28
Pool ga kúlkaa Malta, giiyaa wíilɗa
Ga waa ɗí somolukohha ɓéeɓpíi ga giiyaa na jam, ɗí ɓaa han kiꞌínoh an dëkaama ɗí enoh, giiyaa wíilɗa teeku Malta. Ɓu-dëkaama teewussaríi kijof kiyaak. Ɓa fetiꞌtaríi kiwii kiyoonuk ndaga lak Kooh yaa toɓ ee fiyoonfaa yakin lool. Pool balaɓpa móofíꞌ-sookooñ kijaf ga kiwiikaa. Laakka goŋ-saamaanaa meyoh gawa ndaga tamohlaataa kiwiikaa, ñaakkari ga yah. Daa ɓuwaa hotee gogaa yoolin ga yahaa Pool, ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:
- Ɓii yii jom kiꞌen apoh-ɓoꞌ sah-sah. Hídaa ga dii ya somalukohin ga kikaan ga giiyiiɗa tóoh, kikaan líssi kitaabuk.
Pool nak wícca gogaa ga kiwiikaa ee dara dalliiri. Ɓuwaa sekka kihot ya úus bëm wala ya keen dal, ya kaan; wayee ga waa ɓa sekka bi maañnja, ee ɓa hottii dara dallii, ɓa abissa halaat wiliis, ɓa ɓaa woꞌ an:
- Ɓii yii iñii Kooh!
Ga yahaa daa ɗí eneeɗa, laakeera daama yoon wiyaak waa ɗíguunun, yoonaama Púbílíyus, yaa kuliyuk ga dëkaama giiyaa wíilɗa, yërí laakwa. Ya teerukkaríi ga kaanci, ya mínohharíi sagac iñaa leꞌ bes kaahay. Wiima lak paam Píbílíyus, síbíru na bíirtañi faaninndi ga fayaaŋ. Pool nak, kaꞌtari kiwaak, ya kíimmba Kooh, tíkkari yahcaagari, wëkíꞌtari. Waa ennda ɗa, ɗúukoolíꞌcaa ɓíinoo ga dëkaama giiyaa wíilɗa hayussa ga Pool, ya wëkíꞌtaɓa ɓan. 10 Ɓu-dëkaama giiyaa wíilɗa, iñaa en ɓéeɓ ɓa tumiꞌtaríiri, ee ga waa ɗí koluk kiƴahɗa, ɓa eewallaríi tóoh iñaa ɗí jom kisooluk ga ɓaawaaɗa.
Pool leꞌꞌa teeeraa Room
11 Ɗí ennda ga Malta ñiin kaahay; ɗí hannda kiꞌaas gaal-giiyaa kúlkohee Aleksandarí ee wa ɓay nataalcaa Kastooꞌ na Poluksiɗa* 28: 11 Ɓa enee tukooh ga Gerekcaa na ga ɓu-Room. Eewɓa teeksee Ledaa, wayee laakin ɓéestíꞌcaa woꞌ an ɓa bokéeríi paamun. Paam Poluksi enee Sës, koohyaa yiyaakyaa Gerekcaa. Koohcaa ɓanakɓaa ɓaama ɓu-kúlkaa Esparta jaamukseeɓa ga teekaa «Joskuuꞌ».. Wa lahee ga kúlkaama giiyaa wíilɗa. 12 Waa ennda ɗa, ɗí teeꞌta ga teeraa Sírakus, ɗí tummba daama bes kaahay. 13 Ɗí kolkohha daama ɗí aasissa ga gaal-giiyaa bi ɗí leꞌꞌa teeraa Resíyóo. Ga kooh-wíisfaa, uurisaa waa wëp. Ga besaa wukanakwaa tík gaɗa ɗí hannda kileꞌ Púsool. 14 Ɗí hotta ɓuwaa gëmuunun ga Yéesu ga teeraama. Ɓa nak, ɓa kíimmbaríi kites naɓa bes ciyitnakanak. Lëehíꞌta, ɗí ammba waas Room. 15 Kerceencaa dëku Roomɗa kelohussa an ɗí ɓaa hay, ɓa hayyaríi kitëebíluk bi ga «Marsaa Apíyus» na ɓan bi ga «Túuƴ-íikaꞌcaa kaahaycaa». Daa Pool hoteeɓa ya gërëmmba Kooh ee helci dalla. 16 Ga waa ɗí leꞌ Roomɗa, Pool onussa kidëk ga kaan haŋci ya na soldaaꞌ yíinoo yaa watukanndi.
Pool aawwa kijangat ga teeraa Room
17 Tíkka ga bes kaahay Pool ɓaylukka ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaa dëku Roomɗa. Daa ɓa hídírukohee, ya woꞌꞌaɓa an:
- Mbokcii, mi abuunun ga teeraa Yéerúsaleem, mi tíkussa ga yah ɓu-Room, ɓaa kuliyuk ga dëkaaɗa ee lak mi laakohhii dara na heetiigaruu ee mi ɗeeŋngii baahcii ɓicaasammbuu. 18 Ga waa ɓa meekissaroo kiꞌínoh kayohfaaɗa, ɓa waaꞌtaroo kiꞌíis ndaga ɓa hottii dara iñaa mi tum bi cal mi tíku kikaan. 19 Wayee yaawúuꞌcaa sagussa. Mi nak, mi kíimmba kipaafdohu ga Sesaaꞌ, buurii ɓu-Room, ya attiꞌꞌoo. Mi waaꞌtii kiyam heetiigoo ga dara. 20 Iñaama tah mi kíimmba kihotoh narúu bi mi saawal narúu. En kiꞌenaa, ɗu ɓu-Isarayeel, iñii ɗu am yaakaaꞌ gariɗa yërí tahhoo kiɓagu na ceen.
21 Ɓuwaa taassari an:
- Ɗí ga kihaffíi, ɗí laassii këyít fíinoo faa meyoh kúlkaa Yúudée woꞌ ga loofu ee laakkii yíinoo ga mbokcaagaríi daama, yaa hay dii kiɓéestí yibóníꞌ garaa. 22 Ɗí nak, ɗí waarinndaa kisúkúruk, fu woꞌꞌíi iñum fu halaatɗa. En kiꞌenaa, ɗí ínohin an waasum fu taabukɗa yewinin ɓuwaa woꞌi yibóníꞌ gawa.
23 Ɓa ammba bes wiliis waa ɓa hídohan. Besaa bëríi, ɓa hayya ɓiyewin bi ɓa wëñnja ga waa ɓa ɗeɓ kihayɗa. Saawalaagaɓa daloh ga kímaa bi ga noh-soosaa. Pool woꞌꞌaɓa iñaa ya gëmɗa, ya yéegallaɓa Nguuraa Kooh, ya koorohha ga iñaa bídu ga Këhítfaa Waasii Móyíisɗa na caa woꞌeencaa sëldíiga-Koohcaa, ya yaa heelɓa kiɓúl, ɓa gëm ga Yéesu. 24 Ɓii gëmussa iñaa Pool woꞌɗa, ɓíinoo sagussa kigëm. 25 Ga waa ɓa waaꞌ kitagoh na Poolɗa, lakanaa ɓa júwohhii ga ɗuuƴɓa bi wati. Pool nak tíkka ga woꞌꞌaɓa an:
- Helii yiselaꞌíꞌyii daal woꞌee na ɓicaasammbúu kayoh ga waa ya woꞌ koorohha ga kúuwkaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaaɗa. 26 Ya woꞌee an:
«Karaa ga heetaama, fu woꞌɓa an:
Ɗú hay kisúkúruk dijófíꞌ wayee ɗú ínohanndii dara.
Ɗú hay kimalak dijófíꞌ wayee ɗú hotanndii dara,
27 En kiꞌenaa, heetii wii nam kitúl keeñ hen.
Ɓa lagin nofciigaɓa,
ɓa ɗúugin hasciigaɓa,
doonaa ɓa hotoo na hasɓa,
ɓa kelohoo na nofɓa,
Ee ɓan ɓa ínohoo ga keeñɓa
En ɗanaa, ɓa ëewrukoo garoo, mi Kooh,
bi mi wëkíꞌɓa.» 28: 27 Woꞌeencii cii ɓéestíꞌ fodaa Ísayíi 6: 9-10 woꞌeekaɗa.
28 Pool tíkka ga an:
- Ínohat gaka an Hewhewii winéwíꞌwii onohi kipesɗa yéegalohuunun bi ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa ee ɓa, ɓa hay kisúkúruk.
[ 29 Ga waa Pool woꞌ woꞌeencaama bi ya lëehíꞌtaɗa, yaawúuꞌcaa ɓaa ƴah, ɓa ɓaa weeraanti ga ɗuuƴɓa.] 30 Iñaa leꞌ tíkíis tanak Pool eninta ga kaanfaa ya fayi faama ee ɓéeɓ ɓuwaa hayeeri kiwaakɗa laakeeri daama. 31 Ya yaa yéegaloh Nguurii Kooh, ya yaa jëgíroh loo Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii na fít wiyëgísíꞌ ee ken mossiirika kihoonoh.

*28:11 28: 11 Ɓa enee tukooh ga Gerekcaa na ga ɓu-Room. Eewɓa teeksee Ledaa, wayee laakin ɓéestíꞌcaa woꞌ an ɓa bokéeríi paamun. Paam Poluksi enee Sës, koohyaa yiyaakyaa Gerekcaa. Koohcaa ɓanakɓaa ɓaama ɓu-kúlkaa Esparta jaamukseeɓa ga teekaa «Joskuuꞌ».

28:27 28: 27 Woꞌeencii cii ɓéestíꞌ fodaa Ísayíi 6: 9-10 woꞌeekaɗa.