Këyítfii Pool bín Ɓu-teeraa
Koloosɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool bín kerceencaa ga Koloosɗa. Ya mosoo kikaꞌ daama, wayee ya woꞌuunun an ɓuwaa daamaɗa abuunun bi yëgísin ga ngëmaagaɓa ga Yéesuɗa. Epafaraas yaa taabi na Poolɗa yërí yéegaloh Hewhewii winéwíꞌ wii daama.
Ga tíkíistaa tík gaɗa, laakka ɓiɓoꞌ ɓaa kaꞌ Koloos, ɓa ɓaa jëgíroh daama iñaa taabohhii na iñaa Epafaraas jëgíreeɓa ga loo Hewhewii winéwíꞌwii. Ɓuwaama jëgíreeɓa an ɓa waaꞌ Kooh músalɓanaa, ɓa jomin kijaamuk malaakacii, ɓa jaamuki enaamacii cidóoyíꞌ-waaꞌcii wëñi ɓuwii dooliɗa. Ɓa nakeeɓa ɓan kigúruk ee ɓa woꞌeeɓa an laakin iñcaa tabin kiñam.
Epafaraas kaꞌta ga Pool ga Room lak yaama yaa ga kasu, ya woꞌꞌarika. Daa Pool kelohee iñaama, ya dallaɓa kibín këyít kiꞌínohlukohɓa an kigëm ga Yéesu Kiristaa kërí en iñaa onanɓa kimúcɗa.
Këyítfii Pool bín kerceencaa ga teeraa Koloosɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-2)
2 - Pool kíimiꞌta kerceencaa ga teeraa Koloosɗa (1: 3-14)
3 - Ɓii Kiristaanii enɗa na iñcii ya tumɗa (1: 15–2: 19)
4 - Kipes ga kiꞌen wíinoo na Kiristaanii (2: 20–4: 6)
5 - Taŋkoh (4: 7-18)
1
Këñɗoh
Mi Pool, mi apotaaꞌ Yéesu Kiristaa ee Kooh yërí waaꞌka. Mi na Tímotée mbokiigaruu ga ngëmiiɗa, ɗí ɓërí bínndúu këyítfii fii. Ɗí ɓii këñíꞌtúu, ɗú ɓuwii en ɓuu Kooh ga teerii Koloos, ee ɗú en mbok-kerceen ɓiwóoríꞌ ga dii ɗú enin wíinoo na Kiristaaɗa. Mi yii kíim Kooh, Paamudiigaruu barkeellúu, ya onndúu jam.
Pool kíimiꞌ kerceencaa ga teeraa Koloos
Ɗí dëk ga kigërëm Kooh, Paamudii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, saycaa ɗí kíimiꞌtúu Kooh tóoh. En kiꞌenaa, ɗí kelohin ngëmii ɗú laak ga Yéesu Kiristaaɗa. Ɗí kelohin ɓan dii ɗú hín kiwaaꞌ ɓéeɓ ɓuwii enu ɓuu Koohɗa. Fodaama, iñii ɗú yaakaaꞌ kilaas ee Kooh faaniꞌtúu ga asamaanɗa yërí tah ka. Ee yaakaariima, Woꞌeenii wukayohwii en Hewhewii winéwíꞌwii ɗú keloheeɗa, wërí ínohlukohhúuwa. Hewhewii winéwíꞌwii wiima leꞌin bi garúu ee fodaama wa wii wëñ kitas ga ëldúna tóoh. Wa wii laakiꞌ Kooh jeriñ ga ɓuwii ga dii wa en na kisíw rekɗa ee wa man ɗa garúu ɓan, aboh ga besaa ɗú ɗeɓ kikeloh Hewhewiima woꞌ ga kijofkii Koohɗa ee ɗú ínohhaka kayoh-kayohɗa. Epafaraas, yii ɗí keeñukin ee bok naríi ga lëgëyiiɗa, jëgíꞌtúu iñaama. Ya súrga Yéesu Kiristaa yiwóoríꞌ, ya eniꞌtúu duma ee ya yum tum lëgëyumgari dumaɗa. Ya woꞌinndíi ɓan kiwaarohkii Helii yiselaꞌíꞌyii tum garúuɗa.
Kërí tah, ɗí ɓan iñaa ɗí kelohee loorúu bi wati, ɗí dëk ga kíimiꞌtúu Kooh. Ɗí kíimiri, ya kooroh ga Helii yiselaꞌíꞌyii, ya líifíꞌtúu na ɓéeɓ kiñaañ na kiꞌínohkaa meyoh gariɗa. En ɗanaa ɗú mín kiꞌínoh bi jof iñii ya waaꞌɗa. 10 En ɗanaa, ɗú mín kipes ga iñaa neɓ Haꞌmudii, ɗú tumi iñaa ya waaꞌ ga iñaa en tóoh. Ɗú tumi tumeen wijófíꞌ waa en tóoh ee ɗú wëñi kiɓaat kiꞌínoh Kooh. 11 Ɗí ɓii kíim Kooh ya onndúu dooliigari taam na ndamɗa, wa yëgísíꞌtúu, doonaa ga coonufaa mínndúu kitíkuk tóoh, ɗú ɓaat kiguuꞌguuluk na kimúuñ, taam na keeñ wisóosíꞌ. 12 Gërëmat Kooh, Paamudii, ya yii ya onndúu kimín kilaak ɓak ga iñcii cijófíꞌcii ya faaniꞌ ɓuwii en ɓuuci, ga nguuraagari taam na leeꞌlaatɗa. 13 Ya teꞌinnduu ga doolii ñúusii, ya ekkaruu ga nguurii Kowukiigarii ya keeñukɗa. 14 Kowukiima kërí laassuu, baakaaꞌciigaruu bayalussaruu.
Ɓii Kiristaanii enɗa na iñii ya tumɗa
15  Kiristaanii yërí nataal Kooh yii hotukoo na hasɗa. Yërí en saawii ee ya hanoh ɗook ga tóoh iñcii sakuɗa. 16 En kiꞌenaa, ɓéeɓ iñcii Kooh sakɗa kooroh gari. Ennda iñcii ga asamaanɗa na cii ga kakayfiiɗa, cii hotukin na cii hotukooɗa, cii en kinguuruk ee ca kaañukooɗa, cii kuliyuk ga tóoh ee ca toon dooliɗa. Kooh sakin tóoh kooroh gari, ee tíkin tóoh ga yahci. 17 Balaa dara sakunaa lak ya enin, ee yërí tuukiꞌ iñaa enin tóoh. 18 Ya yërí en hafii faanfii; ee jaangii en faanfiima. Ya yërí en dalaarii, yii ɗeɓ kimílís ga ɓuwaa kaaninɗa doonaa ya hanoh ɗook ga tóoh. 19 En kiꞌenaa, neɓ Kooh hen ya líiffa muut ga Kowukiigari. 20 Ee kooroh gaka, ya júwohɗin ɓu-ëldúna ɓéeɓɓa na hafci: ennda ga kakayfii ennda ga asamaan. Ya haydohiꞌta ɓéeɓ jam kooroh ga ñífaa Kowukaagari aamuk ga kuraanaaɗa.
21 Ɗú ɓan, kuɗewaa, ɗú enee sagac ga Kooh. Ɗú enee ɓuwaa sagoh na Kooh ndaga halaatcaagarúu na tumeencaagarúu cibóníꞌcaa ɗú enukoheeɗa. 22 Diimaɗa, Kooh júwohɗinndúu na hafci, kooroh ga kikaankaa Kowukiigari, kii hay, ɓayya faan ɓoꞌ-súusúusɗa. En ɗanaa, Kooh onndúu kiꞌen ɓiɓoꞌ ɓiselaꞌíꞌ ga fíkíici, ɓaa laakoo sík ee ken laakoo iñaa ya woꞌan gaɓa yibóníꞌ. 23 Kon nak, ɗú jom kidëk kigëm ga Yéesu, ɗú am bi yëgís ee ɗú soofoo fenoo ga. Dara hanat kinís ga hellúu yaakaarii meyoh ga Hewhewii winéwíꞌwii ɗú kelohɗa. Hewhewii winéwíꞌwii wiima yéegalohu ga ɓaa en ɓéeɓ ga ëldúna, ee mi Pool, mi en súrga kiyéegalohwa.
Lëgëyii Pool sasu kitum ga jaangiiɗa
24 Diimaɗa, keeñnjoo soosin ga coonucii mi daƴ ee laakɗinndúu jeriñɗa. Coonuciima mi daƴ ga faanndooɗa, mi ɓaatca ga caa Yéesu dayeeɗa, ee mi tumka ndaga jaangii en faanfiigariɗa. 25 Mi enin súrga ga jaangiima kitum sasii Kooh nakkooɗa: ennda kiyéegallúu Woꞌeeniigari bi mat sëk. 26 Woꞌeeniima wërí en kúmpafii ɗaakkee ga ɓéeɓ ga jamaanucii tóoh paafɗa. Wayee diimaɗa, Kooh teewinwa ɓuwii en ɓuuciɗa. 27 Ya waareeɓa kiꞌínohlukoh ndamiigari leehoo enee ga kúmpafiima ya faaniꞌ ɓéeɓ ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa. Kúmpafaama fërí fii: Kiristaanii yii garúu ee iñaama oninndúu kilaak yaakaaꞌ kilaas ga ndamii Kooh. 28 Kiristaaniima, yërí ɗí jangati ɓaa en ɓéeɓ, yërí ɗí yéegali ɓaa en ɓéeɓ, yërí ɗí jëgíri ɓaa en ɓéeɓ taam na kiñaañkii meyoh ga Koohɗa. En ɗanaa, ɓaa tuuk ga fíkíi Kooh ɓéeɓ en ɓoꞌ yimëtíꞌ ndaga daa ya enin wíinoo na Kiristaaɗa. 29 Iñaama nak yërí tahhoo kison ga kilebiroh. Ee mi lebirohoh doolii Kiristaa onndooɗa. Wa wii lëgëy yiyaak ga ɗuuƴcoo.