10
Korney hotta malaakaa Kooh ga heeƴ
Laakeera ga teeraa Sesaree ɓaa teeku Korney. Ya kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga lagaa soldaaꞌcaa ɓu-Room woꞌsi «Ítalíiɗa». Ɓaa yaama enee ɓoꞌ yigëmíꞌ Kooh ee niikeera Kooh ya na ɓu-kaanci ɓéeɓɓa. Ya yewineera kidímal yaawúuꞌcaa laaksooɗa ee ya tagohéeríi na kikíim Kooh. Laakka bes, ga wahtu kigoonaluk, iñaa ammbari fodii heeƴ, ya hotta faŋ malaakaa Kooh feeñukki, woꞌꞌari an:
- Korney!
Korney ennda hascaagari jak ga malaakaa, ya dalla kitíit, meekissari an:
- Kiyaakii, iñii laak ya? Malaakaa woꞌꞌari an:
- Kooh tookin iñii fu kíimmbiɗa ee ya hotin dii fu amɗohi ɓuwii laakooɗa. Diima nak wosaa ɓiɓoꞌ Yopee, ga ɓaa teeku Simoŋ ee ɓaysi Peeꞌ. Ya yaa ga kaan ɓaa teeku Simoŋ, yaa tíyi on ee kaanci faa ga yahaa giiyaa.
Ga waa malaakaa woꞌee nari kaꞌɗa, Korney ɓayya ga súrgacaagari ɓanak, na soldaaꞌ yigëmíꞌ Kooh ga ɓaa ya kuliyukɗa. Ya ɓéestíꞌta tóoh iñaa heweeɗa, lëehíꞌta, ya wossaɓa teeraa Yopee.
Ga kooh-wíisfaa, lak ɓuwaa Korney woseeɗa ɓaa ga waas ee ɓa deeyin teeraa Yopee. Wiima lak Peeꞌ lapin ɗook taahaa kaan Simoŋ, tíyoh-odaa, kikíim Kooh ga wahtu cuunoh. 10 Kiyaaɓ daɓpari, ya waaꞌta kiñam. Lakanaa ya yaa tíkɗu cuunoh, iñaa ammbari fodii heeƴ, 11 ya hot Asamaan lëgískin, iñaa man na píis wiyaak, waa abu ga siñdaacaa cinikiiscaa waa yoosuk, meyoh asamaan. 12 Ga ɗuuƴ píisaama, heet rawaa en ɓéeɓ waa ga: ennda haꞌ-kot cinikiis, ennda ɓii fasukiɗa, ennda heet selaa en ɓéeɓ. 13 Laakka koonaakaa woꞌ Peeꞌ an:
- Peeꞌ kolka, fu ap, fu ñam!
14 Peeꞌ taassa an:
- Múk, Haꞌmudii, mi mosoo kiñam iñaa tabin na iñaa settii ga fíkíi Kooh.
15 Koonaakaa woꞌissa kotaa kukanakkaa an:
- Iñaa Kooh woꞌ an setin ga fíkíici, kaa tíkwa iñaa tabin.
16 Iñaama, ennda ɗa waas kaahay, lëehíꞌta ga saasi píisaa lappa asamaan.
17 Lak Peeꞌ jaahliꞌin ee yaa lís kiraas ga helci ati iñaa ya hot yaama waaꞌ ya kiwoꞌ. Wahtaama nak ɓuwaa Korney woseeɗa leꞌussa, ɓa meekisohha bi ɓa leꞌꞌa kaan Simoŋ, ɓa tuukka ga hal-kaadaa. 18 Ɓa ɓëytohha, ɓa meekisohha an:
- Simoŋ yii woꞌu Peeꞌɗa en ga kaanfii fiine?
19 Peeꞌ nak, lak yaa lís kihalaat ga iñaa ya hotɗa, Helaa yiselaꞌíꞌyaa dallari kiwoꞌ an:
- Ɓoꞌ ɓaahay ɓee ee soolukussaa. 20 Kolka fu yoosuk fu taam naɓa ee kaa laak hel kanak ga, ndaga mi yërí wosɓa.
21 Peeꞌ yoosukka, kaꞌta ga ɓuwaa, woꞌꞌaɓa an:
- Mi yërí en ɓii ɗú waaꞌ kihotɗa. Iñii enee kottúu ya?
22 Ɓa taassari an:
- Korney, yaa kuliyuk ga soldaaꞌcaaɗa, yërí wossíi. Ya enin ɓaa júwin ee niikin Kooh, ee ɓéeɓ yaawúuꞌcii seediꞌinka gari. Laak malaakaa Kooh dígalli kiɓaylukkaa fu kaꞌ kaanci, ya súkúrukkaa ga iñaa fu jommbi kiwoꞌɗa.
23 Waa ennda ɗa, Peeꞌ paafdohhaɓa ɗuuƴ kaanfaa, ya néehíꞌtaɓa daama bi Kooh wíissa. Ga kooh-wíisfaa, Peeꞌ tíkukka ga waas, yaa ƴah naɓa. Laakeera ɓiɓoꞌ ɓaa ɓenndi ga ɓuwaa gëmu ga Yéesu ee dëku Yopeeɗa. 24 Ga besaa tík gaɗa, ya leꞌꞌa teeraa Sesaree. Wiima nak, lak Korney hídírohin ɓu-kaanci na fiiliimun-kumuuncaagari, ɓii sekki. 25 Ga waa Peeꞌ en na kiꞌaas kaanfaaɗa, Korney hayya, kihídohnee nari, ya jafukka kakay ga kotcaagari, ƴíꞌꞌa ga fíkíici. 26 Wayee Peeꞌ ammbari, yaa ɓëwíꞌti, woꞌꞌari an:
- Kolka Korney! Mi ɓan, mi ɓoꞌ doŋ fodii garaa.
27 Lëehíꞌta Peeꞌ yaa saawal nari bi ɓa aassa kaanfaa. Peeꞌ nak hotta ɓuwaa ga ɗuuƴ kaanfaa, hídírukohuunun ɓiyewin. 28 Ya dalla kiwoꞌ an:
- Fodii dii ɗú ínohkaɗa, ɓaa en yaawúuꞌ hoonohuunun kiꞌaboh na ɓaa enndii yaawúuꞌ ee hoonohuunun kiꞌaas kaaanci. Wayee Kooh teewinndoo, mi na kihaffoo, an Ken jomoo kiwoꞌ ɓoꞌ an kitaam nari tabin wala an ya settii. 29 Kërí tah mi laakkii hel kanak ga kihay dii ga wii ɗú ɓaylukkooɗa. Kon diimaɗa soolii enee ya?
30 Korney taassa an:
- Laakin bes kaahay ga wati, ga wahtii ɗu kíimohi Kooh ga kigoonaluk ɗu enoh wii siiꞌɗa, mi enee dii ga kaanndoo, mi yaa kíim Kooh. Mi yéeŋngiinaa, mi hotta ɓoꞌ yaa ekukin kúltí cimélícíꞌ, meyin mël ga fíkíiroo, 31 ɓaa woꞌꞌaroo an: «Korney, Kooh tookɗinndaa iñaa fu kíimeeriɗa, ee ya hotin ga dii fu took kidímal ɓuwii laakooɗa. 32 Diima nak, wosaa ɓiɓoꞌ teeraa Yopee, ga ɓoꞌ yaa teeku Simoŋ ee ɓaysi Peeꞌ. Ya yaa ga kaan ɓoꞌ yaa teeku Simoŋ, iñaa tíyoh-on ee kaanci faa ga yahaa giiyaa. 33 Ga saasi mi wosohharaa kikooꞌnee, ee ga dii fu hayinɗa, iñii fu tumɗa jofin. Kon ɗí ɓéeɓpíi ɗí ɓee ga fíkíi Kooh kisúkúruk ɓéeɓ iñii Haꞌmudii nakkaa kiwoꞌꞌíiɗa.»
Jangataa Peeꞌ ga kaan Korney
34 Waa ennda ɗa, Peeꞌ ɓeɓpa woꞌeenaa, woꞌꞌa an:
- Diima, mi ínohin kayoh-kayohɗa an Kooh tík ɓuwii ɓa wíinoo ga fíkíici. 35 En kiꞌenaa, ɓéeɓ ɓaa fu niikki, ee fu tumi iñaa júwin ga fíkíicinaa, ga heetaa fu mín kibokoh ga ëldúna tóoh, fu neɓlohinndi. 36 Ya wosohin woꞌeenaagari ga ɓu-Isarayeel, ya yéegalohha ga ɗuuƴɓa Hewhewii winéwíꞌwii haydoh jam kesiɗa, koorohha ga Yéesu Kiristaa, yii en Haꞌmudii ɓuwii ɓéeɓ ga ëldúnaɗa. 37 Ga iñaa tík ga waa Saŋ ɓëytoh ɓuwaa kibëtísiꞌukneeɗa, ɗú ínohin iñaa hewee, síwwa ga kúlkaa Yúudée ɓéeɓ ee dalohee gohaa Gëlíléeɗa. 38 Yéesu Nasareet yaama, Kooh faleeri, soꞌtari doolaa meyoh ga Helii yiselaꞌíꞌyii, ya yaa wíil daa en ɓéeɓ kitum enaama cijófíꞌ, ya yaa wëkíꞌ ɓéeɓ ɓuwaa Seytaani laakee dooli ga ɗookɓaɗa ndaga Kooh taabee nari. 39 Ɗí nak, ɗí seediꞌin ɓéeɓ iñaa ya tum ga kúlkaa yaawúuꞌcaa na ɓan ga Yéerúsaleemɗa. Ɓa appari ga waa ɓa daaƴci ga kuraanaaɗa. 40 Wayee ga besaa wukaahaywaa tík gaɗa, Kooh mílísiꞌtari, onndari kifeeñuk. 41 Ya feeñukkii nak ga ɓuwii ɓéeɓɓa wayee enee ga ɓuwaa Kooh tanukee balaa bëríinaa, ɓa en seediɗa: ennda ɗí ɓii, ɗí bokin nari kiñam na kiꞌan ga waa ya mílís ga ɓuwaa kaaninɗa. 42 Yéesu yaama, yërí ebillíi kijangat ga ɗuuƴ heetii yaawúuꞌcii na kiseediꞌ an Kooh yërí falli kiꞌatti ɓuwii pesɗa na ɓuwii kaaninɗa. 43  Sëldíiga-Koohcaa ɓéeɓɓa seediꞌuunun ga Yéesu an: ɓéeɓ ɓaa fu gëm garinaa, ga doolaa teekaagari, fu hay kibaylu baakaaꞌcaagaraa.
Helaa yiselaꞌíꞌyaa yoosukka ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa
44 Lakanaa Peeꞌ yaa lís kiwoꞌ fodaama, Helaa yiselaꞌíꞌyaa yoosukka ga ɗook ɓéeɓ ɓuwaa enee na kisúkúruk woꞌeenaagariɗa. 45 Yaawúuꞌcaa gëm ga Yéesu ee taamsee na Peeꞌɗa, jaahliꞌussa lool ga daa Helaa yiselaꞌíꞌyaa Kooh onohɗa yoosukin ɓan ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa. 46 En kiꞌenaa, ɓa kelohee ɓuwaa ɓaa woꞌ lak ciliis ee ɓa ɓaa kañ kiyakkaa Kooh. Waa ennda ɗa, Peeꞌ dalla kiwoꞌ an:
47 - Ɓoꞌ mínin ɓuwii ɓii kihoonoh kibëtísiꞌu ga músú ee lak fodii garuu, ɓa laasin ga Helii yiselaꞌíꞌyiinee?
48 Fodaama ya ebilohha ɓa bëtísiꞌu ga teekii Yéesu Kiristaa. Lëehíꞌta ɓa kíimmbari ya tes naɓa bi sam kimaañ.