19
Waa ennda ɗa, Pílaat nakohha Yéesu ɓewu, ya ɓayu, ya rípu na ngeeꞌ. Soldaaꞌcaa tíkiꞌta Yéesu ga haffa iñaa man na fodii baanu-buuꞌ ee terohu na lúp. Ɓa ekkari kúltí fiyoꞌoh* 19: 2 Kúltífaa fiyoꞌohfaama hëwrohu na píis wilëekíꞌ-dooli, ee man na caa buuꞌcaa na ɓuwaa ɓiyaakɓaa ɓërí laakfa kiꞌekuk. cor. Ɓa deeƴca garinaa, ɓa këñɗiri an:
- Pesa, buurii yaawúuꞌcii!
Tíkka ga ɓa ɓaa feekki.
Pílaat meyissa fooh, woꞌꞌa yaawúuꞌcaa an:
- Súkúrukat! Mi hayyúuri kihaydohi fooh doonaa ɗú ínoh an mi hottii ga ɓii yii enaama yíinoo yaa cal kiꞌattiꞌu kikaan.
Yéesu dalla kimeƴ fooh, ɓayin ga hafaa baanaa hëwrohu na lúpɗa ee ya ekukin kúltífaa fiyoꞌohfaa. Pílaat woꞌꞌaɓa an:
- Ɓuum yooma!
Ee daa sarahohcaa ɓiyaakɓaa na ɓuwaa watuki Kaanfaa Kooh hotee Yéesu rek, ɓa ɓaa fiip an:
- Daayaari ga kuraa! Daayaari ga kuraa!
Pílaat taassaɓa an:
- Ɓayatti, ɗú daaƴci ga kuraa na kihaffúu, ndaga mi, mi hottii gari enaama yíinoo yaa cal ya attiꞌu kikaan.
Yaawúuꞌcaa loffari an:
- Ɗí, ɗí laakin waas, ee ga iñaa waasiima nakohɗa, ya jom kiꞌapu hen ndaga ya tík hafci Kowu Kooh.
Daa Pílaat kelohee woꞌeencaa caama, ya wëñnja da kitíit. Ya ɓoyukka ɗuuƴ kaanfaa, ya meekissa Yéesu an:
- Fu kúlkoh gada?
Wayee Yéesu taassiiri hen sah.
10 Waa ennda ɗa, Pílaat woꞌꞌari an:
- Fu saŋ naroo kiwoꞌe? Hanaa fu ínohoo an mi míninndaa kiꞌíis fu ƴee, ee ɓan mi míninndaa kidaaƴluk ga kuraa?
11 Yéesu taassari an:
- Fu mínalooroo dara enndii an Kooh yërí onndaakanaa. Kërí tah ɓaa tíkkoo ga yahfuɗa yërí wëñnjaa kiyëkíꞌ baakaaꞌ.
12 Ga ɗekataama, Pílaat yaa heel kiꞌíis Yéesu, wayee yaawúuꞌcaa ɓaa fiip didóolíꞌ an:
- Binaa fu íis ɓii yii rekaa fu enndii fiiliimun buuꞌ Sesaaꞌ. Ɓaa tík hafci buuꞌ ɓéeɓ, lak sagohin na buuꞌ Sesaaꞌ.
13 Daa Pílaat kelohee woꞌeencaama, ya meƴdohha Yéesu fooh, ya yuŋnga ga bagaa ya yugohi kiꞌattiꞌɗa, ga ɗekataa tawahu na atoh ciyaak ee woꞌsi ga kiꞌEbërëe “Gabata” 19: 13 Teekaa ɗekataama wërí en «ɗekat wikëríꞌ ɗook» ga kiꞌArameyee.. 14 Besaa bëríi enee besaa goonataa Paakaa 19: 14 Bescaa yaawúuꞌcaa dali ga noh-soos. Dii, besaa waayukii Paakii aboh noh-soosaa arsamiisaa bi ga noh-soosaa ëljúmaa Yéesu daayohseeɗa. yaawúuꞌcaa, ee enee ga ɓak mídí. Pílaat woꞌꞌa yaawúuꞌcaa an:
- Buurumgarúu yooma!
15 Wayee ɓaa fiip didóolíꞌ an:
- Ya kaanat, ya kaanat! Daayaari ga kuraa!
Pílaat woꞌꞌaɓa an:
- Buuriigarúu, mi daayatti ga kuraane?
Sarahohcaa ɓiyaakɓaa taasussa Pílaat an:
- Ɗí laak buuꞌ yíinoo kep ee yërí en buuꞌ Sesaaꞌ.
16 Waa ennda ɗa, Pílaat tíkka Yéesu ga yahɓa ɓa daaƴneeri ga kuraa .
Yéesu daayussa ga kuraa
(Mëccëe 27: 32-44; Marka 15: 21-32; Lúkkaa 23: 26-43)
Soldaaꞌcaa abussa Yéesu ɓa ɓaa ƴah nari. 17 Yéesu koorukka kuraanaagari na kihafci, meƴca teeraa kiƴah ɗekataa teeku Loon-haf ee wërí en ga kiꞌEbërëe Golgotaa. 18 Daama soldaaꞌcaa daayussa Yéesu ga kuraanaa. Ɓa daaƴca ɓan ɓoꞌ ɓanak ɓiliis ga yahaaci, yaa en ɓéeɓ ga Kuraa: yii hanohhari yah-ñaam, yíinoo hanohhari yah-seŋ. Yéesu ennda ga leꞌnaa.
19  Pílaat bínlukka yen ga kuhaanga, ja daayussa ga ɗook kuraanaa Yéesu. Iñii yii yërí bínsee ga: «Yéesu Nasareet, buurii yaawúuꞌcii.» 20 Iñaa bídu ga kuhaangakaaɗa, yaawúuꞌ ɓiyewin jagussawa ndaga ɗekataa waama Yéesu daayohu ga kuraaɗa enee ga yahaa teeraa, ee lak kaahay cërí bínsee ga kuhaangakaa: kiꞌEbërëe, kiLateŋ na kiGerek. 21 Sarahoh-yaawúuꞌcaa ɓiyaakɓaa woꞌussa Pílaat an:
- Kaa íis iñaa yaama bídu an «buurii yaawúuꞌcii», wayee bínsat an: «ɓii yii woꞌ an: Mi yërí en buurii yaawúuꞌcii.»
22 Pílaat loffaɓa an:
- Iñaa mi bínɗa, mi bídinndi.
23 Ga waa soldaaꞌcaa lëehírussa kidaaƴ Yéesu ga kuraanaa, ɓa ɓeɓpa kúltícaagari warohussaca kom cinikiis, soldaaraa en ɓéeɓ ɓeɓpa kom wíinoo. Lëehíꞌta ɓa ɓeɓpa kúltífaagari fiyaakfaa ya tíki ga ɗookɗa. Fa ñëekírussii hen ee fa en píis wíinoo, aboh ɗook bi ga kakay. 24 Ɓa woꞌꞌa ga díkaantiɓa an:
- Ɗu hanatfa kiɗaꞌ, ɗu yípohat tudooꞌ kiꞌínoh ɓaa laakanfaɗa.
Iñaama laakka ee fodaama iñaa Këyítfaa woꞌeeɗa matta. Fa woꞌee an: «Ɓa warohha kúltícaagoo, ɓa yípohha tudooꞌ ga kúltífaagoo fiyaakfaa.» Ee iñaama deŋ yërí soldaaꞌcaa tum.
25 Eew Yéesu, ya na këmëeŋkíci yiɓeti na Mërí, ɓeti Kelewopaas na Mërí-Malleen, tuuksee ga yahaa kuraanaa Yéesu. 26 Daa Yéesu hotee eeci, ee tëelíbéenaagari ya keeñukɗa tuukin ga yahaa yaama, ya woꞌꞌa eeci an: «Ɓetifii, kowukumgaraa kooma.» 27 Lëehíꞌta ya woꞌꞌa tëelíbéenaa an: «Eefu yooma». Aboh ga besaa bëríi, tëelíbéenaa yaama haydohha Mariyaama ya dëk nari ga kaanci.
Kikaankaa Yéesu
(Mëccëe 27: 45-56)
28 Waa ennda ɗa, lak Yéesu ínohin an tóoh matin kimma, ya woꞌꞌa an:
- Mi pílin.
Fodaama iñaa bídu ga Këyítfaaɗa matta. 29 Laakeera daama kujataakaa líifin muut na biiñaa piriikin. Soldaaꞌcaa ɓewussa epoosaa ɓa ñoon ga biniigaꞌ, ɓa maaŋngawa ga dooraa meyoh ga kedikkaa woꞌu Isoop, ɓa tobinndawa ga kúuwkaa Yéesu. 30 Daa Yéesu ɗuuyee ga biiñaa wipiriikiꞌwaa, ya woꞌꞌa an:
- Tóoh matin.
Lëehíꞌta ya feekka haf, kaannda.
Hëbúusaa Yéesu gúlussa na núɓ
31 Wiima lak yaawúuꞌcaa ɓaa ga besaa waayukaa Sabat. Ɓa waaréeríi Sabataama laak faraafcaa ga kuraacaa. Wëñaa ga Sabataa waayuku waama yakeera lool gaɓa§ 19: 31 Sabataamaa na feetaa Paakaa yaawúuꞌcaa cërí bok bes.. Ɓa dalla kikaꞌ ga Pílaat ɓa kíimmbari, kotcaa ɓuwaa daayu ga kuraaɗa weelu ee faraafcaa yóoskíru. 32 Waa ennda ɗa soldaaꞌcaa hayussa ga ɓuwaa daayu na Yéesu ga kuraaɗa, ɓa weella kotcaa yaa ɓa ɗeɓ gari kileꞌɗa, ɓa paaffa ga yukanakyaa. 33 Daa ɓa leꞌee ga Yéesu, ɓa weellii kotcaagari, ndaga ɓa hotta an ya kaanin kumëeñíꞌ. 34 Wayee laakka ga soldaaꞌcaa yíinoo yaa gúl hëbúusaa Yéesu na núɓ. Ga saasi ñíf na músú caa soon ga gaañaa. 35 Ɓii seediꞌ iñii yiiɗa tík hasci ga hen ee iñii ya seediꞌɗa kayoh. Ya ga kihafci, ya ínohin an iñaa ya woꞌɗa kayoh. Ya seediꞌinka doonaa ɗú ɓan, ɗú gëm. 36 Iñaama laakka ee fodaama iñii bídu ga Këyítfaaɗa matta. Bídu ga an: «Wíinoo ga ƴohcaagari weelsanndii.» 37 Ee laakin ɓan daa bídu diliis ga Këyítfaa an: «Ɓa hay kimalaki ga ɓaa ɓa gúlee hëbúusaagariɗa.»
Yéesu ekussa ga loyaagari
38 Waa ennda ɗa, Yoseef yaa dëk teeraa Arímateeɗa, kíimmba Pílaat ya onndi kiɓeɓ faraaffaa Yéesu. Yoseef enee tëelíbée Yéesu, wayee ya ɗaakukeeka hen, ndaga ya niikee ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa. Pílaat onndari ya ɓeɓ faraaffaa. Ya dalla kihay, ya ɓeɓpa faraaffaa Yéesu. 39 Níkodeem ɓan taammba na Yoseef. Níkodeem yaama yërí en ɓaa karee ga Yéesu ga wek kisaawalnee nariɗa. Ya ɓaydohha iñaa leꞌ kílóo cidaaŋkaah-kaahay ga cúuraay mún waa hícowu míiꞌ na alowees* 19: 39 Míiꞌ na alowees Iñcaa heet cúuraaycaa meyoh ga kedik. Ɓuwaa tumeeca kiꞌéeñíꞌ kúltí wala ɗuuƴ túuƴ, na ɓan kiꞌéeñíꞌ na kiɗaak faraaf ga ɗuuƴ loy.. 40 Ɓa ɓanak, ɓa ɓeɓpa faraaffaa Yéesu. Ɓa múullafa na lëmíi, ɓa tumdohha ga cúuraayaa wiꞌéeñíꞌwaama fodaa daa yaawúuꞌcaa tumi ɓa ƴah kiꞌac faraafɓanaa. 41 Ga yahaa ɗekataa Yéesu daayohseeɗa, laakeera yoon-dëraa en daama. Ee ga ɗuuƴ yoon-dëraama laakeera loy wiꞌas waa yotu ga atoh, waa ken mosoo ga kiꞌeku. 42 Wiima, waa lak yaawúuꞌcaa ensee ga besaa waayukaa Sabat, ee ɓan loyaa deeyeera daama, ɓa ekka faraaffaa Yéesu ga.

*19:2 19: 2 Kúltífaa fiyoꞌohfaama hëwrohu na píis wilëekíꞌ-dooli, ee man na caa buuꞌcaa na ɓuwaa ɓiyaakɓaa ɓërí laakfa kiꞌekuk.

19:13 19: 13 Teekaa ɗekataama wërí en «ɗekat wikëríꞌ ɗook» ga kiꞌArameyee.

19:14 19: 14 Bescaa yaawúuꞌcaa dali ga noh-soos. Dii, besaa waayukii Paakii aboh noh-soosaa arsamiisaa bi ga noh-soosaa ëljúmaa Yéesu daayohseeɗa.

§19:31 19: 31 Sabataamaa na feetaa Paakaa yaawúuꞌcaa cërí bok bes.

*19:39 19: 39 Míiꞌ na alowees Iñcaa heet cúuraaycaa meyoh ga kedik. Ɓuwaa tumeeca kiꞌéeñíꞌ kúltí wala ɗuuƴ túuƴ, na ɓan kiꞌéeñíꞌ na kiɗaak faraaf ga ɗuuƴ loy.