Këyítfii fukanakfii
Peeꞌ
bínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí en fukanakfii Peeꞌ bínɗa. Jom kiꞌen an ya bínfa ga ɓéeɓ kerceenoo kerceen (1: 1). Laakkii ken ɓaa woꞌ an kerceencaa ya bídee këyítfaa ɗeɓɗa ɓërí ya bídis fii, ee wóoꞌtii ken an këyítcii kanakcii cii doŋ cërí ya bín. Ya woꞌ rek an këyítfii fii fërí en fukanakfii ya bínɓaɗa (3: 1).
Peeꞌ woꞌ an laakin ɓuwaa kari ga kerceencaa, ɓa jangati ga ɗuuƴɓa iñcaa taabohhii na Hewhewii winéwíꞌwii ɓa yéegalee ɓuwaamaɗa. Jëgírohcaama taabuk neɓlaat-kumuunɓa doŋ ee ɓa woꞌi an Yéesu hayisanndii.
Peeꞌ woꞌ ɓan an kipes kerceen jom kitaam ga iñaa neɓ Kooh. Iñaama yërí Yéesu jëgíree ɓuwaa taabukeeri ga wii ya en ga ëldúnaɗa, ee iñaama yërí ɓaa en ɓéeɓ jom kitum ga helci.
Këyítfii fukanakfii Pee’ bínɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-2)
2 - Iñii Kooh ɓayoh ɓuwii ga hafciɗa (1: 3-15)
3 - Wo’een sëldíiga-Koohcaa ga loo Yéesuɗa kayoh (1: 16-21)
4 - Ɓuwaa jëgíroh sabohɗa na iñcaa sekɓa gaɗa (2: 1-22)
5 - Kihayiskii Ha’mudii dígohuɗa (3: 1-18)
1
Këñɗoh
Mi Simoŋ-Peeꞌ, súrgii na apotaarii Yéesu Kiristaa, mi yërí bínndúu këyítfii fii, ɗú ɓii, ɗú laakin ngëm ga Koohyiigaruu, Yéesu Músalkaatiigaruu fodii ɗí gëm gariɗa. Ee iñaama, ya yërí onnduuka ga kijúɓkiigari. Waa ɗú ínohin Kooh, ya na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, mi yii kíim ɓa barkeellúu bi dooy, ɓa onndúu jam wiyewin.
Iñii Kooh ɓayoh ɓuwii ga hafciɗa
En kiꞌenaa, Kooh, ga doolaa ya ɓayɗa oninnduu tóoh iñaa ɗu laak sooli ga kipes, ee ɗu am gari, ndaga ɗu ínohin yii ɓayyuu ga ndamaagari na kijofkaagariɗa. Fodaama, Kooh oninnduu kilaas ga iñcii ciwóoríꞌcii ee wëñ kiyak ya dígeeruuɗa. En ɗanaa, kooroh gacanaa ɗú rëc ga neɓlaat-kumuuncii posoni kipeskii ɓuwii ga ëldúnaɗa, ɗú ɓeɓ ɓadukeenaa Kooh. Kon ga iñaama, tumat iñaa ɗú mín tóoh, ngëmiigarúu taam na ɓadukeen wijófíꞌ, ee ɓadukeeniigarúu wijófíꞌwii wii taabat na kiꞌínoh. Kiꞌínohkiigarúu taabat na kimín kiꞌabuk, kimín kiꞌabukkiigarúu taabat na kiguuꞌguuluk, kiguuꞌguulukkiigarúu taabat na kiꞌam ga Kooh. Kiꞌam ga Koohyiigarúu taabat na kifiiliimunoh ga díkaantirúu ee kifiiliimunohkiigarúu taabat na kiwaaroh.
En kiꞌenaa, binaa ɗú ɓay iñcii ciima ga keeñnjúu ee ca yewin garúunaa, ca hay kitah kiꞌínohkiigarúu na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu hay kiɓaat kilaak jeriñ ee lím yen. Wayee ɓaa ɓayyii iñcaama ga keeñci man na búumíꞌ, ya hotoo diꞌúsaayíꞌ. Ya alin an ya sétíruunun ga baakaaꞌcaa ya tumee kuɗewaaɗa.
10 Kërí tah mbok-kerceencii, guuꞌguulukat, ɗú am faaliꞌ ga ɓayii Kooh ɓayyúu ga hafciɗa na tanukii ya tanukkúuɗa. Binaa ɗú tum iñaamanaa, ɗú keenoo múk ga yibóníꞌ. 11 Ee iñaama yërí onanndúu kilëgísɗu bi aŋ hal ga nguuraa leehoo taaꞌɗa, wii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu ee en Músalkaatiigaruuɗa.
12 Kërí tah, mi jominndúu kiníindísi iñcuma besaa en tóoh, luu enee an ɗú ínohinndi ee ɗú abin bi yëgísin ga kayohfii ɗú woꞌuɗa. 13 Kon waa mi yii lís kiꞌen ga ëldúna, mi abin an júwin mi níindísirúu iñcaama, ɗú lík helciigarúu ga. 14 En kiꞌenaa, fodii dii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu ínohlukohhookaɗa, diimanaa kipessoo leeh ga ëldúna. 15 Mi hay kitum nak iñaa mi mín tóoh bi ɗú níindísuk iñcuma wahtaa en ɓéeɓ, binaa mi kaanaa.
Woꞌeen sëldíiga-Koohcaa ga loo Yéesuɗa kayoh
16 En kiꞌenaa, ɗí ayukkii ga liiɓ, caa halaatu hen bi jekin, kiꞌínohlukohhúu kihayiskii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu líif na ndamɗa, wayee ɗí nam kihot na hasciigaríi kiyakkaagari. 17 En kiꞌenaa, Kooh, Paamudii erinndi céeꞌ na ndam, ee Kooh ga ndamaagari wiyaakwaa woꞌꞌa gari an: «Ɓii yii yërí en kowukiigoo mi keeñukɗa, keeñnjoo soosin gari!»* 1: 17 Mëdírohat iñaa bídu ga Mëccëe 3: 17; 17: 5. 18 Ɗí ga kihaffíi, ɗí kelohha koonaakaa kaama meyohee asamaanɗa, lakanaa ɗí ɓaa nari ga ɗook jaŋjagaa wiselaꞌíꞌwaa. 1: 18 Jaŋjagaama wërí en daa Yéesu enee na kikíim Kooh balaa soldaaꞌcaa hayussi kiꞌamɗa. Jëmmaa Yéesu súpítukee daama ga fíkíi Peeꞌ na Saŋ.
19 Ga iñaama ɗí wëñin kiꞌayuk bi yëgísin ga iñcii sëldíiga-Koohcaa woꞌeeɗa. Ee ɗú foñ hel bi jof gacanaa, ɗú tumin iñaa jof, ndaga woꞌeenciima man na lampu, waa en na kiniit ga ɗekataa ñúusin bi ga daa Kooh wíisan. Leeꞌlaatii Kiristaa melic fodaama ga keeñciigarúu fodii olii meyi na kím léeꞌɗí ëldúnaɗa. 20 Balaa daranaa, ínohat iñii yii dijófíꞌ an, ken mínoo na kihafci kilóogísoh woꞌeen sëldíiga-Koohcii ga Këyítfaaɗa. 21 En kiꞌenaa, woꞌeen sëldíiga-Kooh wíinoo meyohhii ga iñaa ɓoꞌ-súusúus waaꞌ, wayee Helii yiselaꞌíꞌyii yërí ëewdohi ɓoꞌ ga iñaama, ya aawi kiwoꞌ ga teekaa Kooh.

*1:17 1: 17 Mëdírohat iñaa bídu ga Mëccëe 3: 17; 17: 5

1:18 1: 18 Jaŋjagaama wërí en daa Yéesu enee na kikíim Kooh balaa soldaaꞌcaa hayussi kiꞌamɗa. Jëmmaa Yéesu súpítukee daama ga fíkíi Peeꞌ na Saŋ.