12
Saak apussa, Peeꞌ lagussa ga kasu
Ga jamaanaama, Eroot, buuraa ennda ga kisodal ɓiɓoꞌ ga kerceencaa. Ya gúꞌlukka na kalaɓ hafaa Saak, yaak Saŋ. Daa ya hotee an iñaa ya tumɗa neɓlohin yaawúuꞌcaa, ya amlukka Peeꞌ ɓan. Iñaama hídukohee ga feetaa yaawúuꞌcaa ñamohi mbúurúcaa tumsoo lëwíiꞌɗa. Daa ya amlukee Peeꞌ, ya laŋngari ga kasu, ya tuukiꞌta laŋ cinikiis ga soldaaꞌ, ca hëyrohhi kiwatuk: lagaa en ɓéeɓ soldaaꞌ ɓinikiis. Ya waaree Paakaa* 12: 4 «Paakaa» wërí en feetaa woꞌu ga 12: 3 paafaa ya ɓayyi ga fíkíi ɓuwaa, ɓa attiꞌꞌi. Fodaama, Peeꞌ yaa watuku ga kasaa ee kerceencaa enussa ga kikíimiꞌti Kooh ga daa ɓa wëñ kimínɗa.
Peeꞌ meƴdohussa ga kasaa
Buuꞌ Eroot tuukee ga kiɓay Peeꞌ ga fíkíi ɓuwaa ya attiꞌu. Wayee ga wekaama ee kooh-wíisfaa ya jomee kiꞌattiꞌohuɗa, Peeꞌ enee na kineeh ga díkaanti soldaaꞌ ɓanak, ee lak yahcaagari pokuunun gaɓa na ceen kanak. Ga kúuw-halkaa kasaa, laakka soldaaꞌcaa tuuk da kiwatuk. Laakka malaakaaHaꞌmudii meƴ mël ga fíkíici, túuyaa leeꞌta lañ. Malaakaa fëekíꞌta Peeꞌ ga hëbúusaa, yúunndari, woꞌꞌari an:
- Kolka gaaw! Ceencaa poksee ga yahcaa Peeꞌɗa, keennda. Malaakaa woꞌissari an:
- Pëkírukka, fu ekuk ñafaꞌciigaraa. Peeꞌ tummba ɗa. Malaakaa tíkka ga an:
- Ekukaa kúltífiigaraa, fu taam ga fenooroo.
Peeꞌ taammba ga fenoo malaakaa, meƴca kasaa. Ya gëméeríi sah an iñaa malaakaa tum yaama laakin kayoh-kayohɗa, ya foogee an iñaa heeƴ. 10 Fodaama ɓa paaffa soldaaꞌcaa ɓa ɗeɓ gaɓa kileꞌɗa, ɓa paaffa ɓaa tík gaɗa, ɓa leꞌꞌa hal-pewiñaa ëewruk teeraaɗa. Halaa lëgíssa hafwa ga fíkíiɓa, ɓa meƴca, ɓa taammba mbedi ɓaa ƴah. Malaakaa ennda mes, foñnjari.
11 Ga ɗekataama, Peeꞌ hannda kiꞌínoh iñaa laakɗa, ya woꞌꞌa an:
- Mi ínohin kimma, kayoh-kayohɗa Haꞌmudii yërí wos malaakii garoo, ya músalinndoo ga yah Eroot na ɓéeɓ iñaa yaawúuꞌcaa waaree dallooɗa.
12 Fodaama tóoh leeꞌta ga hafaagari, ya yaa ƴah kaan Mërí, eew Saŋ yaa ɓaƴsi Markaɗa, lak laakin ɓoꞌ ɓiyewin ɓaa hídírukoh daama, ɓaa kíim Kooh. 13 Peeꞌ fëekíꞌta ga hal-kaadaa, laakka súrga yiɓeti yaa teeku Root, hayya kimalak. 14 Daa ya ínohsohee koonaakaa Peeꞌ, keeñci soossa ga bi ya lëgíssii sah halaa, wayee ya nammba kifool hen kiyéegalnee ɓuwaa ga ɗuuƴɗa an:
- Peeꞌ yërí, yaa tuukka ga halaa, ga fooh.
15 Ɓa woꞌꞌari an:
- Hanaa fu dof hen! Wayee ya yëgíssa ga an iñaa kayoh. Ɓa dalla kiwoꞌ an:
- Kon Malaakaagari yërí.
16 Peeꞌ nak líssa kifëekíꞌ ga halaa. Daa ɓa lëgísee, ɓa hotta an yërí ya, ɓa waaruꞌꞌa. 17 Peeꞌ múuffa yah ga kúuw kiɗékóhíꞌ ɓuwaa, ya ɓéestíꞌtaɓa daa Haꞌmudii tum bi meƴdohhari ga kasaaɗa. Lëehíꞌta ya woꞌꞌaɓa an:
- Karat ɗú yéegalka Saak na mbok-kerceencaa tesɗa. Lëehíꞌta ya meƴca, yaa ƴah ɗekat wiliis.
18 Ga waa Kooh wíisɗa, soldaaꞌcaa lëyussa lool, ɓa ɓaa meekisoh iñaa mín Peeꞌ kidalɗa. 19 Eroot ebilohha kiraasnee Peeꞌ, wayee ken hottiiri. Ya ɓaylukka soldaaꞌcaa, ya meekissaɓa daa ɓa tumee bi Peeꞌ saanndaɗa, lëehíꞌta ya nakohhaɓa kiꞌap. Waa ennda ɗa Eroot meyohha gohaa Yúudée, kaꞌta teeraa Sesaree, ya ennda daama bi sammba kimaañ.
Kaanaa buuꞌ Eroot
20 Wiima lak buuꞌ Eroot aylukohin na ɓu-Tíiꞌ, na ɓu-Sídoŋ. Ɓuwaama júwohussa ga kikaꞌ, ɓa malakneeri. Ɓa ɗúkohha na Balastus, yaa tuukuk túuyaa buuraaɗa, ya dímalɓa ga. Waa ennda ɗa, ɓa kíimmba Eroot kijúwoh naɓa ndaga dúndaagaɓa tóoh meyohee kúlkaa buuraa.
21 Ga waa besaa ɓa abeeɗa leꞌꞌa, Eroot ekukka kúltí-buuꞌfaagari, ya kerukka ga baŋ-buuraagari, ya yaa jangat ɓuwaa. 22 Ɓuwaa ɓaa fiip an:
- Laak Kooh yaa en na kiwoꞌ, enndii ɓoꞌ-súusúus doŋ woꞌ naruu!
23 Ga wahtaama siiƴ, laakka malaakaa Haꞌmudii mík Eroot ndaga daa ya eꞌtii Kooh ndamɗa. Laakka nasucaa soogu lookaa, ɓaa ñammbi, ya kaannda.
24 Waa ennda ɗa woꞌeenaa Kooh waa wëñ kisíw, tëelíbéecaa ɓaa wëñ kiɓaatuk.
25 Barnabaas na Sóol nak, ga waa ɓa lëehíꞌ kitum lëgëyaagaɓa ga Yéerúsaleemɗa, ɓa ɓoƴkissa ee ɓa ɓaydohha Saŋ, yaa ɓaysi Markaɗa.

*12:4 12: 4 «Paakaa» wërí en feetaa woꞌu ga 12: 3