26
Layaa Pool ga fíkíi Agírípaa
Waa ennda ɗa, buuꞌ Agírípaa woꞌꞌa Pool an:
- Fu mínin kiwoꞌ kimma, fu layohiꞌ haffu.
Pool nak lëríssa yahaagari, woꞌꞌa an:
- Buuꞌ Agírípaa, keeñnjoo soosin wati kituuk ga fíkíifu, mi layohiꞌ haffoo ga tóoh iñcii yaawúuꞌcii yammbooɗa. En kiꞌenaa, fu ínohin dijófíꞌ ɓéeɓ baahcii yaawúuꞌcii na iñcii en saawalɓaɗa. Mi kíimmbaa fu súkúrukkoo dijófíꞌ.
Yaawúuꞌcii ɓéeɓɓa ínohsin dii mi kooꞌ ga kipeskiigoo, aboh ga kiꞌoomaarooɗa. Ɓa ínohin daa mi madee kuɗewaaɗa, ennda ga ɗuuƴ heetiigoo, ennda ga Yéerúsaleem. Ɓa maañinndoo kiꞌínoh, ee ɓa mínin kiseediꞌ, ɓa tookkanaa, an mi bok ga Fërísiyeeŋcii; ee ɓuwaama, daa ɓa taabuki Waasii Móyíisɗa wëñ kiɓít. Wati nak, mi yii attiꞌu ndaga dii mi yaakaarin an Kooh hay kimëtíꞌ iñaa ya dígee ɓicaasammbuuɗa. Dígaama, níilcii cidaaŋkaah na kanakcii heetiigaruu yaakaaruunun kihotwa wa mat, kërí tah ɓa jaamuki Kooh wekoo nohoo. Buuꞌ Agírípaa, kiyaakaaꞌ dígaama tah yaawúuꞌcii kalaamiꞌussoo. Iñii tah ya ɗú yaawúuꞌcii ɗú tum ga helciigarúu an Kooh mínoo kimílísiꞌ ɓuwaa kaaninɗa?
Mi ga kihaffoo sah mi tumee ga helloo an daa ka mín kiman tóoh mi jomin kiheñoh teekii Yéesu Nasareet. 10 Ee iñaama yërí mi enukohee ga Yéerúsaleem. Mi lagin ga kasu ɓoꞌ-Kooh ɓiyewin, ee sarahohcaa ɓiyaakɓaa ɓërí oneeroo kitum iñaama. Binaa ɓa ƴah kiꞌapunaa, mi fareera ga. 11 Leekleek, mi taabee ga jaangu-yaawúuꞌ na jaangu-yaawúuꞌ, mi feeklukiɓa kiheeliɓa kimeƴdoh ga ngëmaagaɓa ga Yéesu. Mi sageeɓa hen bi mi daaneeɓa kidawuk bi ga dëkcaa wëñ kiꞌúsaayɗa, kisodalɓa.
Pool ɓéestíꞌta iñaa tahhi kisúpít kipesɗa
12 Fodaama, laakka bes, mi enee na kiƴah Damaas, lak sarahohcaa ɓiyaakɓaa eruununndoo dooli kiꞌam ɓuwaa gëmu ga Yéesuɗa. 13 Buuꞌ Agírípaa, wiima lak mi yaa ga waas Damaas. Ga ɓak mídí, mi hotta leeꞌlaat waa meyoh asamaan. Meliclaataa gawa wërí wëñ nohii kimelic, wa ennda mareet bi wíillaroo mi na ɓuwaa mi taabee naɓaɗa. 14 Ɗí ɓéeɓpíi, ɗí keennda kakay, mi dalla kikeloh koonaakaa woꞌ naroo ga kiꞌArameyee an: «Sóol, Sóol, iñii tah ya fu hatalloo ga kipes? Fu tum haffu, fu man na baamaa tap dooraa haꞌmudaagari feekkiɗa» Mi meekissari an: 15 «Kiyaakii, fu yërí en ɓa?» Haꞌmudii taassaroo an: «Mi yërí en Yéesu yii fu hatal ga kipesɗa. 16 Wayee kolka, fu tuuk ga kotciigaraa, mi woꞌꞌaa iñii tah mi feeñukkaaɗa. Mi tanukinndaa fu en súrgaroo, fu seediꞌꞌoo ga fíkíi ɓuwii, ga iñcii fu hot watiɗa na ciliis caa mi ƴahhaa kiteeɓ. 17 Mi hayyaa kisom ga heetii yaawúuꞌcii na ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa. 18 Mi wossaa gaɓa, fu lëgísiꞌɓa hasciigaɓa, fu ɓewohɓa ga ñúusii fu haydohɓa ga leeꞌlaatii. Fu ɓewohɓa ga yah Seytaani, fu ëewdohɓa ga Kooh, mi bayalɓa baakaaꞌciigaɓa, en ɗanaa ɓa gëm garoonaa mi waꞌ ɓa ga iñcii ɓuwii Kooh ƴah kilamɗa.»
19 Kon nak buuꞌ Agírípaa, mi taabuk iñcii Koohyii feeñukkoo teeɓpooɗa. 20 Ee sah mi ɗeɓ kijëgíꞌ ɓu-teeraa Damaas na ɓu-teeraa Yéerúsaleem. Lëehíꞌta, mi paaffa ga ɓu-kúlkaa Yúudée ɓéeɓka, mi mëeñjohha ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa. Mi yéegallaɓa an ɓa jomin kisúpít kipeskaagaɓa, ɓa ëewdoh hafɓa ga Kooh ee ga tumeencaagaɓa ɓa teewoh kayoh-kayohɗa an ɓa súpítin kipes. 21 Iñaama yërí tah yaawúuꞌcii abussaroo ga Kaanfaa Kooh, ɓa ɓaa heelloo kiꞌap. 22 Kooh músalinndoo, mi yii lís kipes bi ga besii wati. Mi yii seediꞌ ga fíkíi ɓuwii, ennda oomaa ennda yaak. Iñcii mi jëgírohɗa ɗeeŋngii iñaa sëldíiga-Koohcaa na Móyíis yéegalohsee an ca hay kilaakɗa: 23 an Kiristaanii hay kidaƴ coonu ciméeskíꞌ, ee yërí ƴah kiɗeɓ kimílís ga ɓuwaa kaaninɗa, ya yéegal heetiigaruu na heetcii cíinoo leeꞌlaatii onoh kipesɗa.
Pool yaa nook Agírípaa ga ngëmaa
24 Lak Pool yaa eemmba daama ga layohaagari, Festus, gúwernëeraa dallari kifiip an:
- Way way Pool fu dofin! Jagiigaraa wihëpíꞌwii mëeñísin hafiigaraa ƴaay!
25 Pool nak taassari an:
- gúwernëeꞌ Filiksi mi doffii déy. Iñii mi woꞌɗa ɓéeɓwa kayoh ee laakin haf. 26 Buuꞌ Agírípaa sah ínohin iñii mi woꞌɗa, kërí tah mi kaañ kituuk mi woꞌka ga fíkíici. Ɓéeɓ iñciima, wíinoo gaca appiiri kúmpa ndaga laakkii caa tumu ga rúkku. 27 Buuꞌ Agírípaa, fu gëmin iñaa sëldíiga-Koohcaa woꞌɗane? Ee, mi ínohin an fu gëmin ga.
28 Waa ennda ɗa, Agírípaa buuraa woꞌꞌa Pool an:
- Tes ga jutuut fu tummboo kerceen!
29 Pool taassa an:
- Yéeh, maañ, Kooh tumat, mi woꞌꞌii fu doŋ wayee bi ga ɓéeɓ ɓuwii súkúrukkooɗa, ɗú laakneeroo ga iñii mi enukohɗa bi tes kiɓagu na ceen.
30 Waa ennda ɗa, buuꞌ Agírípaa na Festus, gúwernëeraa na Berenís na ɓéeɓ ɓuwaa enee daamaɗa, kolkussa ɓaa ƴah. 31 Ga waa ɓa en na kiƴahɗa, ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:
- Ɓii yii tummbii enaama yíinoo yibóníꞌ yaa cal ya tíku kikaan wala kilagu ga kasu.
32 Buuꞌ Agírípaa nak dalla kiwoꞌ Festus, gúwernëeraa an:
- Enéeríi dii ya kíim kipaafdohu ga buuꞌ Sesaaꞌɗanaa ennaa ya mínin kiꞌíisu, ya ƴeeꞌ.