Këyítfii Pool ɗeɓ kibín
Tímotéeɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool ɗeɓ kibín Tímotée. Tímotée, eeci enee yaawúuꞌ aassa ga ngëm kerceen ee paamci enee Gerek. Pool, ga kotaa kukanakkaa ya ɓaaɓ kiyéegalohnee Hewhewii winéwíꞌwiiɗa, hídohha nari ga Lístaꞌ (Tumeen 16: 1-3). Aboh daama ya bokka ga ɓuwaa wëñ kideeƴ Pool taabi nariɗa. Ya taabin na Pool kiɓaaɓ waas ciyewin ee ya bokin nari kilëgëy iñaa yewin ɓan. Saycaa Pool keloh an laakin ɓikerceen, ga teeru wíinoo, ɓaa waaꞌ kifoñ ngëmaagaɓa wala an coow laakin daama tóoh, Tímotée yërí ya wosee kidaasɓa. Kërí tah, yewinin iñaa teekci woꞌsi ga këyítcii bídu fodii: Tumeen 17: 14-15; 18: 5; 19–22; wala ga këyítcaa Pool bín fodii: 1 Korenti 4: 17; 16: 10-16; Filiip 2: 19-24; 1 Tesaloník 3: 2-6, na ciliis. Këyítcii kanakcii cii bídu Tímotée na fii bídu Títɗa, ca enin këyítcaa wosohu ɓuwaa kuliyuk kerceencaaɗa ndaga ca jëgíroh ga loo daa ɓoꞌ jom kitíidiꞌ jaanguɗa.
Wii Pool bín këyítfii fiiɗa, lak ya wosinndi teeraa Efees kidaas kerceencaa kuliyuk ga jaangaaɗa: ɓa wëñ kiguuꞌguuluk ga ngëmaa. Fa laak Tímotée daama. Pool bínndari ya woꞌ kerceencaa ɓa watuk ɓuwaa en na kijëgíroh iñaa taabohhii na Hewhewii winéwí’wiiɗa. Ya woꞌꞌari ɓan daa kerceen jom kiman ga ɗuuƴ jaangu, na ɓan daa ɓa jom kitum ɓa ƴah kitan ɓaa kuliyukan gaɓaɗanaa.
Këyítfii Pool bín Tímotéeɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-2)
2 - Kipes kerceen daa ka jom kimanɗa (1: 3–3: 13)
3 - Iñii yiyaakyii ɗaakukee ee Kooh teewohinndiɗa (3: 14–4: 5)
4 - Pool dígalla Tímotée (4: 6–6: 20)
1
Këñɗoh
Mi Pool, mi apotaaꞌ Yéesu Kiristaa. Kooh yii músalluuɗa, ya na Yéesu Kiristaa yii ɗu yaakaaꞌ gariɗa, ɓërí nakkoo kiꞌen apotaaꞌ. Mi yërí bínndaa këyítfii fii, fu Tímotée, fu yii mi aboh fodii kowuroo kayoh-kayoh ga ngëmiiɗa. Mi yii këñíꞌtaa ga ee Kooh, Paamudii, ya na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, barkeelattaa, ɓa laak yërmaandi garaa, ɓa onndaa jam.
Kiwatuk ɓuwaa jëgírohi sabohɗa
Fodaa mi nakeeraaka ga wii mi en na kiƴah gohaa Maseduwaanɗa, tesaa duma ga teerii Efees, doonaa ɓuwum en na kijëgírohu saboh dumaɗa, fu ebilɓa kiꞌíis iñaama. Woꞌaaɓa ɓan ɓa íis kitaabuk woꞌeen ëdít na kikín-caasamunkaa ínohoo kileeh, ee iñcaama haydohi nookoh doŋ. Ca amɗohoo ken ga kituukiꞌ iñii Kooh nat kitum ee kigëm Kooh onohiwa kiꞌínohɗa.
Iñaa límukan ga iñii nakohu yiiɗa, yërí en an ɓa mín kiwaaroh ga díkaantiɓa, kiwaarohkaa meyoh ga keeñ wimóríꞌ, kilaak hel widëlíꞌ, na kigëm ga Kooh kayoh-kayohɗa. Laakin ɓuwaa ɗeeŋ iñcuma, ɓa múuyin, ɓa abin ga iñcaa laakoo haf. Ɓa tíkin hafɓa jëgíroh ɓiyaak ga iñaa aaw ga loo Waasii Móyíis wayee ɓa ínohoo tús, enndii iñcii ɓa woꞌiɗa, enndii cii ɓa súꞌoh ga an cërí en kayohɗa.
En loo Waasii Móyíisaa, ɗu ínohin an wa jofin, en lak ɗu jeriñukohwa ga iñaa kooꞌ waasaa. Ee, ɗu ínohat dijófíꞌ an enndii ɓuwii ɓijúwíꞌɓii tah Waasii Móyíis kituukiru, wayee wa tuukiꞌɗu ɓuwii tookussiiwa ee ɓa heñohiwaɗa, ɓuwii saŋ kigëmɗa, na ɓuwii dëk ga kitum baakaaꞌɗa. Wa tuukiꞌɗu ɓuwii faaliꞌussi iñaa selaꞌin ee tíkussii Kooh daraɗa, ɓuwii api paamɓa wala eewɓaɗa, ɓuwii laŋsi kumuun ɓoꞌɗa. 10 Wa tuukiꞌɗu ɓan ɓuwii faanuki na ɓaa en ɓéeɓɗa, ƴaal-ɓeticii na ɓuwii tooni ɓiɓoꞌ kitum ñaamɗa, kaakoh-sabohcii, ɓuwii cojuki ëgíꞌɗa, na ɓéeɓ iñaa taammbii na jëgírohii wiwóoríꞌwii, 11 wii Hewhewii winéwíꞌwii haydohɗa. Jëgírohiima taaboh na Hewhewii winéwíꞌwii Kooh díŋkaanndoo kiyéegalohɗa, wii teewoh ndamii Kooh, yii yewinin múuꞌɗa.
Pool gërëmmba Kooh ga yërmaandaa yaama laak gariɗa
12 Mi yii gërëm Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, yii onndoo dooli ga lëgëyiigari mi enukohɗa. Mi yii gërëmmbi ga dii ya malakinndoo bi ya óolukkaroo ga lëgëyiigari ya nakkoo kitumɗa. 13 Mi, kuɗewaa, mi enee ɓaa ɓaseeri, hatalee ga kipes ɓuwii en ɓuuciɗa, na ɓaa sooteera bi hëpin, wayee nak ya laakka yërmaandi garoo. En kiꞌenaa, mi gëméeríi gari, kërí tah mi ínohéeríi iñaa mi enukoheeɗa. 14 Haꞌmudiigaruu yóoskírin garoo yërmaandi wiyaak, ya oninndoo kigëm gari na kiwaaꞌ ɓuwii. Ee kiwaarohkaama kërí paali ga keeñ ɓaa taam na Yéesu Kiristaa.
15 Woꞌeenii mi ƴah kiwoꞌ wii wóorin ee ɓéeɓ jominwa kiꞌam dijófíꞌ: Yéesu Kiristaa hay ëldúna kimúsal ɓuwii tumi baakaaꞌɗa, ee mi Pool, mi yërí kuliyuk gaɓa. 16 Wayee nak Kooh laakka yërmaandi garoo: Yéesu koorohha garoo, mi, tumoh-baakaarii wëñ kiyiisɗa, kiteeɓ ɓuwii dii ya hín kimín kimúuñɗa. Ya tum garoo iñaama kiteeɓ ɓéeɓ ɓuwaa gëman gari ee ɓa joman kilaas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa.
17 Ya buurii ƴah kinguuruk bi taaꞌɗa,
Kooh yii kaananndii bi taaꞌɗa,
yii has mínoori kihotɗa,
yii en Kooh ya haŋci doŋɗa,
céeꞌ na ndam aawat gari bi taaꞌ. Aameen.
18 Kon nak Tímotée, kowuroo, iñuma yërí mi ebillaa kitum ee taaboh na woꞌeen sëldíiga-Koohcaa woꞌsee garaa kuɗewaaɗa. Ayukaa ga iñcuma doonaa ca onndaa dooli kilebiroh bi jof ga lëgëyumgaraa. 19 Taabaa ga na kigëm, na hel widëlíꞌ. Laakin ɓuwaa saŋ kitaabuk iñuma, kërí tah ngëmaa ɓa laakeeɗa ƴímin. 20 Ɓuwaama, Ímenee na Ëlíksaan boku ga. Mi íisohinɓa na Seytaani* 1: 20 Kiꞌíisoh ɓoꞌ na Seytaani woꞌseeɗa waama ga ɓuwaa meƴdohu ga jaangucaaɗa. Malkat ɓan ga 1Korenti 5: 5 doonaa ɓa koruk ee ɓa woꞌsisoo yibóníꞌ ga Kooh.

*1:20 1: 20 Kiꞌíisoh ɓoꞌ na Seytaani woꞌseeɗa waama ga ɓuwaa meƴdohu ga jaangucaaɗa. Malkat ɓan ga 1Korenti 5: 5