Këyítfii Pool ɗeɓ kibín Ɓu-teeraa
Tesaloníkɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool deɓ kibín kerceencaa ga teeraa Tesaloník han kiꞌaasu ga ngëmaaɗa. Pool karee daama, ya yéegallaɓa Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesu Kiristaaɗa (Tumeen 17: 1-10). Ɓuwaa daamaɗa gëmussa ga Kiristaanii. Tíkkii ga iñaa maañ yaawúuꞌcaa dëku daamaɗa ekussa ɓuwaa ga kisagoh na Pool ya na fiiliimuncaagari. Iñaama tahha kon, ɓa kaañissii kiyuŋ daama.
Kerceencaa daamaɗa ɗaakussa Pool ya na ɓuwaa taabee nariɗa. Ɓa meƴca nari dëkaa, ga wek, kisaandohhi; Pool na ɓiƴaaɓaagari karussa teeraa Beree (Tumeen 17: 10).
Tíkka ga iñaa maañ, Pool wossa Tímotée kiwaaknee kerceencaa ga Tesaloníkɗa. Tímotée ka’ta ee ga waa ya ɓoyukɗa, ya woꞌꞌa Pool an ɓuwaa lís ki’am ga waasaa. Wayee laakin gaɓa ɓaa saŋ kilëgëy kiɓay hafɓa. Ɓa abee an diimanaa Yéesu hayis, kon calooɓa kilëgëy. Ɓíinoo helcaagaɓa daléeríi ndaga an ɓa sekin iñaa maañ bi sah ɓipaamɓa na ɓiꞌeewɓa kaanin ee bi wati Yéesu hayyii. Iñaama tahha Pool bínndaɓa kidaasɓa. Ya woꞌꞌaɓa ɓan daa kihayiskii Kiristaanii ƴah kimanɗa, na iñaa ya ƴah kitumiꞌ ɓuwaa gëmin gariɗa. Kon nak ɓa jomin kilís ki’am yaakaa’ an bes waa hay, ɓa enan na Ha’mudii bi taaꞌ.
Këyítfii Pool bín kerceencaa ga Tesaloníkɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1)
2 - Kipeskaa na ngëmaa ɓu-Tesaloník laakɗa (1: 2–3: 13)
3 - Kipeskaa neɓ Koohɗa (4: 1-12)
4 - Kimílískaa ɓuwaa kaanin na kihayiskaa Yéesu (4: 13–5: 11)
5 - Iñcii Pool mëeñjoh kinak ɓu-Tesaloníkɗa (5: 12-28)
1
Këñɗoh
Mi Pool mi yërí bínndúu këyítfii fii, mi na Sílaas* 1: 1 Teekaa Sílaas ga kiLateŋ woꞌsi Sílwanus ee wërí erohu dii. na Tímotée. Ɗí ɓii këñíꞌtúu, ɗú ɓu-jaangii ga Tesaloník ee bok kiꞌen wíinoo ga Kooh Paamudii na ɓan ga Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiiɗa. Kooh barkeelattúu, ya onndúu jam.
Kipeskaa na ngëmaa ɓu-Tesaloník laakɗa
Ɗí ɓii gërëm Kooh garúu ɓéeɓpúu besaa en tóoh ee saycaa ɗí kíim Kooh ɓéeɓ, ɗí ɓaydohhúu ga ɓan. Ɗí ɓii níindísuk rek ga fíkíi Kooh, paamudiigaruu, tumeenciigarúu meyoh ga ngëmɗa, lëgëyii wiméeskíꞌwii ɗú enukoh ndaga kiwaaꞌ Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii garuuɗa, na ɓan ga dii ɗú yëgísin ga yaakaarii ɗú laak gariɗa. Mbokcii, ɗí ínohin an Kooh waarinndúu ee ya tanukinndúu ɗú en ɓuuci. En kiꞌenaa, ga wii ɗí yéegallúu Hewhewii winéwíꞌwiiɗa, eeméeríi ga woꞌeenciigaríi kesi, wayee ɗí taabee ga na doolii Helii yiselaꞌíꞌyii oneeríiɗa. Ee ɗí ínoheera híl an iñaa ɗí woꞌɗa kayoh. Ga wii ɗí en narúu dumaɗa, ɗú hotin ga dum ɗí madee ga ɗuuƴcúu ee laakiꞌtarúu jeriñɗa. Ɗú nak, ɗú taabukkaríi, ɗí na Haꞌmudii ga dii ɗí manɗa. Ee ga ɗuuƴ coonu ciméeskíꞌ, ɗú tookka woꞌeenii Kooh ee ɗú taammba ga na keeñ wisóosíꞌ waa Helii yiselaꞌíꞌyii onndúuɗa. Fodaama, ɓuwaa gëmin Yéesu ga gohaa Maseduwaan na waa Akayɗa abohussarúu ɓuwaa ɓa mínin kitaabuk, ɓa mëdírohha kipeskaagaɓa na kaa garúu. En kiꞌenaa, Hewhewii woꞌ ga loo Haꞌmudiiɗa meyoh garúu, wa tassa ga ɗuuƴ ɓéeɓ gohaa Maseduwaan na Akay. Ee eemmbii daama doŋ: ngëmii ɗú laak ga Koohɗa síwin daa en ɓéeɓ. Kon caloo ɗí woꞌ dara ga. Ɓéeɓ ɓuwaa ɓaa ɓéestíꞌkoh tookaa ɗú tookkíi ga waa ɗí hay dëkumgarúu, na daa ɗú foñ koofcaagarúu, ɗú aawwa kijaamuk Koohyii yukayohyii en na kipesɗa. 10 Ee ɓan ɗú ɓii sek Kowukiigari ƴah kihayis meyoh asamaanɗa. Kërí en Yéesu, yii Kooh mílísiꞌ ga ɓuwaa kaaninɗa, ee yërí músalluu ga aylukaa Kooh ƴah kiꞌíif ga ɗook ɓuwiiɗa.

*1:1 1: 1 Teekaa Sílaas ga kiLateŋ woꞌsi Sílwanus ee wërí erohu dii.