Këyítfii
Saak
bínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Saak bín ɓéeɓ ɓuwii en ɓu-Kooh tasaarukoh ga ëldúnaɗa. Saak enee ɓo’ yilëekíꞌ-teek ga kerceencaa ga Yéerúsaleemɗa. Woꞌu an Yéesu yërí en yaakci. Ɓiyewin ga ɓuwii ya bídee këyítfii fiiɗa woꞌee an ɓa gëmin ee ka hotukéeríi ga ɓadukeenaagaɓa. Iñaama tah ya woꞌꞌaɓa an kigëm jom kitaam na kitum yijófíꞌ. Saak kelohha an ga ɗuuƴ kerceencaa, ɓuwaa laakooɗa ensee ga coonu ndaga ha’-alalcaa yéeŋsee hafɓa doŋ. Iñaama tah ya woꞌꞌa haꞌ-alalcaa ɓa watuk kitum fodii ɓuwaa fiiliimunoh na ëldúnaɗa, wayee ɓa am ɓuwaa laakooɗa yah kanak. Tíkka ga ya woꞌꞌa ɓéeɓ watuk kiñaroh, ɓa am túuwtaagaɓa, ɓa dëk ga kitaabuk yijófíꞌ fodaa Kooh nakohkaɗa.
Këyítfii Saak bínɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1)
2 - Kigëm na kiñaañkaa meyoh ga Koohɗa (1: 2-18)
3 - Kisúkúruk woꞌeenii Kooh na kitum iñaa wa nakohɗa (1: 19-27)
4 - Kigënantiloh jomoo kilaak (2: 1-13)
5 - Kigëm jom kitaam na tumeen (2: 14-26)
6 - Kiñaañkaa meyoh ga Koohɗa na kiwatuk perem (3: 1-18)
7 - Kifiiliimunoh na ëldúna (4: 1–5: 6)
8 - Kimúuñ na kikíim Kooh (5: 7-20)
1
Këñɗoh
Mi Saak, mi súrga Kooh mi súrga Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii. Mi yii këñíꞌ jawootcii Isarayeel* 1: 1 Jawootcii Isarayeel waaꞌ kiwoꞌ ɓuwii gëm ga Yéesu ga ëldúna tóohɗa. cidaaŋkaah na kanakcii tasarukoh ga ëldúna tóohɗa.
Kiyëgís ngëm ga coonu
Mbokcii, binaa ɗú keen ga coonu, ga daa ca mín kiman tóoh, leenaa taabat ga na keeñ wisóosíꞌ seɓ. Ndaga ɗú ínohin an coonucaama mínndii yen ga ngëmiigarúunaa, onanwa kiwëñ kiyëgís. Kon teewohat kiyëgís kimëtíꞌ sëk en ɗanaa ɗú síkoo ga dara ee ɗú mat ga tóoh. Binaa laak garúu, ɓaa hamhamaagari dooyyiinaa, ya kíimat Kooh hamham, Kooh hayyiwa kiꞌon. Ndaga Kooh oni ɓéeɓ, foñoo ken ee ñaroo ken ga. Wayee ya en na kikíimaa, ya taabat ga na ngëm ee ya hanat kilaak hel kanak ga, ndaga ɓaa laak hel kanak man na dúusaa giiyaa uuris ɓëwíꞌ egiwa daa en ɓéeɓ. Ɓaa man fodaama hanat kitum helci ga kilaak yen ga Haꞌmudii, ndaga iñaa ya aasoh tóoh ya laak hel kanak ga, ya egiskohi.
Kinduul na kilaak alal
Ɓaa en nduul garúunaa ya neɓlukat ndaga Kooh hayyi kiɓëwíꞌ, 10 ee haꞌ-alal, ya neɓlukat ɓan ndaga Kooh hayyi kiyóoskíꞌ. En kiꞌenaa, haꞌ-alal lëehɗuki fodii sapuus-pëegíi. 11 Nohii kolukaa, wa tam jír, wa tëkíꞌ pëegíifaa, sapuuscaa keen, moꞌlaataa pëegíifaa kaꞌ. Haꞌ-alal, ga ɗuuƴ lëgëyaagari, ƴah kilëehɗuk fodaama.
Coonucii dali ɓoꞌ na iñcii eki ɓoꞌ ga kitum iñaa joffiiɗa
12 Ya yewinin múuꞌ, ɓaa yëgísin ga coonucaa ya hídohi nacaɗa. Ndaga ya teewoh kiyëgískaagari na ndam ga ɗuuƴ coonucaamanaa, ya hay kilaas kipeskaa en neehalaa Kooh díŋ ɓuwaa waarussiɗa.
13 Ɓoꞌ, binaa helci kaꞌ ga kitum iñaa joffiinaa, ya hanat kiwoꞌ an: «Kooh yërí híiꞌtoo ga.» Ndaga laakoo iñaa híiran Kooh ga kitum iñaa joffii, ee ya ga kihafci, ya híiroo ken ga kitum iñaa joffii. 14 Ɓaa en ɓéeɓ, neɓlaat-kumuunci wërí nookiri, wa ɗúkiri bi ekki ga kitum iñaa joffii. 15 Lëehíraa neɓlaat-kumuun taabukkinaa, wa lím baakaaꞌ, ee baakaaraa kaꞌ bi mataa, wa lím kikaan.
16 Ɗú, mbokciigoo mi keeñukɗa, ken hanattúu kiɗúk ga iñii yii. 17 Iñaa ɗu onu yijófíꞌ tóoh na ɓéeɓ sërcaa matin, ca yoosukoh ɗook, ca meyoh ga Paamudii en tóoh leeꞌlaatɗa. Ndaga Kooh laak ɓadukeen wíinoo ee ga daa ya hanoh tóoh, ñúus laakoo da. 18 Neɓ Kooh hen ya límmbaruu, koorohha ga woꞌeenii en kayohɗa, doonaa ɗu en fodaama ɓuwii kuliyuk ga tóoh iñcii ya sakɗa.
Kisúkúruk woꞌeenii Kooh na kitum iñaa wa nakohɗa
19 Mbokciigoo mi keeñukɗa, foñat hel ga iñii mi woꞌ yii: ɓaa en ɓéeɓ gaawat ga kisúkúruk woꞌeenii Kooh, wayee ya hanat kigaaw kiwoꞌ, ee ya hanat kigaaw kiꞌayluk. 20 Ndaga ɓaa aylukin tumoo iñaa júwin ga fíkíi Kooh. 21 Kërí tah meƴdohat ga haffúu ɓéeɓ iñaa líiɓɗan keeñnjúu, na ɓan kisoot kihëpíꞌ. Yóoskíɗat haffúu ga fíkíi Kooh, ɗú took kiteꞌ woꞌeenii mínndúu kimúsal ee Kooh sok ga keeñnjúuɗa.
22 Kaa eemat rek ga kisúkúruk woꞌeenii Kooh, ɗú ɗúki haffúu ga iñaama. Wayee tumat iñaa wa nakohɗa. 23 Ndaga ɓaa súkúruk woꞌeenii Kooh ee tumoo iñaa wa nakohɗa, man na ɓoꞌ, yaa malak fíkíifaagari ga seetu, ya hotfa ga daa fa manɗa. 24 Ya seetuꞌuk bi ya lëehíraa, ya ƴee, ya dal kiꞌal daa ya manɗa. 25 Wayee ɓoꞌ yaa ga, yaa heel kiꞌínoh dijófíꞌ Waasii Kooh wimëtíꞌwii on ɓuwii kilaas hafɓaɗa. Ya abinwa dijófíꞌ ee foñnjiiwa. Ya eemmbii ga kisúkúruk iñaa wa woꞌɗanaa ya aluk, wayee ya yaa tum iñaa wa nakohɗa. Ɓaa yaama, iñaa ya tumɗa, keeñci hay ga kisoos.
26 Ɓaa fu fooŋ an fu taabuk Kooh ee fu mínoo kiꞌam kúuwfunaa, fu ɗúk haffu: kitaabuk-Koohkaagaraa kaama laakoo jeriñ. 27 Kitaabuk-Koohkaa setin ee laakoo sík, ga fíkíi Kooh, Paamudii, kërí en: kihaltuk baayucii na ɓeticii ƴaalciigaɓa kaanin ee enu ga coonuɗa, na ɓan kiꞌabuk ga iñcii ga ëldúna, líiɓɗi ɓoꞌ ga fíkíi Koohɗa.

*1:1 1: 1 Jawootcii Isarayeel waaꞌ kiwoꞌ ɓuwii gëm ga Yéesu ga ëldúna tóohɗa.