21
Pool na ɓuwaa taabee nariɗa ɓaa ƴah Yéerúsaleem
Ɗí tagohha na ɓuwaa ɓedohee naríiɗa, ɗí aassa gaal-giiƴ, ɗí yolohha Koos, dëkaa giiyaa wíilɗa. Ga kooh-wíisfaa, ɗí kaꞌta gohaa Root, ɗí meyohha daama, ɗí kaꞌta teeraa Pataraa. Daama ɗí hotta gaal-giiƴ waa aaw gohaa Fenísíi, ɗí aassa ga, ɗí ɓaa ƴah. Ga waa ɗí kaꞌ bi ɗí séennda Sípaꞌɗa, ɗí koorohhawa yah-ñaam, ɗí ëewrukka ɓak gohaa Síríi. Ɗí teeꞌta ga Tíiꞌ ndaga gaalaa jomee kiyóoskíꞌ sëfaa wa ɓayeeɗa daama. Ɗí hotta daama ɓitëelíbée Yéesu, ɗí ennda naɓa bes ciyitnakanak. Helii yiselaꞌíꞌyii yéegallaɓa iñaa ƴah kihewɗa. Ɓa woꞌꞌa Pool an ya hanat kikaꞌ Yéerúsaleem. Ga waa bescaa ciyitnakanakcaa matɗa, ɗí kolukissa kiƴah. Ɓuwaama ɓéeɓɓa ɓedussaríi, ɓa na ɓeticaagaɓa na towutaagaɓa bi ɗí meƴca teeraa. Daama ɗí ƴíꞌꞌa ɓéeɓpíi ga seereenaa giiyaa, ɗí kíimmba Kooh. Lëehíꞌta, ɓéeɓpíi ɗí taŋkohha, ɗí nak, ɗí aassa ga gaal-giiyaa, ɓa, ɓa ɓaa ɓoyuk kaanɓa.
Ɗí kolkohha Tíiꞌ, ɗí lëstíꞌta ɓaawaagaríi ɗí kooroh giiƴɗa ga waa ɗí leꞌ Potolemayís. Ɓuwaa enu ga teeraama gëmu ga Yéesuɗa ɗí kaꞌtaɓa kikëñíꞌnee. Ɗí hoowukka, ɗí neehha. Ga kooh-wíisfaa, ɗí kolkohha daama, ɗí kaꞌta teeraa Sesaree. Ga waa ɗí leꞌꞌa, ɗí kaꞌta kaan Filiip, ɗí dalla daama. Filiip nak enee ɓaa yéegalohi Hewhewii winéwíꞌwii ee ya bokee ga ɓuwaa ɓiyitnaɓanakɓaa tansee ga Yéerúsaleemɗa 21: 8 Malkat Tumeen 6: 5.. Ya laakeera towu tinikiis tiɓeti, taa onohussii kipañ ee Kooh oneeraɓa kiyéegaloh woꞌeenaa meyoh gari. 10 Lak ɗí enin daama bes ciyewin, Laakka sëldíiga-Koohaa teeku Agabus meyoh kúlkaa Yúudée. 11 Ya hayya garíi daa ɗí eneeɗa, ya ɓeɓpa iñaa Pool pëkíruki ga kenohciɗa, ya pokukka kotcaa na yahcaa, woꞌꞌa an:
- Iñii yii yërí Helii yiselaꞌíꞌyii woꞌ: «Ɓii laak pëkírukaahii-wiiɗa, yaawúuꞌcaa ga Yéerúsaleemɗa hayyi kiɓagu fodii dii, lëehíraa ɓa tíkki ga yah ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa. 12 Ga waa ɗí keloh iñaamaɗa, ɗí na ɓuwaa enee daamaɗa ɗí sarahtukka Pool ya ool kikaꞌ Yéerúsaleem.» 13 Wayee Pool taassaríi:
- Ɗú tum ya yii, ɗú yahi keeñiigoo? Mi saŋngii kiɓagu rek, wayee mi tookin sah bi ga kikaan ga Yéerúsaleem ndaga teekii Yéesu, Haꞌmudii. 14 Waa ɗí mínndiiri kihoonoh kikaꞌ, ɗí íissari, ɗí woꞌꞌa an: Iñaa Haꞌmudii waaꞌɗa laakat!
15 Ɗí ennda daama bi sammba kimaañ, ɗí ɓewukka, ɗí kaꞌta Yéerúsaleem. 16 Laakka ga tëelíbéecaa Yéesu, ɓaa dëku teeraa Sesaree, ɓa taammba naríi, ɓa ɓayussaríi kaan Monason, yaa ɗí jomee kidal ga kaanciɗa. Monason meyohee Sípaꞌ, ya bokee ga tëelíbéecaa Yéesu ɗeɓɗa.
Pool kaꞌta kaan Saak
17 Ga waa ɗí leꞌ Yéerúsaleemɗa, ɓéeɓ ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa teerukussaríi na keeñ wisóosíꞌ. 18 Ga kooh-wíisfaa, Pool taammba naríi kaan Saak ee ɓéeɓ ɓuwaa kuliyuk ga jaangaa Yéerúsaleemɗa hídírukohsee daama ɓan. 19 Pool Këñɗohha naɓa bi lëehíꞌta, ya ɓéestíꞌta wíinoo wíinoo tóoh iñcaa Kooh tum ga ɓuwaa enussii yaawúuꞌ koorohha gariɗa. 20 Waa ennda ɗa, ɓuwaa súkúrukee Poolɗa ɓaa kañ Kooh. Lëehíꞌta, ɓa ɓaa woꞌ an:
- Mbok, fu ínohin an yaawúuꞌ ɓiyewin ga yaawúuꞌcii gëmuunun ga Yéesu ee ɓa lís kiyëgís ga Waasii Móyíis. 21 Ɓa kelohin an ɓéeɓ yaawúuꞌcii en ga ínɗa, fu jëgíriɓa kifoñ iñcii Waasii Móyíis nakohɗa, kiꞌíis kigúꞌ towutaagaɓa na kiꞌíis kitaabuk baahcii yaawúuꞌcii. 22 Ɗu tuman na ee ɓa hay kiyéeŋ an fu hayin? 23 Kon namaa kitum iñcii ɗí ƴahhaa kiwoꞌɗa. Laakin ga ɗuuƴcíi ɓoꞌ ɓinikiis ɓaa waatukin. 24 Taabaa naɓa, ɗú bok naɓa kisétíꞌsiruk fodii dii Waasii Móyíis nakohkaɗa. Fu fayiꞌɓa iñaa jom kisarahohuɗa tóoh, ɓa nenuk kiteewoh an waataagaɓa leehin* 21: 24 Pool waatukee an, en lak iñaa ya dígohee na Koohɗa leehhiinaa, ya nenukoo múk. Malkat 18: 18. . Fodaama, ɓéeɓ hay kiꞌínoh an iñcii fu woꞌɗuɗa dara laakkii ga, ee ɓéeɓɓa ɓa hay kiwoꞌ an fu lís kitaabuk iñcii Waasii Móyíis nakohɗa. 25 Ɓuwaa enussii yaawúuꞌ ee gëmu ga Yéesuɗa ɗí ɓëyrohin gaɓa kiwoꞌɓa iñii ɗí am yii, an ɓa abuk kiñam koynohkaa tumu sarah ga koofcaa, ɓa abuk ɓan ga kiꞌan ñíf, kiñam koynoh júuraa apu ee ñífaa aamussii na kifaanuk na ɓaa en ɓéeɓ.
26 Ga kooh-wíisfaa Pool taammba na ɓuwaa ɓinikiisɓaa, ya bokka naɓa kisétíꞌsiruk, lëehíꞌta ya aassa Kaanfaa Kooh, doonaa ya woꞌ besaa kisétíꞌsirukkaa leehanɗa, ennda fodii wahtaa ɓaa en ɓéeɓ mínan kitumɗu sarahɗa.
Pool abussa
27 Lak bescaa ciyitnakanakcaa nakohu kisétíꞌsirukɗa caa ƴah kimat. Laakka yaawúuꞌcaa meyohu gohaa Aasíi, ɓa hayya Yéerúsaleem. Ɓa hotta Pool ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, ɓa hícísohha ɓuwaa, ɓa ammbari, 28 ɓa ɓaa fiip an:
- Foolat ɓu-Isarayeel! Ɓii jëgírohi daa en ɓéeɓ kiheñoh heetiigaruu, Waasii Móyíis na Kaanfii Kooh fiiɗa, yee! Ya ekin sah ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ga Kaanfii Kooh bi tahin ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa kilíiɓ.
29 Ɓa woꞌ iñaamanaa, daa ɓa hotee Pool ga teeraa, taabin na Torofím yaa meyoh teeraa Efeesɗa tah ka. Ɓa foogee nak an Pool ekinndi ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh. 30 Coowaa ennda cúr ga ɗuuƴ dëkaa, daa en tóoh ɓoꞌ yaa meyoh da. Ɓa ammba Pool, ɓa fassari bi meƴca Kaanfaa Kooh, ga saasi ɓa laŋnga halcaa. 31 Lak ɓa ɓaa heel kiꞌap Pool, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa yéegalussa an ɓéeɓ Yéerúsaleem hícísukohin. 32 Ga saasi, ya hídírohha soldaaꞌcaa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa na soldaaꞌcaagaɓa, ya íisukka mbooloomaa. Daa ɓuwaa hotee haꞌ-kaadaa na soldaaꞌcaa taam nariɗa, ɓa íissa kifeek Pool. 33 Waa ennda ɗa ya deeƴca ga Pool ammbari, ya nakohha kiɓaŋngi na ceen kanak. Lëehíꞌta ya meekisohha ɓaa ya ennda na iñaa ya tumɗa. 34 Wayee ga ɗuuƴ mbooloomaa ɓii fiipi aneenaa, ɓii fiipi an. Faf haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa mínndii kiꞌínoh dara ga iñaa hewɗa ndaga coowaa. Waa ennda ɗa, ya nakohha kiɓay Pool ga ɗuuƴ kaanfaa soldaaꞌcaa. 35 Ga waa Pool kaꞌ bi ya dalla kilap eskalicaaɗa, soldaaꞌcaa nammbari kiteembeel hen ndaga lak mílti-míltaa hëpin. 36 En kiꞌenaa, mbooloomaa wërí taabukee Pool, wa waa fiip an:
- Ya kaanat!
Pool taassa ga iñaa ya yabuɗa
37 Ga wahtaa Pool ƴah kiꞌeku ga Kaanfaa soldaaꞌcaaɗa, ya kíimmba haꞌ-kaadaa an:
- Mi mínin naraa kiwoꞌ jutuute?
Haꞌ-kaadaa taassari an:
- Caɓ! Man fu lak kiGerek! 38 Kon fu enndii ɓaa meyohee Esípti yaama hícísohee ɓuwii, ya haydohha coow wiyaak ga dëkii, ya ɓaydohha tumoh-kofeel ɓijúnni-nikiis ga ëgíꞌ-dúndagaane?
39 Pool taassari an:
- Mi iñii yaawúuꞌ, mi límohu Tarsa, teeru wilëekíꞌ-teek ga gohaa Sílísíi. Mi kíimmbaa fu onndoo kiwoꞌ na ɓuwii.
40 Haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa onndari. Waa ennda ɗa, Pool tuukka ga eskalicaa, lëríssa mbooloomaa yah, ɓuwaa ennda cew; ya woꞌꞌa naɓa ga kiꞌArameyee an:

21:8 21: 8 Malkat Tumeen 6: 5.

*21:24 21: 24 Pool waatukee an, en lak iñaa ya dígohee na Koohɗa leehhiinaa, ya nenukoo múk. Malkat 18: 18.