Këyítfii fukanakfii Pool bín
Ɓu-Korentiɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí en fukanakfii Pool bín kerceencaa ga teeraa Korentiɗa. Ga këyítfaa ya ɗeweeɓa kibínɗa, ya wo’eeɓa an ya waarinɓa kika’ kiwaaknee. Ya nakeeraɓa ɓan kinëgíroh dímal kiꞌamɗoh kerceencaa ga Yéerúsaleemɗa, ee ya ga kihafci yërí karanwa kikoo’nee. Wayee ya laassii da kika’.
Iñii tah ya kaꞌtiiɗa wërí en an Tímotée enee na kiƴah Korenti, ya kelohha ga waas loo ɓadukeenaa kerceencaa daamaɗa. Ya woꞌsee an laakin ɓiyaawúuꞌ daama ɓaa en na kijëgíroh enaama yiliis yaa taabohhii na Hewhewii winéwíꞌwii Pool yéegalohee daɗa. Ɓa ɓaa woꞌ ɓan an Pool enndii apotaa’-Kiristaa yukayoh. Tímotée dalla kiɓoyuk ɓéestíꞌ Pool iñcaa ya keloh caama. Keeñaa Pool leehha lool ga iñaama. Kërí tah ya bínnda ɓu-Korenti kiwoꞌɓa iñaa ya halaat gaɓaɗa na iñaa tah ya mínndi da kikaꞌɗa.
Pool woꞌin ga këyítfii an ya apotaaꞌ Kiristaanii ee daa ya tumi lëgëyaagariɗa bokkii dara na daa ɓíinoo tumikaɗa. Iñaama tah ɓuwaama kisaŋngi. Ya nakkaɓa ɓan kiguuꞌguuluk ga kiꞌeroh dímalaa aaw ga ɓu-Yéerúsaleemɗa. Tíkka ga ya woꞌꞌaɓa an ya waarin daama kikaꞌ bi ya tapukoh na ɓuwaama íisussii ɓadukeenaagaɓa wibóníꞌwaaɗa.
Pool yëgís ga an ya apotaaraa, ya waaꞌ ɓuwii ínoh dijófíꞌ Hewhewii winéwíꞌwii, na ɓan ɓéeɓ ínoh an Yéesu yërí en Haꞌmudii.
Këyítfii fukanakfii Pool bín ɓu-Korentiɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-11)
2 - Pool ɓéestíꞌ leŋkohaagari na ɓu-Korenti na jeriñaa límuk gaɗa (1: 12–7: 16)
3 - Pool nak ɓu-Korenti kitook kidímaloh (8: 1-4–9: 15)
4 - Pool leŋkoh na ɓuwaa woꞌ an ya enndii apotaaꞌɗa (10: 1–12: 21)
5 - Iñcii Pool mëeñjoh kiꞌebilohɗa (13: 1-13)
1
Këñɗoh
Mi Pool, Kooh ga iñaa ya waaꞌ, yërí ɓayyoo kiꞌen apotaaꞌ Yéesu Kiristaa. Mi na Tímotée mbokiigaruu, ɗí ɓërí bínndúu këyítfii fii, ɗú na ɓéeɓ ɓuwii en ɓuu Kooh ga teerii Korentiɗa na ɓéeɓ ɓii en ga gohii Akay ɓéeɓwaɗa. Kooh, Paamudiigaruu, ya na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, ɓa barkeelaattúu, ɓa onndúu jam.
Kidëlíꞌ hel ga ɗuuƴ coonu
Ndam aawat ga Kooh yii en Paamudii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruuɗa. Yërí en Paamudii líifin na yërmaandiɗa ee yërí en Kooh yii dëlíri helciigaruu saycaa en tóohɗa. Ya yërí dëlíri helciigaríi ga ɓéeɓ coonucii ɗí dayiɗa, en ɗanaa ɗí ga ɗuuƴ helaagaríi widëlíꞌwaa waama, Kooh onndíiɗa, ɗí mín kidëlíꞌ hel ɓiɓoꞌ ɓiliis ɓaa enu ga coonucaa en tóohɗa. En kiꞌenaa, fodii dii coonucii ɗí dayi ndaga Kiristaanii hín kiyewinɗa, Kooh hín ɗa kiyewin kidëlíꞌ helciigaríi, kooroh ga Kiristaanii. Ɗí daƴ coonucii ciimanaa, kidëlíꞌ helciigarúu tah ee ɓan ɗú múc. Ee Kooh dëlíꞌ helciigaríinaa, kidëlíꞌ ciigarúu tah. Fodaama ɗú hay kilaak dooli kikooruk coonuciima ɗí dayiɗa ɓan. Yaakaarii ɗí laak garúuɗa yëgísin. En kiꞌenaa, ga dii ɗú bokin naríi kidaƴ coonuɗa, ɗí ínohin an helciigarúu hay kidëlɗu ɓan fodii ciigaríi.
Mbokcii, ínohat an ɗí dayin coonu ciméeskíꞌ ga gohaa Aasíi. Coonucaama ɓítee ga ɗookkíi hen bi wëñnjaríi dooli; ɗí laakséeríi sah yaakaa kipes. Ɗí abeera kon ga haffíi an ɗí hay kiꞌapu. Iñaama enee kiteeɓpíi an ɗí jomoo kilík yaakaaꞌtíi ga haffíi, wayee ɗí jom kilík yaakaaꞌ ga Kooh, yii mílísiꞌ ɓuwii kaaninɗa. 10 Kooh yiima yërí sommbíi ga kikaankaama ee ya hayyíi kiɓaat kisom. Ɗí líkin yaakaaꞌtíi gari an, ya hayyíi kilís kisom. 11 Ɗú ga kihaffúu, ɗú hayyíi kiꞌamɗoh ga dii ɗú kíimɗiríi Koohɗa. Fodaama ɓoꞌ ɓiyewin hay kigërëm Kooh ga daa ya hay kitaas ga iñcaama ɗú kíimɗanndíi gariɗa.
Pool óolíꞌta ɓaawaagari kiƴah Korentiɗa
12 Iñii yii nak yërí ɗí ndamukoh: helciigaríi dalin ga an, ga fíkíi ëldúna, wëñaa ga, ga fíkíirúu, ɗí taabin ga kot cijúwíꞌ, ee ɗí taam ga na keeñ wimóríꞌ. Iñciima meyoh ga Kooh. Kipes fodaama ayukkii ga kiñaañkiigaríi, wayee Kooh ga kijofkaagari, yërí onndíika kimín. 13 En kiꞌenaa, iñii ɗí waaꞌtúu kiwoꞌ ga këyítcii ɗí bínndúuɗa paaffii iñum ɗú ínoh ga, wum ɗú jaŋfaɗa; laakkii yen yiliis yaa ɗaakuk ga. Mi yaakaarin an ɗú hay kiꞌínoh bi jof iñii yii, 14 yii, diima deŋ ɗú ínoh ga jutuutɗa: bëríinaa Yéesu Haꞌmudii haysanɗa, ɗú hayyíi kindamukoh fodii dii ɗí ɓan, ɗí ndamukohanndúuɗa.
15-16 Mi gëmee iñaama hen bi mi ammba an, mi en kiƴah gohaa Maseduwaanaa, mi koorohan garúu paaƴ, ee mi en na kiɓoyukaa, mi koorohis garúu. Fodaama keeñnjúu soos waas kanak. Ee ɓan ɗú amɗohhoo kikaꞌ kúlkaa Yúudée. 17 Ati iñaa mi abee kitum yaama lúudéeríi garoo hen? Mi am kitum yenaa, mi kuliyukiꞌti halaateen ɓoꞌ-súusúus ga, bi mi woꞌi woꞌeen kanak «Ehee» na «Óꞌóone»? 18 Kooh ínohin an woꞌeenaa ɗí woꞌeerúuɗa bokéeríi kiꞌen «Ehee» na «Óꞌóo», 19 ndaga Yéesu Kiristaa, Kowukii Kooh ɗí yéegalohee ga ɗuuƴcúu, mi na Sílaas na Tímotéeɗa, bokkii kiꞌen «Ehee» na «Óꞌóo»: ya mos kiꞌen «Ehee» rek. 20 En kiꞌenaa, ya yërí en «Ehee» ga ɓéeɓ iñcii Kooh dígohɗa. Kon ɗu woꞌi «Aameen» ga teekii Kiristaanii kiꞌeꞌ Kooh ndam. 21 Kooh ga kihafci, yërí onndíi, ɗí narúu, kiyëgís ga Kiristaanii; ya ɓan, yërí tanukkuu ga lëgëyaagari, 22 ya tummba garuu mandargaa teewoh an ɗu ɓuuci; ya soꞌta Heliigari yiselaꞌíꞌyii ga keeñciigaruu en iñaa dëlíꞌ helluu ga tóoh yijófíꞌyii ya faaniꞌtuuɗa.
23 Mi nak, Kooh míninndoo kiseediꞌ, ee mi waatin ga kumuunndoo: mi waaréeríirúu kiꞌek coonu, kërí tah mi hayissii Korenti. 24 Ɗí hayyii garúu kitoonndúu dooli kilëdíꞌtúu ga dii ngëmiigarúu jom kimanɗa, ndaga ngëmii ɗú laakɗa yëgísin. En kiꞌenaa, ɗí waaꞌtúu kiꞌamɗoh doonaa keeñnjúu soos seɓ.