24
Iñcaa Tertilus yam Poolɗa
Tíkka ga bes ciyëtúus, Anañaas, haꞌ-kaadaa sarahohcaa taammba na ɓiyaak ga yaawúuꞌcaa na Tertilus yaa tum lëgëy kilayohɗa, ya hayya teeraa Sesaree. Ɓa kaꞌta ga Filiksi gúwernëeraa kikalaami Pool. Pool ɓayussa, Tertilus dalla kiwoꞌ an:
- Fu Filiksi, gúwernëerii yijófíꞌyii, dii fu tíidiꞌ dëkiiɗa na iñcii ciꞌascii fu haydoh ga nguuriigaraaɗa onin heetii kilaak jam wimëtíꞌ ee keeñnjíi soosin garaa. Ɗí hotinka ga daa en tóoh na ga iñaa en ɓéeɓ ee ɗí ɓii gërëmmbaa dijófíꞌ. Mi waaꞌtiiraa kiꞌam na tiwoꞌ tihëpíꞌ kërí tah mi hay kilóhóyíꞌ woꞌeenii. Mi kíimmbaa ga kijofkiigaraa fu súkúrukkíi jutuut.
Tertilus tíkka ga an:
- Ɗí hotin an ɓii yii, ɓoꞌ yibóníꞌ ga ɗuuƴ ɓuwii. Ya haydoh kihëgískoh ga ɗuuƴ yaawúuꞌcii ga ëldúnaɗa tóohɓa; yërí kuliyuk ga ɓuwum taabuk iñii jëgírohu meyoh Nasareetɗa 24: 5 Malkat Mëccëe 2: 23.. Karin bi ya jéemmba kilíiwíꞌ Kaanfaa Kooh, kërí tah ɗí ammbari. [Ɗí waareeri kiꞌatti, wayee Lísiyas, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa hayya, teꞌꞌari na dooli ga yahhíi. Ya ebillaríi kihay garaa.]* 24: 8 Iñaa wëñ ga bíncaa cimëeñíꞌcaaɗa laaksooca. Binaa fu meekissinaa, fu ga kihaffu fu hay kiꞌínoh an iñii ɗí yammbiɗa kayoh.
Waa ennda ɗa, yaawúuꞌcaa taamsee na Tertilusɗa yëgíssa ga an iñaa Pool yabuɗa kayoh.
Layaa Pool ga fíkíi Filiksi
10 Waa ennda ɗa, gúwernëeraa eŋnga Pool haf ya woꞌ ɓan. Pool nak dalla kiwoꞌ an:
- Kiyaakii, mi ínohin an fu enin attiꞌoh ga heetiigaríi tíkíis tiyewin, kërí tah mi hay kilayiꞌ haffoo na hel widëlíꞌ. 11 Binaa fu malaksukohaa, fu hay kihot an iñaa mi karee Yéerúsaleem kijaamuk Kooh bi ga wati, paaffii bes cidaaŋkaah na kanak. 12 Ee ken hottii daa mi nookoh kiwoꞌ na ɓoꞌ wala kihícisoh ɓuwaa, ennda ga Kaanfaa Kooh, ga jaangu-yaawúuꞌcaa wala ga ɗuuƴ teeraa. 13 Ɓuwii ɓii mínsoo kiwoꞌ dara yiléeríꞌ ga iñcii ɓa yammboo diima diimaɗa. 14 Enaama yíinoo déy mi míninndi kitook ga fíkíifu: Mi, mi jaamuk Koohyii ɓicaasammbíi, mi taabukka waasii wiꞌaswii ɓa woꞌ an sabohɗa. Hoonohhii bi mi gëmin ɓan ɓéeɓ iñaa Waasii Móyíis nakohɗa na ɓéeɓ iñaa sëldíiga-Koohcaa bínɗa. 15 Mi abin yaakaaꞌ ga Kooh ee ɓa, ɓa laakin yaakaaraama ɓan. Ee wërí en an ɓuwii ɓijúwíꞌɓii na ɓuwii júwussiiɗa tóoh hay kimílísu. 16 Kërí tah daa mi enoh tóoh mi heel kipes na hel widëlíꞌ ga fíkíi Kooh na ga fíkíi ɓuwii.
17 Mi enin ga ëgírii tíkíis tiyewin taa mi hayyii Yéerúsaleem. Kërí tahhoo dii kihay mi haydohi ɓu-heetiigoo dímal kopaꞌ na kitumiꞌ Kooh sarah ga kaanfaagari. 18 En kiꞌenaa, mi enee ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, ee lak mi en na kisétíꞌsiruk fodii dii yaawúuꞌcii tumsikaɗa. Ken enndii da ee coow kolukkii da. 19 Laakeera daama nak yaawúuꞌcaa meyohsee gohaa Aasíi. En kiꞌenaa, yaawúuꞌcaa ɓaama meyohsee gohaa Aasíiɗa ee hotseerooɗa, ɓërí jomee kituuk dii ga fíkíifu ɓa yammboo en lak ɓa laakin iñaa ɓa taabukohanndoonaa. 20 Kon nak yaawúuꞌcii enu dii ee boku ga paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaaɗa, ɓa woꞌat kofeelkaa mi tum ga waa mi tuukiru kiꞌattiꞌu ga paanaa wiyaakwaaɗa. 21 Ɓa laakoo iñaa ɓa yabohanndoo, enndii woꞌeenii wii mi woꞌ didóolíꞌ ga fíkíiɓaɗa an: «Dii mi gëmin ga kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa tah mi haydohu kiꞌattiꞌu ga fíkíirúu wati.»
22 Filiksi nak, lak woꞌuunun dijófíꞌ loo waas kerceen, ya keꞌta attiꞌaa bi bes wiliis, ya woꞌꞌa an:
- Binaa Lísiyas, haꞌ-kaadaa soldaaꞌcaa hayaa, mi malakis iñum akitohhúuɗa.
23 Waa ennda ɗa, Filiksi nakka soldaaraa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa kiɗaak Pool ga kasaa, wayee ya íisu ya féeh ee fiiliimuncaagari míniri kihay kitoputuꞌ.
Filiksi tíkísohha kisaawal na Pool
24 Ga bescaa tík gaɗa, Filiksi hayya ya na ɓetici, Durusíl. Durusíl nak iñaa yaawúuꞌ. Ya ɓaylukka Pool kisúkúrukki, yaama woꞌꞌi yen ga loo kigëm ga Yéesu Kiristaa. 25 Wayee daa Pool woꞌee bi leꞌꞌa ga loo enukeen wijúwíꞌ na loo kimín kiꞌabuk, na loo attiꞌaa ƴah kimëeñjohɗa. Filiksi, gúwernëeraa dalla kitíit, ya íissa Pool ya woꞌꞌari an:
- Diimaɗa, fu mínin kikaꞌ kimma, wati hayɗa kidooy. Mi kolukaa mi hayyaa kiɓayis.
26 Ya foogee an Pool hayyi kiꞌeꞌ hëelís, kërí tah leekleekaa ya ɓayluk Pool kisaawal nari.
27 Waa ennda ɗa, tíkíis tanak tíkka ga, laakka gúwernëeꞌ yiliis yaa faluk ee teeku Poosiyus Festus. Filiksi ga kihafci, kiwaaꞌ iñaa neɓ yaawúuꞌcaa doŋ tahee bi ya íissa Pool ga kasaa.

24:5 24: 5 Malkat Mëccëe 2: 23.

*24:8 24: 8 Iñaa wëñ ga bíncaa cimëeñíꞌcaaɗa laaksooca