Këyítfii
Peeꞌ
ɗeɓ kibínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Peeꞌ, apotaaraa Yéesu, bín kerceencaa teerucaa ciyëtúuscaa ga gohaa Aasíiɗa (ga dii kúlkaa Turukíi enoh watiɗa). Këyítfiimaa Peeꞌ bídeefa kerceencaama hatalu ga kipesɗa.
Ga wii Yéesu en ga ëldúnaɗa, Peeꞌ taabee nari. Ga waa Yéesu meyoh ëldúnaɗa, Peeꞌ enee apotaaraa yaawúuꞌcaa. Kerceencii Peeꞌ bídee këyítfii fiiɗa enee ɓuwaa hatalsee hen ga kipesɓa ndaga daa ɓa gëmee ga Yéesu Kiristaaɗa. Iñaama tah ya bínndaɓa kiwoꞌɓa, ɓa am bi yëgís ga ngëmii. Enndii ɓërí ɗewoh ga kitíku coonu. Ya woꞌꞌaɓa an Yéesu yii ɓa gëm gariɗa yërí ɗeɓ kitíku coonu, bi ya apussa. Iñaama teewoh an binaa ɓa hídoh na mesiklaataa, ɓa tookat kimúuñ fodaagari. Ya woꞌꞌaɓa ɓan daa kipesɓa jom kiman ga ɗuuƴ ɓuwaa sagu kigëm ga Kooh.
Këyítfii Pee’ ɗeɓ kibínɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-2)
2 - Yaakaarii onoh kipesɗa (1: 3-12)
3 - Kipeskaa sela’in (1: 13–2: 17)
4 - Kitaabuk kotcaa Kiristaa (2: 18–4: 19)
5 - Níirohcii yopii Kooh (5: 1-11)
6 - Taŋkoh (5: 12-14)
1
Këñɗoh
Mi Peeꞌ, apotaaꞌ Yéesu Kiristaa, mi yërí bínndúu këyítfii fii ɗú ɓuwii Kooh tanuk enu sagac ga gohcii ɓa tasaarukohɗa: ennda gohaa Pom, waa Galasíi, waa Kapadoos, waa Aasíi na waa Bítíníi. Kooh, Paamudii tanukinndúu kumëeñíꞌ fodaa ya nateeka kitumɗa, doonaa ɗú en ɓuuci ga tumeenaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa, en ɗanaa ɗú kelohiꞌ Yéesu Kiristaa ee ñífaagari aamuɗa onndúu kiset. Mi kíim Kooh barkeellúu bi dooy, onndúu jam wiyewin.
Yaakaarii onoh kipesɗa
Ɗu kañat Kooh, Paamudii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu. Ga yërmaandaagari wiyaakwaa, ya oninnduu kilímukis ga kipes kiꞌas, ee ɗu laakin yaakaaraa onohi kipes, ga daa ya mílísiꞌ Yéesu Kiristaa ga kikaankaaɗa. Fodaama, ɗú laas ga iñcaa cinéwíꞌcaa Kooh faaniꞌtúu ga asamaanɗa. Iñcaama yasukohoo, ca líiwoo, ca neewoo. Kooroh ga ngëmii ɗú laakɗa, Kooh hayyúu kiníiꞌ na dooliigari mín ga tóohɗa, bi ga besaa mëeñjoh ya ƴah kiteewoh kimúckiima ya waayukiꞌtúuɗa.
Keeñnjúu soosin ga yaakaaraama, luu enee an ɗú jomin kikooroh diima ga coonucaa en tóoh. Coonucaama nak maañanndii, ca en kimalaksukoh ngëmiigarúu, dii wa hín kiyëgísɗa, fodaa daa wúrúus útsi ga kiwii kimeliciꞌwaɗa. Ee ngëmiigarúu wëñ solu fúuf wúrúusaama aaw ga kiyasukoh doŋɗa. En ɗanaa ngëmiigarúu hayyúu kiꞌon ɗú laak gërëm, ɗú laak ndam, ɗú eru céeꞌ, bëríinaa Yéesu Kiristaa feeñukanɗa. Ɗú mosoo kihot Yéesu ee moona ɗú waarinndi. Bi wati ɗú hottiiri, ee kokohhii ɗú gëmin gari. Kërí tah ɗú taabin ga na keeñ wisóosíꞌ, waa ken mínoo kiwoꞌ na kúuw, waa taam na ndam. En kiꞌenaa, ɗú laasin ga iñii ɗú séentuk ga ngëmii ɗú laakɗa. Iñaama yërí en an fítciigarúu, ca múc.
10 Ga loo kimúckiima, sëldíiga-Koohcaa heelussa kiꞌínoh na kihalaat ga dijófíꞌ, ee ɓa yéegalohha kijofkaa Kooh nareerúu kiteeɓɗa. 11 Ɓa ɓaa heel kiꞌínoh bi jof jamaanaa iñcaama Helii Kiristaanii ínohlukoheeɓa, ƴah kilaakohɗa, na daa ca ƴah kimanɗa. Heliima taabee naɓaɗa yéegaleeɓa, balaa ka laakaa, coonucaa Kiristaanii naꞌ kidaƴɗa na ndamaa ƴah ga kitíkɗa. 12 Kooh teeɓpaɓa an iñaa ɓa yéegalohee yaama, ɓa ga kihafɓa, aawéeríi gaɓa wayee aawee garúu. Diimaɗa, ɓuwii en na kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwiiɗa woꞌinndúu iñaama, kooroh ga doolii Helii yiselaꞌíꞌyii Kooh wosoh, meyoh asamaanɗa. Malaakacii sah waaruunun kitík hasɓa ga iñcaama.
13 Kon waayukat haffúu, ɗú wíisoh weceŋ, ɗú lík yaakaaꞌtúu ɓéeɓwa ga iñaa yijófíꞌyaa Kooh ƴahhúu kiꞌon bëríinaa Yéesu Kiristaa feeñukanɗa. 14 Enat oomaacaa kelohɗin Kooh. Kaa taabukat neɓlaat-kumuuncaa ɗú enukohee kuɗewaaɗa; lak ɗú ínohhii Kooh duum, 15 wayee selaꞌat hen ga ɓéeɓ kipeskiigarúu fodii dii ɓii ɓayyúu ga hafci selaꞌɗa. 16 En kiꞌenaa, bídu ga Këyítfaa an: «Enat ɓuwaa selaꞌin, ndaga mi, mi selaꞌin».
17 Waa Kooh yii attiꞌi ɓaa en ɓéeɓ ga iñaa ya tumi ee faꞌɗohoo kenɗa yërí ɗú ɓayi «Buba» ɗú en na kikíimaa, kon nak, ga kipeskiigarúu dii ga ëldúnaɗa, ɗú jominndi kiꞌeꞌ céeꞌ wiyaak. 18 Ɗú ínohin an iñaa ɗú laasohu ga kipeskaa enéeríi dara ɗú lam ga ɓicaasammbúuɗa enndii iñaa ƴah kiyasukoh fodii hëelís wala wúrúus.
19 Óꞌóo, ɗú laasuunun ndaga ñífaa wilëekíꞌ-soluwaa Kiristaa aamu, fodii sarah kubaalkaa dara nëewísukkiigari ee laakoo sík. 20 Kooh tanukinndi kumëeñíꞌ, lak ëldúna sakussii duum ee ya onin ɓuwii kiꞌínohhi ga jamaanuciima en cii mëeñjohɗa, ndaga ɗú. 21 Kooroh gari, ɗú gëmin ga Kooh, yii mílísiꞌti ga ɓuwaa kaanin, eꞌtari ndamɗa. Fodaama, ngëmiigarúu na yaakaariigarúu cii ëewrukka ga Kooh.
22 Ga wii ɗú taabuk kayohfiiɗa, fodaama ɗú sétírin fítciigarúu bi ɗú mínin kiwaaꞌ ɓimooroommbúu kayoh-kayohɗa. Kon nak, waarohat kayoh-kayohɗa na keeñciigarúu ɓéeɓca. 23 Ɗú límuksin kilímuk kiꞌas kaa meyohhii ga pesohpaa ƴah kiyasukoh, wayee ka meyoh ga pesohpaa yasukohanndii. Ee pesohpiima përí en Woꞌeenii Kooh onohi kipes ee wa tuukan bi taaꞌɗa. 24 En kiꞌenaa, bídu ga Këyítfaa an:
«Ɓoꞌ-súusúus man na pëegíi;
ndam ɓoꞌ-súusúus man na sapuus-pëegíi.
Pëegíi súwin, sapuuscaa keen,
25 wayee Woꞌeenii Haꞌmudii tuukan bi taaꞌ.» 1: 25 Mëdírohat na Kañcaa 103: 15-17.
Ee woꞌeeniima wërí en Hewhewii winéwíꞌwii ɗú yéegalseeɗa.

1:25 1: 25 Mëdírohat na Kañcaa 103: 15-17.