaciꞌiꞌ ɓuwii ɓu-ëldúna tík an ɓa ɓërí ínohɗa. Ee ɓan, iñaa ɓu-ëldúna tík kilaakoo dooliɗa yërí Kooh ɓeɓ kikaciꞌiꞌ ɓuwii ɓu-ëldúna tík an ɓa ɓërí laak dooliɗa. 28 Ee, Kooh ɓewin iñii tíku yijutuut ga ëldúna, eewuunun ee enndii tús ga ëldúnaɗa, kiɗúbíꞌ iñii ɓu-ëldúna tík yilëekíꞌ-soluɗa. 29 Kooh tummba iñaama doonaa ken laakoo iñaa ya ndamukan ga fíkíici. 30 Kooh yërí tum ɗu ennda wíinoo na Yéesu Kiristaa. Ee kooroh gari, Kooh oninnduu kiñaañ, ya abohinnduu ɓiɓoꞌ ɓijúwí, tuminnduu ɓiɓoꞌ ɓiselaꞌíꞌ, músalinnduu ga baakaaꞌ. 31 Kërí tah, fodaa ka bídu ga Këyítfaaɗa, woꞌu an: «Ɓaa waaꞌ kindamuk ga yenaa, ya ndamukatti ga Haꞌmudii 1: 31 Malkat Yérémíi 9: 22-23.

*1:12 1: 12 Teekaa «Kefaas» wërí woꞌu ga bíncii dii.

1:31 1: 31 Malkat Yérémíi 9: 22-23.