Këyítfii fukanakfii Pool bín
Tímotéeɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fukanakfii Pool bín Tímotéeɗa fërí fii. Man na ya bínfa lakanaa yaa lagussa ga kasu ga Room (2 Tímotée 1: 17; 2: 9; 4: 10,16).
Pool ɗewoh ga kigërëm Kooh ga kiwaarohkaa na ngëmaa Tímotée laakɗa.
Pool ínoheera an iñaa tessi ga kipesɗa yewinissii, tessari kibín Tímotée kiꞌebilli ya am bi yëgís ga ngëmii, na kilebiroh bi jof ee ya heel besaa en ɓéeɓ kiꞌen soldaaꞌ Yéesu Kiristaa yijúwíꞌ (1: 3–2: 13). Ya nakki kiꞌam bi yëgís ga ngëmaa fodaa gari (2: 14–4: 5), na kiguuꞌguuluk ga kijëgíroh Woꞌeenaa Kooh taaboh na iñaa Këyítfaa fiselaꞌíꞌfaa woꞌɗa ee ya abuk ga ɓéeɓ iñaa taabohhii na Hewhewii winéwíꞌwii. Pool tíkka ga an, ya lebirohin bi matin ee diimanaa ya kaꞌ kilaaknee Yéesu Haꞌmudii. Ya nakoh an kerceenaa en ɓéeɓ jom kitum fodaagari.
Këyítfii fii fërí ɓéeɓ yaakaaꞌ an Pool mëeñjohfa kibín ga kipesci.
Këyítfii fukanakfii Pool bín Tímotéeɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-2)
2 - Pool dígalla Tímotée (1: 3-18)
3 - Kilebiroh kiꞌen soldaaꞌ Kiristaa yijúwíꞌ (2: 1-26)
4 - Ɓadukeenaa ɓuwaa ɓibóní’ɓaa (3: 1-9)
5 - Pool nak Tímotée kiyëgís ga ngëmaa (3: 10–4: 8)
6 - Iñcaa Pool mëeñjoh kidíŋkaan Tímotéeɗa; taŋkoh (4: 9-22)
1
Këñɗoh
Mi Pool, mi apotaaꞌ Yéesu Kiristaa ee Kooh yërí waaꞌ ka, ya wossaroo kiyéegaloh kipeskii dígussuu, ɗu ɓii ɗu en wíinoo na Yéesu Kiristaaɗa. Mi yërí bínndaa këyítfii fii, fu Tímotée, kowukiigoo mi keeñukɗa. Kooh Paamudii, ya na Yéesu Kiristaa Haꞌmudiigaruu, ɓa barkeelattaa, ɓa laak yërmaandi garaa, ɓa onndaa jam.
Pool gërëmmba Kooh ga Tímotée
Mi yii gërëm Kooh, ya yii mi jaamuki na hel widëlíꞌ fodaa daa ɓicaasammboo tumeekaɗa. Wekoo nohoo, wahtaa mi kíim Kooh tóoh, helloo kaꞌ garaa. Mi níindísuk moonca fu ɓúukee ga wii mi en na kiƴahɗanaa, mi waaꞌsissaa kihotis, bi fu mín kisóosíꞌ keeñnjoo. Mi yii níindísuk ngëmii wiwóoríꞌwii fu taam nawaɗa. Ngëmaama mi ɗeɓwa kihot ga Lówís caasamfu yiɓeti na ga Ëníis eefu, ee wóorinndoo an wa wii garaa.
Pool daassa Tímotée
Kërí tah, mi níindíssaa fu obis fodii kiwii iñii Kooh onndaa kimín ga wii mi tíkkaa yah ga haf kikíimiꞌtaaɗa. En kiꞌenaa, Helii yiselaꞌíꞌyii Kooh onnduuɗa tumooruu niik, wayee wa en Helaa oniruu dooli na kimín kiwaaroh ga díkaantiruu, na ɓan kimín kiꞌam haffu. Kon nak, kiseediꞌ Haꞌmudiigaruu hanattaa kiꞌap kaci, ee mi hanattaa kiꞌap kaci ɓan ga dii mi lagu ga kasu ndaga kiseediꞌꞌiꞌɗa. Namaa sah kitook kisodalu fodiigoo ndaga Hewhewii winéwíꞌwii, fu taam ga na doolii Kooh onndaaɗa. Kooh yiima, yërí músalluu, ya ɓayyaruu, ɗu en ɓiɓoꞌci ɓiselaꞌíꞌ. Enndii tumeenciigaruu tah ya tummbaka, wayee yërí abeeka kitum ee ya waareeruu kiteeɓ kijofkaagari. Lak ëldúna sakussii duum, ya ammbaruuka kiteeɓ kooroh ga Yéesu Kiristaa. 10 Ee diima deŋ wa hotukin ga wii Yéesu Kiristaa, Músalkaatiigaruu hay ëldúnaɗa. Ya ɗúbíꞌta kikaan, ee kooroh ga Hewhewii winéwíꞌwii ya léeríꞌta ga ɓuwii kipeskaa kikaan mínoo yen gakaɗa. 11 Kiyéegaloh Hewhewiima tah Kooh fallaroo mi ennda yéegaloh, apotaaꞌ na jëgíroh. 12 Iñaama tah ɓan mi kooruk mesiklaatcii cii. Wayee mi rúussii ga ndaga ɓii mi gëm gariɗa, mi ínohinndi ee wóorinndoo an ya laakin dooli kiníiꞌ iñii ya díŋkaanndooɗa bi ga besaama Yéesu ƴah kiꞌatti ɓuwiiɗa. 13 Malkaa ga woꞌeencii ciwóoríꞌcii mi woꞌꞌaaɗa, fu taabukca. Abaa bi yëgís ga ngëmii na kiwaarohkii laak ga kiꞌenfu wíinoo na Yéesu Kiristaaɗa. 14 Abaa iñii yijófíꞌyii Kooh díŋkaanndaa dijófíꞌ, taam na dímalii Helii yiselaꞌíꞌyii en garuuɗa.
Fítaa Onesifooꞌ laakɗa
15 Fu ínohin an ɓéeɓ ɓu-gohaa Aasíi foñuununndoo ee ɓuwaama, Fígeel na Hermogeen boku ga. 16 Ɓu-kaan Onesifooꞌ nak, mi yii kíim, Haꞌmudii laak yërmaandi gaɓa, ndaga Onesifooꞌ yewineera kidëlíꞌ heliigoo ee dii mi ɓagu na ceenɗa mosoo kiꞌen kaci gari. 17 Ee sah ga wii ya hay Roomɗa, ya nammbaroo kiꞌaaw kiraas daa en tóoh bi ga daa ya hotohhooɗa. 18 Mi yii kíim Haꞌmudii onndi kilaas ga yërmaandaagari, ga besaama Yéesu haysisanɗa. Fu, fu wëñ ɓaa en ɓéeɓ kiꞌínoh daa ya hídeeroo kiꞌamɗoh, ga waa mi en ga teeraa Efeesɗa.