Këyítfii Pool bín Ɓu-teeraa
Efeesɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool bín kerceencaa ga teeraa Efeesɗa. Wayee fa eemmbii ga ɓu-Efees rek. Pool wosohinfa ɓikerceen ga teeru ciyewin ga gohaa Aasíi. Wii ya bín këyítfiima lak ya yaa lagussa ga kasu ga Room. Teeraa Efees wërí wëñ kilaak solu ga ɓéeɓ teerucaa ɓu-Room nguurukoh ga gohaa Aasíiɗa. Ɓoꞌ ɓiyewin ga teeraama lëgëyɓa enee kitoon. Ɓa tawahiꞌta Koohyaagaɓa ɓa teek Artémís ga kiGerekɗa kaan fimóríꞌ. Artémís ɓu-Room teekki Janaa. Ɓa nataalla Artémís nataal ɓeti. Ɓu-Efees karee kikíimi Kooh ga kaanfaama. Yaawúuꞌcaa na kerceencaa karéeríi daama kikíim Kooh. Ga waa Pool ɓoyuk Efees ga ɓaawaagari wukanakwaa, ya yaa jëgíꞌ yaawúu’caa daamaɗa dímaasaa en tóoh. Pool ɓoyukka lak ya mínéeríi kimaañ ga Efees wayee ya díŋngaɓa kihayis daama. Ga waa ya karis daama ɓaawaagari wukaahaywaa, ya ennda daama tíkíis taahay taa ya jëgíree ɓuwaa (Tumeen 19–20).
Iñii yii yërí Pool teeɓpuu ga këyítfii fii: Kooh ga kijofkaagari teewinnduu iñaa ɗaakukee hen garuu. Wërí en an ya hay kihídíroh tóoh iñcaa en ga ɗook na dii ga kakay ee Yéesu kuliyuk gaca. Ya tíkka ga an kerceencaa jomin kijúwohu ɓa en wíinoo, laakoo yii an ya yaawúuꞌ, yii enndii yaawúuꞌ. Seytaani yërí en ɓaa ɓa jom nari kisagoh. Kon ɓa jom kitaabi na ɓéeɓ, ɓa boki kikíim Kooh en ɗanaa Seytaani wëñooɓa dooli. Ya woꞌin ga daa ƴaal jom kiman na ɓetici, daa oomaa jom kiman na paamci na daa ñaam jom kiman na haꞌ-kaanciɗa. Ya woꞌ an kerceencii jom kiꞌenu wíinoo na Kiristaanii.
Këyítfii Pool bín ɓu-Efeesɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-2)
2 - Kooroh ga Yéesu ɓéeɓ ɓuwii wíinoo ga fíkíi Kooh (1: 3–3: 21)
3 - Kiꞌen wíinoo na Kiristaanii lími ɓadukeen wiꞌas (paamun, kowu, súrga) (4: 1–6: 20)
4 - Taŋkoh (6: 21-24)
1
Këñɗoh
Mi Pool, mi apotaaꞌ Yéesu Kiristaa ee Kooh yërí waaꞌka. Mi yërí bínndúu Këyítfii fii, ɗú ɓuwii ga teerii Efees en ɓuu Kooh ee gëmuunun ga Yéesu Kiristaaɗa. Mi yii kíim Kooh Paamudiigaruu, ya na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii ɓa barkeellúu, ɓa onndúu jam.
Iñcii cijófíꞌcii Kooh tumiꞌ ɓuwiigariɗa
Ɗu kañat Kooh, yii en Paamudii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruuɗa. Ga dii ɗu en wíinoo na Kiristaaɗa, Kooh barkeelinnduu barkeelaa en ɓéeɓ, waa Helaagari onnduu ee ca laak ga ɗookɗa. Ya tanukinnduu ɗu en wíinoo na Kiristaa, lak ya sakkii ëldúna duum, en ɗanaa ɗu en ɓiɓoꞌ ɓiselaꞌíꞌ, ɓaa laakoo sík ga fíkíici. Ga kiwaaꞌkii ya waaꞌtuuɗa, ya ammba kumëeñíꞌ kitanukkuu ɗu en ɓitowuci ee kooroh ga Yéesu Kiristaa. Iñaama yërí ya waaree ee yërí neɓpi. Kon nak, ɗu kañatti ndaga kijofkiigari paafin iñaa en tóohɗa: ya jofin garuu ee ya meekissiiruu dara ga ndaga dii ɗu en wíinoo na Kowukiigari ya wëñ kikeeñukɗa.
Ya kooroh ga ñífaa Kiristaa aamseeɗa, ya laassaruu, ya bayallaruu tooñcaa ɗu tooñnjiɗa. Fodaama, ya teewinnduu dii kijofkiigari hín kiyakɗa. Kijofkiima, ya teewinnduuka bi dooyin sëk, ya sorin garuu kiñaañkaa meyoh gari, na ɓan kilaak hel. Ya oninnduu kiꞌínoh iñaa ya waaree kitum, wa newinndi ee enee kúmpa garuuɗa. Iñaama, ya abeeri kumëeñíꞌ ee ya koorohan ga Kiristaa ya tumwa. 10 Iñaama ya mëtíran ga wahtaa ya amɗa, wërí en an ɓéeɓ iñcii en ga asamaanɗa, na ɓéeɓ iñcii en ga kakayfiiɗa ya hídírohca wíinoo ee Kiristaa en ɓaa kuliyukcaɗa.
11 Waa ɗí enin wíinoo na Kiristaanii, ɗí laakin ɓak ga tóoh iñcii Kooh díŋ heetiigariɗa. Kooh tanukeeríi kumëeñíꞌ fodaa ya nateeka kitumɗa. En kiꞌenaa, ya tumi iñaa en ɓéeɓ fodaa ya natkaɗa na daa ya waaꞌkaɗa. 12 Fodaama, ɗí ɓii ɗí en ɓuwii ɗeɓ kilík yaakaaꞌɓa ga Kiristaaniiɗa, ɗí teewoh ndamii Kooh ga kipeskiigaríi.
13 Ɗú ɓan, ga waa ɗú kelohha woꞌeenii wukayohwii, wii en Hewhewii winéwíꞌwii músallúuɗa, ɗú gëmmba ga Kiristaanii ee Kooh tummba mandargaagari garúu. Mandargaama wërí en Helii yiselaꞌíꞌyii ya dígoheeɗa. 14 Helii yiselaꞌíꞌyii yërí en iñii Kooh ɗeɓpuu kiwaꞌ ga ɓéeɓ iñcii ya faaniꞌtuuɗa, bi ga daa ɗu ɓëgískan say ga tóoh iñaa bonin. Kon ɗu ƴeekat ndamii Kooh laakɗa.
Pool Kíimiꞌ kerceencii
15 Ga iñaama, mi ɓan, mi kelohin ngëmii ɗú laak ga Yéesu Haꞌmudiiɗa, na ɓan dii ɗú hín kiwaaꞌ ɓéeɓ ɓuwii enu ɓuu Koohɗa. 16 Fodaama, mi dëk ga kigërëm Kooh garúu, ee saycaa mi kíim Kooh tóoh, helloo kaꞌ garúu. 17 Mi yii kíim Kooh, yii Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu; Paamudii líif na ndamɗa, ya soꞌtúu Helaagari onanndúu kiñaañ, wa teeɓpúu Kooh ee tum bi ɗú ínohhi kayoh-kayohɗa. 18 Mi yii kíim ya léeríꞌ helciigarúu doonaa ɗú ínoh yaakaarii ɗú laak ga ɓayii ya ɓayyúu ga hafciɗa. Ɗú ínoh ɓan alalii wiyaakwii laakoo ga fen ya faaniꞌ ɓuwii en ɓuuciɗa, dii wa hín kiyakɗa. 19 Ee ɗú ínoh ɓan dooliigari lëgëy ga ɗuuƴcuu, ɗu ɓii ɗu gëm gariɗa, dii wa hín kiyakɗa. Ya teewohha dooliigari wiyaakwiima ga daa iñaa wa mín hín kiyakɗa 20 ga wii ya mílísiꞌ Yéesu Kiristaa ga ɓuwaa kaaninɗa, ya ɓëwíꞌtari ɗook asamaan, yugiꞌtari, hanoh yah-ñaabaagari. 21 Daama, Kiristaa hanohɗussa ga ɗook iñcii ga díkaanti ɗook na kakay, ca cii nguuruk, ca kaañukoo, ca laakin dooli ee ca toon dooliɗa. Ya hanohɗussa ga ɗook ɓéeɓ teek, waa ɓoꞌ mín kiɓayohu. Iñaama eemmbii doŋ ga jamaanii diima, wayee bi ga sah jamaanucaa ƴah kihayɗa. 22 Kooh erin Kiristaa kinguuruk ga ɗook iñaa en tóoh* 1: 22 Ya tumin tóoh ga fíldoo kotcaagari. Mëdírohat na Kañcaa 8: 7, ee Kiristaaniima hanoh ɗook ga iñaa en tóohɗa, Kooh erinndi kikuliyuk ga jaangii. 23 Jaangii wërí en faanfii Kiristaanii. Kiristaanii yii ga jaangii bi gomin ee Kooh yii gari ɓan bi gomin 1: 23 Mëdírohu na Efees 4: 10, iñaa Kooh waaree ga Aadamaɗa, ya líifíꞌ ëldúnaɗa, Kiristaanii tuminwa na Helaagari yiselaꞌíꞌyaa gom ga ɓéeɓ ɓuwii gëm gariɗa..

*1:22 1: 22 Ya tumin tóoh ga fíldoo kotcaagari. Mëdírohat na Kañcaa 8: 7

1:23 1: 23 Mëdírohu na Efees 4: 10, iñaa Kooh waaree ga Aadamaɗa, ya líifíꞌ ëldúnaɗa, Kiristaanii tuminwa na Helaagari yiselaꞌíꞌyaa gom ga ɓéeɓ ɓuwii gëm gariɗa.