Këyítfii Pool bín
Ɓu-Galaatɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool bín kerceencaa ga teeraa Galaatɗa. Ya karin daama waas kanak kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌ wii. Yaawúu’caa na ɓuwaa enussii yaawúuꞌɗa gëmussa, ɓa aassa ga kikerceen.
Pool jëgíreeɓa an kigëm ga Yéesu kesi kërí tahan Kooh abohɓa ɓiɓo’ ɓijúwíꞌ ga fíkíici. Wayee laakka ɓiyaawúuꞌ ɓa meyohu Yéerúsaleem, ɓa ka’ta Galaat. Ɓa woꞌꞌa ɓuwaa an yaakcaa ga jaangaa Yéerúsaleemɗa ɓërí wosɓa. Ɓa yahha tóoh iñcaa Pool jëgírohee daamaɗa. Ɓa woꞌꞌa ɓuwaa an Pool enndii apotaaꞌ yukayoh ee iñaa ya jëgí’ɓaɗa enndii kayoh ɓan. Ɓa woꞌeeɓa an ɓa ɓaama ɓa enndii yaawúu’ɗa, waa ɓa gëmin ga Yéesu ɓa jomin kitaabuk iñaa Waasaa Móyíis nakohɗa: ɓa jomin kigúruk. Fodaama Kooh abohɓa ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ.
Iñaama tah Pool bínnda ɓu-Galaat kinísɓa ga iñcaama ɓa jëgíru ee meyohhii ga Koohɗa. Ya woꞌꞌaɓa an kigúrukkaa neɓloh Koohɗa eni ga keeñ ee wërí en an keeñaagaraa jom kiset hen ga fíkíici. Abaraham yërí en caasamuncii yaawúuꞌcii, moona déy Kooh abohhari ɓoꞌ yijúwíꞌ ee lak ya gúrukkii duum.
Ngëm doŋ onan ɓoꞌ kiꞌabohu yijúwíꞌ ga fíkíi Kooh, ee wa rek wërí mínlukohan ɓoꞌ kitaabuk kipeskaa neɓ Koohɗa.
Këyítfii Pool bín ɓu-Galaatɗa tíidoh anee:
1 - Pool këñíꞌ ɓu-Galaat (1: 1-5)
2 - Kooh tum Pool apotaaꞌ ee ya jëgíroh kayoh (1: 6-24)
3 - Iñii Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ kayoh-kayohɗa (2: 1-21)
4 - Ngëm doŋ onan ɓoꞌ kimúc (3: 1–4: 31)
5 - Kiwaaroh yaa en ɓéeɓ na mooroomci; Kitaam na Helii yiselaꞌíꞌyii (5: 1–6: 10)
6 - Iñcaa Pool mëeñjoh kidínkaanohɗa na taŋkoh (6: 1-18)
1
Pool këñíꞌ ɓu-Galaat
Mi Pool, mi apotaaꞌ Yéesu Kiristaa. Ɓoꞌ-súusúus falliirooka ee ka koorohhii ga ɓoꞌ, wayee ka meyoh ga Yéesu Kiristaa na Kooh, Paamudii, Kooh yiima mílísiꞌ Yéesu ga ɓuwaa kaaninɗa. Mi na ɓéeɓ mbok-kerceencii enu diiɗa, ɗí ɓii ɓëyrohhúu këñíꞌ, ɗú ɓuwii en ga jaangucii ga Galasíiɗa. Kooh, Paamudiigaruu na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii barkeelattúu, ee ɓa onndúu jam. Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii, erohin kumuunkaagari ndaga baakaaꞌciigaruu, en ɗanaa ɗú mín kimúc ga ëldúnaanii ɓuwii wati wibóníꞌwii fodaa daa Koohyii en Paamudiigaruu waarohkaɗa. Ndam aawat ga Kooh bi taaꞌ! Aameen.
Hewhew winéwíꞌ wíinoo doŋ wërí laak
Ɗú, Kooh yërí tanndúu koorohha ga yërmaandaa Yéesu Kiristaa. Mi jaahliꞌin lool nak ga dii ɗú onndi bíiŋ haat, ɗú taabukka hewhew winéwíꞌ wiliisɗa. En fan hewhew winéwíꞌ wiliis laak hen! Wa laakoo. Ɓiɓoꞌ doŋ ɓërí en na kihícisoh helciigarúu ee ɓa waaꞌ kikalañsoh Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga Yéesu Kiristaaɗa. Kon nak, binaa ɓoꞌ yiliis, luu enee ɗí sah, wala malaaka-Kooh, yaa meyoh asamaan, hayyúu kiyéegal hewhew wiliis waa enndii wii ɗí yéegallúuɗanaa, ya saŋkuꞌat. Ɗí mosinndúuka kiwoꞌ ee mi yii taabis ga wati: binaa ɓoꞌ yéegallúu hewhew winéwíꞌ wiliis waa bokkii na wii ɗú laas garíiɗanaa, ya saŋkuꞌat. 10 Kon diimaɗa, mi heel iñaa neɓ ɓoꞌ-súusúuse? Óꞌóo, mi heel kay iñaa neɓ Kooh! Mi heel ɓuwii waaꞌtoone? Binaa mi lísee bi wati kiheel ɓuwii waaꞌtoonaa, eneenaa mi enoo súrga Kiristaanii.
Iñaa tum Pool apotaaꞌɗa
11 Mbokcii ga ngëmiiɗa, mi waaꞌ ɗú ínoh an Hewhewii winéwíꞌwii mi yéegalohɗa meyohhii ga ɓoꞌ-súusúus. 12 Mi laassiiwa ga ɓoꞌ-súusúus ee ken jëgíꞌtiiroowa wayee Yéesu Kiristaa na kihafci yërí ínohlukohhoowa.
13 En kiꞌenaa, ɗú kelohin ga dii mi madee kuɗewaa ga waa mi en ga Waasii yaawúuꞌciiɗa. Ɗú ínohin daa mi tamohee ga kihatal ga kipesɓa ɓuwaa ga jaangaa Koohɗa, mi yaa tum tóoh kitasaarohɓa. 14 Ɓuwaa mooroomee naroo ee ɓa yaawúuꞌɗa, ɓiyewin gaɓa leꞌséeríiroo fen ga kitaabuk waasii yaawúuꞌcii. Ee mi wëñeeɓa kikaantukoh ga kitaabuk iñcii cosaanii ɓicaasammboo nakoh kitumɗa. 15 Kooh nak tanukkaroo lak mi límussii duum. Ya ɓayyaroo ga yërmaandaagari, mi en súrgaci. 16 Ee ga waa neɓpari ya teeɓparoo Kowukiigariɗa, mi ínohlukohka ga ɓuwii enussii yaawúuꞌɗa, mi meekissii ken kiꞌonndoo hel ga iñaama. 17 Ee ɓan mi kaꞌtii Yéerúsaleem kihotohnee na ɓuwaa ɗeɓpoo kiꞌen apotaaꞌɗa, wayee mi nammba kiꞌíisuk kúlkaa Arabíi, lëehíꞌta mi ɓoyukka teeraa Damaas. 18 Tíkka ga tíkíis taahay, mi hannda kikaꞌ Yéerúsaleem kiꞌínohɗoh na Sefas* 1: 18 Sefas wërí en teekaa Peeꞌ ɓayohsiɗa.. Mi ennda nari bes cidaaŋkaah na ciyëtúus. 19 Mi hottii apotaaꞌ yíinoo yiliis, enndiirinaa. Mi hotta ɓan Saak këmëeŋkí Haꞌmudii. 20 Kooh ínohin an iñii mi bínndúu yii enndii saboh.
21 Lëehíꞌta, mi hannda kikaꞌ gohaa Síríi na waa Sílísíi. 22 Waama, lakanaa ɓuwaa gëm ga Kiristaa ga kúlkaa Yúudéeɗa mossooroo kihot; 23 ɓa kelohee rek ɓuwaa ɓaa woꞌ an:
- Ɓaa yaama hataleeruu ga kipes kiɗewaaɗa, ɓaama déy, wati ya yii yéegaloh ngëmii ya heelee kiɗúbíꞌ ga ɓuwiiɗa.
24 Fodaama, ɓa aawwa kikañ Kooh ga dii mi man diimaaɗa.

*1:18 1: 18 Sefas wërí en teekaa Peeꞌ ɓayohsiɗa.